Nástrahy vykurovacej sezóny

0 50

Tohtoročná vykurovacia sezóna je už v plnom prúde a ako každý rok, tak aj v tomto roku znamená jej príchod aj zhoršenie kvality ovzdušia.

Ako je tomu naozaj? Aké nástrahy so sebou prináša pre domácnosti a ich obyvateľov?

Zimné obdobie je charakteristické nízkymi teplotami, častým bezvetrím alebo inverziami, čo prispieva k nárastu koncentrácií rôznych znečisťujúcich látok v ovzduší nad bezpečné limity. Hoci sa kvalita ovzdušia naprieč Európou za posledné desaťročia zlepšila, problémy s vysokými hodnotami koncentrácií najmä prachových častíc PM stále pretrvávajú. Inak tomu nie je ani u nás na Slovensku. Zhoršenie kvality ovzdušia dosiahlo u nás takú mieru, že na začiatku tohto roka Európska komisia postúpila Súdnemu dvoru EÚ prípad Slovenska práve z dôvodu nedodržiavania limitných hodnôt pre tuhé častice PM10. Na Slovensku je ich najvýznamnejším zdrojom najmä vykurovanie domácností tuhým palivom. Takýto spôsob vykurovania využíva približne 350 000 slovenských domácností.

Kotly, krby a kachle patria k tzv. malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorých prevádzkovatelia, v našom prípade domácnosti a malí podnikatelia, sú podľa zákona o ovzduší povinní dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky ich prevádzkovania. Súhlas na umiestnenie, stavbu a užívanie týchto zariadení udeľuje obec ako miestny orgán ochrany ovzdušia. Domácnosti majú teda povinnosti pri inštalácii a uvedení vykurovacích zariadení do prevádzky, ale aj pri ich samotnom prevádzkovaní – výbere a používaní správneho paliva, kontrole a čistení technického stavu týchto zariadení a komínov. Toto v praxi bohužiaľ veľmi nefunguje. Dôvodom môže byť jednak neznalosť zákona, pohodlnosť ako aj názor, že miestny orgán ochrany ovzdušia, teda obec tieto povinnosti nekontroluje a neudeľuje ani sankcie za ich porušenie. Ale ak napríklad namiesto predpísaného paliva spaľujeme komunálny odpad, mohli by sme na pokute za porušenie § 13 zákona o odpadoch prísť aj o 1 500 €. Dodržiavaním zákonných požiadaviek šetríme nielen svoje peniaze, ale chránime aj naše zdravie a zdravie nášho okolia. Používaním zastaraných kotlov, krbov, či kachlí, nevhodných palív ale aj nesprávnou technikou vykurovania a nedostatočnou starostlivosťou o zariadenia vypúšťame do ovzdušia množstvo znečisťujúcich látok, ktoré spôsobujú zhoršenie respiračných a srdcovocievnych ochorení, prípadne zvyšujú riziko vzniku nádorových ochorení. Čo je však nemenej dôležité, nesprávnym prístupom k vykurovaniu zvyšujeme aj riziko vzniku požiarov v domácnostiach.

Podľa štatistiky Ministerstva vnútra SR (MV SR) patrí za obdobie rokov 2010 až 2020 vyhorenie sadzí s takmer 66 percentami (4 726 požiarov z celkového počtu 7 176 požiarov, ktorých príčinou bola porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov) medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov súvisiacich s vykurovacími spotrebičmi a komínmi. K zvýšenej tvorbe sadzí a dechtu v komíne dochádza predovšetkým pri spaľovaní tuhých palív najmä používaním nevhodného paliva, ako aj z dôvodu obmedzeného prívodu vzduchu či veľkým priemerom komína bez vyvložkovania. K ďalším príčinám vzniku požiarov v rodinných domoch patrí opotrebenie dymovodu, zamurovaná hrada v komíne, špára v komíne, úlet iskier z komína, technická porucha vykurovacieho spotrebiča, či nedodržanie bezpečných vzdialeností horľavých materiálov od konštrukcií vykurovacích telies, resp. komínov a dymovodov.

Mnohým nešťastiam by sa dalo zabrániť jednoducho – pravidelnými kontrolami, údržbou a čistením vykurovacích zariadení a spalinovodov. Z vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z vyplýva povinnosť čistiť a kontrolovať komín počas prevádzky najmenej v týchto lehotách:

  • 1 x za 4 mesiace – komín s pripojenými spotrebičmi do 50kW na tuhé alebo kvapalné palivá,
  • 1 x za 6 mesiacov – komín s pripojenými spotrebičmi do 50 kW na plynné palivá bez vložky,
  • 1 x za 12 mesiacov – komín s pripojenými spotrebičmi do 50 kW na plynné palivá s vložkou.

Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených vyššie. Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia rovnaké povinnosti.

Naviac je potrebné pripomenúť, že v prípade ak máte uzatvorené poistenie domácnosti a/alebo nehnuteľnosti proti požiaru, môže pri plnení poistnej udalosti poisťovňa pristúpiť ku kráteniu alebo nevyplateniu pri nezdokladovaní odbornej údržby a revízie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, dymovodov aj komínov.
Ďalšie informácie o tom ako správne vykurovať, vrátane legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa vykurovania v domácnostiach sa dozviete na: http://vykurovanie.enviroportal.sk/. Článok bol pripravený v rámci aktivít projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Viac informácií sa dozviete na: www.populair.sk

Autori príspevku: manažérky kvality ovzdušia Petra Baďurová Renčová a Katarína Mičáková

Zdroj POPULAIR
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.