Odpoveď ministerstva na petíciu za obnovenie detskej pohotovosti v Púchove

0 19

Dňa 18.11.2019 bolo do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doručené podanie zo dňa 18.11.2019 označené ako „Petícia za obnovenie detskej ambulantnej pohotovosti v Púchove“, podpísané členmi petičného výboru ako aj osobou určenou na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Prílohou podania bolo 443 podpisových hárkov v originálnom vyhotovení v písomnej podobe s označením ako „Petícia za obnovenie detskej ambulantnej pohotovosti v Púchove“, ako aj podpisové hárky so zoznamom 1 489 osôb, ktoré podporili petíciu v elektronickej podobe.

Útvar kontroly a sťažností (ďalej len „ÚKaS“) ako organizačný útvar vecne príslušný na vybavovanie sťažností, petícií a podaní vo vecnej pôsobnosti MZ SR podanie zo dňa 18.11.2019 označené ako „Petícia za obnovenie detskej ambulantnej pohotovosti v Púchove“ spolu s 443 podpisovými hárkami prijal a po posúdení obsahu podania vrátane jeho príloh ako aj materiálnych a formálnych náležitostí v kontexte ustanovení § 3 ods. 3, § 4a ods. 6, § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) zaevidoval predmetné podanie v Osobitnej správe registratúry v roku 2019 vedenej na ÚKaS ako petíciu pod sp. zn. Pet 5/2019, ktorá prešla do roku 2020 pod sp. zn.  Pet 1/2020.

ÚKaS posúdením obsahu petície zo dňa 18.11.2019 zistil, že petícia má charakter žiadosti a MZ SR ako vecne príslušný orgán verejnej moci je povinné vybaviť predmetnú petíciou v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5. MZ SR v súlade s ustanoveniami § 5 v spojení s § 5d zákona o petičnom práve ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie predmetnej petície oznámil zástupcovi osobitným listom zo dňa 16.12.2019, že podanú petíciu vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní od jej doručenia.

MZ SR v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve predložilo zástupcovi písomné oznámenie výsledku vybavenia petície, z ktorého vyberáme.
Podľa § 2 ods. 20 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.) je ambulantná pohotovostná služba (ďalej len „APS“) druh zdravotnej starostlivosti, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií.

Pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií je pre takúto osobu určená zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje záchranná zdravotná služba a ústavná pohotovostná služba. Ambulancia pevnej APS preto nie je vybavená a ani personálne zabezpečená na to, aby poskytovala zdravotnú starostlivosť pri život ohrozujúcich stavoch. Podľa § 2 ods. 30 zákona č. 576/2004 Z. z. je pevný bod mesto alebo obec, ktorý je z hľadiska geografickej a demografickej dostupnosti určený na poskytovanie pevnej APS. Podľa § 8a ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. sa APS poskytuje ako

  1. pevná APS poskytovaná poskytovateľom, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu pevnej APS (ďalej len „organizátor“) v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny,
  2. doplnková APS poskytovaná organizátorom nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v pracovných dňoch v čase medzi 16. a 22. hodinou nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 7. a 22. hodinou, ak má organizátor vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej APS.

Podľa § 8a ods. 12 zákona č. 576/2004 Z. z. poskytovanie doplnkovej APS zabezpečuje organizátor v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej APS pre deti a dorast. Na poskytovanie doplnkovej APS pre deti a dorast musí mať organizátor vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej APS podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“), ktorá sa nachádza v spádovom území, pre ktoré má už organizátor vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej APS pre deti a dorast podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z.

Podľa súčasnej právnej úpravy sa tak môže pevná APS poskytovať len v pevných bodoch pre ambulancie pevnej APS, ktoré sú určené vyhláškou č. 22/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Podľa vyššie uvádzaných zákonných ustanovení sa zároveň v pevnom bode pre ambulancie pevnej APS nemôže poskytovať doplnková APS, nakoľko tá je určená pre pevnú APS. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy neexistuje z takéhoto pravidla zákonná výnimka. Zmenou právnej úpravy v zmysle petície by tak bolo možné poskytovať v pevnom bode pre pevnú APS aj doplnkovú APS, pričom organizátor by mohol mať vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej APS aj v inom spádovom území ako v tom, kde poskytuje doplnkovú APS.

Účelom celej novej právnej úpravy APS, ktorá nahradila lekársku službu prvej pomoci bolo optimalizovať poskytovanie druhu zdravotnej starostlivosti, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií po skočení ordinačných hodín poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Už pri príprave platnej právnej úpravy MZ SR upozorňovalo na skutočnosť, že zaradenie mesta/obce medzi pevné body pre ambulancie pevnej APS neznamená, že v danom pevnom bode pre ambulancie pevnej APS sa bude takáto zdravotná starostlivosť aj automaticky poskytovať, nakoľko takáto skutočnosť z novej právnej úpravy APS nikde nevyplýva.

Dôvodom takto nastavenej právnej úpravy je aj nedostatok poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky. Aj z toho dôvodu pristúpilo MZ SR pri novej právnej úprave k skráteniu ordinačných hodín, kedy sa pevná APS poskytuje len do 22. hod. na rozdiel od lekárskej služby prvej pomoci, ktorá sa poskytovala aj v noci. Pre zachovanie dostupnosti APS pre pacientov je preto určený rozsah hodín, kedy sa pevná APS poskytuje už priamo v zákone č. 576/2004 Z. z. Právna úprava navrhovaná petíciou by tak predstavovala legálny spôsob, ako obísť zákonom určený rozsah hodín, kedy sa má poskytovať pevná APS, čo by znefunkčnilo systém poskytovania APS na celom území Slovenskej republiky.

Všetky uvedené skutočnosti boli prerokované so zástupcom a petičným výborom na pracovnom rokovaní so zástupcami MZ SR ako aj hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast na MZ SR.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.