Odpočty médií v bytových domoch

0 286

Vlastníci bytov v bytových domoch v tomto čase sledujú aktivitu správcov bytových domov ohľadne odpočtov médií. Správcovia musia v tomto čase odpočítať stavy spotrebovaného tepla, studenej vody a teplej vody za kalendárny rok 2023.

Nahlásenie odpočtov správcovi je pre vlastníkov jedna z najdôležitejších povinností, ktorým by mal každý venovať náležitú pozornosť. Presné a včasné odpočty sú nevyhnutnými podkladmi na výpočet vyúčtovania nákladov za užívanie bytu. Pri odpočtoch médií musí správca v relatívne krátkom časovom intervale spracovať niekoľko tisíc údajov. Pri odpočte spotrebovaného tepla je situácia jednoduchšia z dôvodu, že skoro všetky merače sú odpočítavané diaľkovo – elektronicky a vlastníci bytov nemajú z toho žiadnu nepohodu ohľadne toho, že by museli riešiť údaje z meračov alebo by museli do bytu pustiť „odpočtára“. Spotrebované teplo sa odrátava dvomi typmi prístrojov.

Jedným je PRVN, to znamená pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (zariadenie, ktoré je upevnené na každom vyhrievacom telese). Je to prístroj, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť ho ciachovať a mení sa po desiatich rokoch, čo je životnosť batérie. Druhý typ je samostatný merač tepla, ktorý registruje prietok vody a jej teplotu a meria priamo spotrebovanú tepelnú energiu. Tento prístroj je presnejší. Merač tepla sa musí podľa zákona o metrológii 157/2018 Z. z. ciachovať alebo vymeniť za ciachovaný každé 4 roky.

Je treba spomenúť, že vyúčtovanie nákladov za teplo a teplú vodu sa bude robiť tento rok naposledy podľa Vyhlášky ministerstva hospodárstva č. 240/2016 Z. z. Od 1.1.2024 je platná nová Vyhláška č. 503/2022 Z. z.. Na vysvetlenie tejto vyhlášky nie je v tomto článku priestor a len v stručnosti treba povedať, že rozpočítavanie tepla podľa nej odstraňuje veľké rozdiely v konečných účtoch za teplo a bohužiaľ nie je v nej zapracovaný žiadny prvok, ktorý by podporoval šetrenie teplom.

Pri odpočte vody je dôležitá smernica, ktorá prikazuje, že všetky vodomery v bytových domoch musia do roku 2027 byť elektronicky odpočítateľné. Domy s vodomermi na diaľkový – elektronický odpočet sú oslobodené od manuálneho odpočítavania stavov vody. Vodomery v ostatných domoch musia byť odrátané „odpočtárom“ alebo vlastníkom. Práve pri tomto spôsobe je dôležitá aj disciplína vlastníkov bytov. Stáva sa, že vlastníci nereagujú na oznam o odpočte vodomerov a nepustia príslušnú osobu do bytu. Pri tejto činnosti býva zvyčajne dôležitá funkcia zástupcu vlastníkov, ktorý pozná zvyky vlastníkov a odpočet býva efektívnejší. Najmenej efektívny býva spôsob, keď správca vyzve každého vlastníka listom alebo mailom, aby samostatne nahlásil stavy a zaslal správcovi. Dôležité pre vlastníka je, aby pri verifikácii stavov vodomerov podpisom, alebo pri nahlasovaní mailom alebo listom, si dobre prekontroloval správnosť údajov. Prípadná chyba by sa ľahko mohla stať príčinou reklamácie vlastníka na nesprávne vyúčtovanie. Na vodomeroch treba nahlasovať údaje v čiernom poli. To sú m3. V červenom poli sú údaje za desatinnou čiarkou, tie správca väčšinou neregistruje.

Zdroj bytovydom
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.