20 rokov Continentalu v Púchove

11 247

Vážení čitatelia, je to už dvadsať rokov, čo nemecký koncern Continental uzatvoril dohodu s Matadorom o spolupráci, ktorá sa neskôr rozvinula do úplného prevzatia gumárenských aktivít Continentalom.

Aký bol dôvod príchodu Continentalu do Púchova?

Na konci 90-tych rokov gumárenský podnik Matador, a.s. Púchov hľadal strategického partnera pre zachovanie gumárenskej výroby v Púchove. Súčasne v tomto období hľadal nemecký koncern Continental strategického partnera na vybudovanie moderného podniku na výrobu nákladných pneumatík. Zmluva o založení spoločného podniku Continental Matador s.r.o. Púchov bola medzi Continentalom a Matadorom uzatvorená dňa 16. septembra 1998 a spoločný podnik začal svoju činnosť od 1. januára 1999.

Napriek uzatvorenej spolupráci Continental a Matador zostali samostatnými spoločnosťami na trhu a aj preto sponzoring športu v Púchove zostal pod patronátom Matadoru a športový klub mal naďalej v názve „Matador“. Od začiatku svojho pôsobenia v Púchove Continental masívne investoval do rozvoja a modernizácie závodu na výrobu nákladných pneumatík. Cieľom týchto aktivít bolo vybudovať závod s ročnou kapacitou 1,5 milióna nákladných pneumatík.

V roku 2007 predali akcionári spoločnosti Matador, a.s. Púchov koncernu Continental väčšinový podiel v zostávajúcej časti gumárenského podniku a novozaložená spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov prebrala štafetu výroby osobných a ľahkých nákladných pneumatík, dopravných pásov a vývoja a výskumu, avšak už pod taktovkou nemeckého Continentalu.

Na konci roku 2007 akcionári spoločnosti Matador, a.s. Púchov odpredali aj svoj podiel v spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. Continentalu a od tohto obdobia je koncern Continental vlastníkom oboch spoločností Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck Tires s.r.o. Prvýkrát v histórií obdobných akvizícií koncernu Continental bola v Púchove zachovaná výskumno-vývojová činnosť.

Zmeny po odchode Matadoru a nástupe Continentalu

Za obdobie rokov 1999 – 2008 prispel Continental do rozpočtu mesta Púchov sumou 2,0 miliónov eur prostredníctvom dane z nehnuteľností. Po úplnom odpredaji gumárenských aktivít Matadoru nemeckému koncernu Continental, schválili poslanci mestského zastupiteľstva mesta Púchov pre rok 2009 drastické zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností, vrátane zvýšenia sadzby dane za nadzemné podlažie. Ďalšie zvyšovanie sadzieb dane z nehnuteľností pokračovalo v rokoch 2010 a 2011.

Preto za obdobie rokov 2009 – 2018 Continental prispel do rozpočtu mesta Púchov už sumou 16,8 miliónov eur. Len za rok 2018 zaplatil Continental daň z nehnuteľností vo výške 1,9 miliónov eur. Pre ilustráciu sadzba dane z nehnuteľností, ktorú platí Continental v Púchove, je vyššia ako sadzba, ktorú platí napríklad koncern Volkswagen v Bratislave.

Continental a sponzoring

Daň z nehnuteľností, ktorej sadzba za priemyselné stavby v Púchove 4-násobne prevyšuje zákonom stanovené maximum, a ktorou Continental každoročne prispieva do rozpočtu mesta Púchov, považuje Continental za sponzoring mládežníckeho športu, kultúry a iných aktivít mesta Púchov vrátane investičných. Na aké účely boli tieto prostriedky použité je plne v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva mesta Púchov.

Okrem prispievania do rozpočtu mesta Púchov, Continental prispieva do rozpočtov obcí Dolné Kočkovce a Streženice, nakoľko časť pozemkov a budov vo vlastníctve Continentalu sa nachádza v katastrálnych územiach oboch obcí.

Continental a charita

Obe spoločnosti Continentalu prostredníctvom občianskych združení a neziskových organizácií finančne podporujú škôlky, základné školy, stredné školy, vysoké školy, detské domovy, domovy sociálnych služieb, centrá voľného času, športové kluby, kultúrne telesá, dobrovoľné hasičské zbory a iné subjekty v Púchove a okolitých obciach, v regióne, a vybrané zdravotnícke zariadenia a onkologické ústavy v Slovenskej republike. V rokoch 2009 – 2018 Continental podporil horeuvedené združenia a organizácie v celkovej výške 4,3 miliónov eur.

Continental a štátna podpora

Za uplynulých 20 rokov obe spoločnosti Continentalu odviedli do rozpočtu mesta Púchov 18,8 miliónov eur, do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 349,7 miliónov eur prostredníctvom dane z príjmu a 258,8 miliónov eur prostredníctvom odvodov do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, čo je v súčte niekoľkonásobne viac ako výška poskytnutej štátnej podpory obom spoločnostiam.

Koncern Continental preinvestoval v uplynulých 20-tich rokoch v Púchove viac ako 1,2 miliardy eur do rozvoja a modernizácie, pracovného prostredia a taktiež i do ochrany životného prostredia. Continental zároveň masívne investuje do rozvoja výskumno-vývojových a testovacích kapacít v Technologickom Centre. V súčasnosti Continental zamestnáva v oboch spoločnostiach viac ako 4 700 zamestnancov a ďalších viac ako 2 000 zamestnancov dodávateľských spoločností poskytuje služby Continentalu.

Continental a zamestnanci

Mzdy zamestnancov Continentalu v Púchove, vrátane ostatných finančných a nefinančných benefitov sú konkurencieschopné v meste Púchov, v regióne, v Trenčianskom kraji, ba dokonca v Slovenskej republike. To neznamená, že sú najvyššie. Každý zamestnanec Continentalu má k dispozícii pracovnú zmluvu, pozná svoje pracovné ohodnotenie, pozná znenie Kolektívnej zmluvy so mzdovými podmienkami a benefitmi.

Continental a ochrana životného prostredia

V uplynulých 20-tich rokoch Continental v lokalite Púchov zvýšil objem výroby nákladných pneumatík 10-násobne a objem výroby osobných a ľahkých nákladných pneumatík 4-násobne. Continental investoval v uplynulom období do ochrany životného prostredia 36,6 miliónov eur a v týchto aktivitách bude naďalej pokračovať. Vplyv aktivít Continentalu v Púchove na životné prostredie je monitorovaný a pravidelne kontrolovaný orgánmi štátnej správy.

Continental prevádzkuje na výstupe z firemnej teplárne kontinuálny automatizovaný monitorovací systém, ktorého záznamy sú verejne dostupné. Z pohľadu emisií do ovzdušia a odpadových vôd, čo sú hlavné ukazovatele vplyvu na životné prostredie, Continental dodržiava všetky limity znečistenia, z ktorých väčšina, najmä v oblasti ochrany ovzdušia, je rádovo nižšia než pred 20-timi rokmi.

Základné ukazovatele vplyvu na životné prostredie na ročnej báze Continental zverejňuje na informačnej tabuli pred Mestským úradom Púchov viac než 10 rokov. Continental tiež prevádzkuje telefonickú Zelenú linku, kde je možné zanechať akýkoľvek podnet súvisiaci s vplyvom firmy na životné prostredie.

Sme názoru, že horeuvedené informácie a fakty hovoria dostatočne o vplyve a význame Continentalu pre mesto Púchov, región, Trenčiansky kraj a Slovenskú republiku. V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte koordinátorku komunikácie Ing. Katarínu Pavlisovú, tel.: 042 461 4153, e-mail: katarina2.pavlisova@conti.sk.

S úctou

konatelia spoločností
Continental Matador Rubber, s.r.o.
Continental Matador Truck Tires s.r.o.

Diskusia: 11
 1. jcuc hovorí

  Starý Kvako sa pekne nabalil aj s celou podarenou rodinou – a že vraj zamestnanecká akciovka.

 2. rocks hovorí

  ODPOVEĎ NA 20 rokov Continentalu v Púchove.
  Páni konatelia spoločností Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck Tires s.r.o. , (Ing. Ladislav Rosina, PhD., Ing. Anton Vatala, Ing. Igor Krištofík, Ing. Ján Zajíc), poďme teda postupne:
  ——————————————————————————————————————————————————————

  Zmeny po odchode Matadoru a nástupe Continentalu
  „Preto za obdobie rokov 2009 – 2018 Continental prispel do rozpočtu mesta Púchov už sumou 16,8 miliónov eur“.
  Odpoveď: Ročný príspevok približne 1680 000 euro do mestského rozpočtu je s ohľadom na vytváraný zisk obyvateľmi nášho regiónu pre koncern, vyplácanie nízkych miezd a záťaž životného prostredia v tomto meste, vysoko podhodnotená položka.
  ——————————————————————————————————————————————————————-

  Continental a sponzoring
  „považuje Continental za sponzoring mládežníckeho športu, kultúry a iných aktivít mesta Púchov vrátane investičných. Na aké účely boli tieto prostriedky použité je plne v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva mesta Púchov“.
  Odpoveď: za to ako neuveriteľne naplno, pracovne využívate rodičov detí mesta Púchov a okolitých obcí, rodičov pracujúcich aj soboty a nedele,… aby mohli zabezpečiť svojim rodinám prijateľný štandard, tak stále platíte minimálne mzdy, minimálne dane mestu a minimálne prispievate na šport a kultúru jeho obyvateľom. Mali by ste za týmto účelom vyčleniť zvlášť fond na podporu športu mládeže a mestskej kultúry.
  ——————————————————————————————————————————————————————-

  „Obe spoločnosti Continentalu prostredníctvom občianskych združení a neziskových organizácií finančne podporujú škôlky, základné školy, stredné školy, vysoké školy, detské domovy, domovy sociálnych služieb, centrá voľného času, športové kluby, kultúrne telesá,…. vybrané zdravotnícke zariadenia a onkologické ústavy v Slovenskej republike. V rokoch 2009 – 2018 Continental podporil horeuvedené združenia a organizácie v celkovej výške 4,3 miliónov eur.
  Odpoveď: Časom určite dôjde ku požiadavke špecifikácie, akým subjektom a koľko prostriedkov Continental poskytol v meste Púchov a necháme sa prekvapiť analýzou, kto a koľko. Pokiaľ ide o prostriedky, ktoré ste poslali zdravotníckym zariadeniam a onkologickým ústavom, to bolo Vašou psou povinnosťou, výroba pneumatík znečisťuje naše prostredie a neprispieva ku zvyšovaniu kvality zdravotnej úrovne obyvateľov celého regiónu.
  ——————————————————————————————————————————————————————-

  Continental a štátna podpora.
  Odpoveď: O negatívnom morálnom a ekonomickom úpadku a zneužívaní štátnej podpory na vytváranie pracovných miest za nízke mzdy, nižšie ako je priemer v NH SR vie každý súdny človek.
  ——————————————————————————————————————————————————————-

  Koncern Continental preinvestoval v uplynulých 20-tich rokoch v Púchove viac ako 1,2 miliardy eur do rozvoja a modernizácie, pracovného prostredia a taktiež i do ochrany životného prostredia. Continental zároveň masívne investuje do rozvoja výskumno-vývojových a testovacích kapacít v Technologickom Centre. V súčasnosti Continental zamestnáva v oboch spoločnostiach viac ako 4 700 zamestnancov a ďalších viac ako 2 000 zamestnancov dodávateľských spoločností poskytuje služby Continentalu.
  Odpoveď: Koncern investoval 1,2 miliardy euro + štátna pomoc ktorej výšku ste nešpecifikovali – diabol sa totiž ukrýva vždy v detailoch. Investoval šikovne za účelom maximálneho zhodnotenia investície a dosiahnutia budúcich ziskov pre nemeckých akcionárov, aby časť zo 6700 zamestnancov zarobila mesačne 800 eur a druhá časť sa hompáľala tesne nad minimálnou mzdou. Vskutku koncern potreboval nájsť lacnú pracovnú silu a až keď ju našiel investoval. Nie kapitál umožní stať sa kapitalistom, ale pracovná sila ktorú kapitál využíva. Investícia koncernu Continental nebola a nie je pre ľudí, ale pre zisk akcionárov. Žiadna charita, raz aj tak koncern odíde a hladová dolina s negatívnymi dopadmi ostane. Do budúcnosti ostávajú obyvateľom Púchova oveľa vyššie riziká a negatíva z tejto Vami ospevovanej investície, ako sú dnešné, krátkodobé (ne) prínosy.
  ——————————————————————————————————————————————————————-

  Mzdy zamestnancov Continentalu v Púchove, vrátane ostatných finančných a nefinančných benefitov sú konkurencieschopné v meste Púchov, v regióne, v Trenčianskom kraji, ba dokonca v Slovenskej republike. To neznamená, že sú najvyššie. Každý zamestnanec Continentalu má k dispozícii pracovnú zmluvu, pozná svoje pracovné ohodnotenie, pozná znenie Kolektívnej zmluvy so mzdovými podmienkami a benefitmi.
  Odpoveď: Mzdy zamestnancov v Continentale sú mizerné v porovnaní s ich reálne vytvorenou pridanou hodnotou pre koncern. V tomto odstavci ste sa pokúsili zrejme o zábavu, pretože je tu ešte jeden veľký zamestnávateľ Makyta Púchov, kde ženy šijú za veľmi nízke mzdy a tak skutočne mzdy zamestnancov Continentalu sú konkurencieschopné v meste Púchov. To, že ostatní zamestnávatelia prispôsobujú svoje mzdy, nízkym mzdám v Continentale, Vám ku cti neslúži. Určujete totiž nepriamo, chtiac nechtiac mizerné mzdy aj vo firmách, ktoré sú Vašimi subdodávateľmi. Kumulované zisky rastú a odmeny určitých stúpajú do závratných výšok
  ——————————————————————————————————————————————————————–

  Continental a ochrana životného prostredia
  V uplynulých 20-tich rokoch Continental v lokalite Púchov zvýšil objem výroby nákladných pneumatík 10-násobne a objem výroby osobných a ľahkých nákladných pneumatík 4-násobne. Continental investoval v uplynulom období do ochrany životného prostredia 36,6 miliónov eur a v týchto aktivitách bude naďalej pokračovať. Vplyv aktivít Continentalu v Púchove na životné prostredie je monitorovaný a pravidelne kontrolovaný orgánmi štátnej správy.
  Odpoveď: Investícia 36,6 milióna eur do ochrany životného prostredia je čiastka absolútna s veľmi slabou výpovednou hodnotou. Táto suma nehovorí nič všetkým tým obyvateľom Púchova, Horných aj Dolných Kočkoviec, Streženíc a Nimnice, ktorí musia znášať stále viac a viac zápach sprevádzajúci prítomnosť škodlivých látok v ovzduší. Obyvatelia vedia o čom píšem.
  ——————————————————————————————————————————————————————-

  Na záver musím konštatovať, že Bizoň v mestských voľbách mal jediný víziu, mal gu…. a dnes verím, že by pohol ľady v Hannoveri. Nedostal šancu, je to chyba pre púchovčanov, škoda pre zamestnancov Continentalu.

  Zisk Continentalu v Púchove, rok 2017: 230 000 000 eur.

 3. Stano hovorí

  tento príspevok určite písal Michalec. Ten s Continentalom bojoval celý čas, ako bol primátorom. Nastavil najvyššie dane z nehnuteľností, a stále sa dožadoval financií z Conti. netajil sa tým, že ak by sa stal primátorom teraz znovu, tak by nastavil ešte vyššie dane, odvolával sa na to, že koľko Continental zarába, aké má zisky. Lenže si neuvedomoval jednu základnú vec – že bez Continentalu by bol Púchov akurát tak zastrčená diera, ktorej najväčší význam by bol v tom, že na stanici je výhybka smerom do Čiech.

 4. marek hovorí

  Pises tu ze Bizon mal gule a ze mal viziu ako donuti continental zdvihnut platy zamestnancom conti… pre krista pana boha otca spametaj sa, co chce nejaky bizon diktovat kolko ma platit sukromna firma. Ten nech sa stara o svojich zamestnancov kde im dava minimum

  1. rocks hovorí

   V televíznej diskusii povedal vetu v tom zmysle, že Continental dobre vie prečo je tu v Púchove. Mal pravdu, Conti vie že tu môže dobre zarábať na ľudskej práci. Obrovské zisky Continentalu Púchov nie sú ojedinelé, dôkazom čoho je portfólio rodiny Schaeffler na Slovensku – Continental Púchov, INA Kysucké Nové Mesto, Schaeffler Skalica a Siemens.

 5. Lisar hovorí

  Ja robim v contiku 3 roky, nemam ani maturitu ale som spokojny, kde inde tu by som zarobil 700e v cistom…

  1. Nik hovorí

   Keď myslíš že je to adekvátne ohodnotenie za víkend, nočnú alebo sviatok.tak pevné nervy a zdravie želám na veľmi dlho.

  2. Jajo hovorí

   V Gimaxe na nakládke
   Ranná/poobedná 🙂

   1. lojzo hovorí

    gimax je druha najlepsia firma po conti v puchove, v conti su vyssie platy

 6. Padouch hovorí

  …ale docent je Peter

  1. ozvena hovorí

   Kedysi v jednej scénke bolo povedané:Veď Slováci sú jeden z najkultúrnejších národov v Československu.
   Bola to samozrejme humoristická scénka.
   Skutočnosť je taká ,že sme jeden z najsprostejších národov v EU. Necháme sa opiť kdejakou almužnou. Treba si zapýtať ,najskôr slušne.Ale za 30 rokov aby si nikto neuvedomoval skutočnosti do očí bijúcich. Za vyššie mzdy treba aj zabojovať. Na západe nikto nikomu nedal peniaze naviac len tak. Všade si ich vydobyli. Len a len štrajkami. Po nežnej nám sľubovali ,že si utiahneme opasky a za 25 – 30 rokov dobehneme západ. To by museli ísť na západe schválne vzad. Aj keď tam obyčajní ľudia zarábajú 3 – 4 x toľko čo my ,stále si zvyšujú svoje mzdové požiadavky.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.