Púchovská televízia vysiela protizákonne, Anton Školek opäť oklamal poslancov

1 14

Koncom máje sme vám priniesli informáciu, že Púchovská televízia po dvadsiatich rokoch fungovania čelí najväčšej hrozbe vo svojej histórii. Hlúpa manažérska chyba Miloša Svobodu, konateľa spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o., spôsobila, že firma prišla o licenciu na televízne vysielanie. Miloš Svoboda ako štatutárny zástupca Púchovskej kultúry si totiž nesplnil jednu zo základných povinností po získaní licencie, ktorou je zápis poskytovania digitálneho vysielania ako predmetu činnosti do obchodného registra. Aj keď vysielanie Púchovskej televízie malo byť podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu pozastavené, televízia vysiela naďalej. Mestský právnik Anton Školek naposledy pred poslancami dokonca bohorovne tvrdil, že sa tak deje so súhlasom televíznej rady.

Až do roku 2017 bola držiteľom licencie na vysielanie Púchovskej televízie mestská obchodná spoločnosť MEDIAL TV, s. r. o.. Tá sa jej na pokyn primátora Rastislava Heneka dobrovoľne vzdala a o udelenie licencie požiadala novovzniknutá spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o.. Miloš Svoboda ako konateľ budúceho držiteľa televíznej licencie si prípravu žiadosti a vybavenie licencie objednal za nemálo peňazí u Petra Galoviča.

A aký bol prvý krok, ktorý konateľ Miloš Svoboda po získaní licencie urobil? Podpísal novú zmluvu na výrobu programov s dvomi spoločnosťami Petra Galoviča. Firma MEDIA POVAŽIE, s. r. o. sa po novom mala starať o výrobu Púchovského magazínu a spoločnosť EL-net, spol. s r. o. o natáčanie záznamov a zabezpečovanie vysielania videotextu. Peter Galovič sa s Milošom Svobodom dohodli na súhrnnej mesačnej odplate 5 200 eur.

V eufórii podpisu novej zmluvy však Miloš Svoboda ako konateľ spoločnosti, ktorá získala licenciu na televízne vysielanie, zabudol na plnenie zákonných povinností. Zákon č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii ukladá vysielateľovi povinnosť zapísať činnosť vykonávanú podľa zákona o vysielaní a retransmisii ako predmet činnosti do obchodného registra a návrh na zápis činnosti podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti o udelení licencie.

Zdalo by sa, že nezapísanie predmetu činnosti do obchodného registra je malicherným pochybením, ale Rada pre vysielanie a retransmisiu má očividne iný názor. Ešte dňa 21. februára 2018 na svojom zasadnutí celú záležitosť prerokovala a začala voči vysielateľovi Púchovskej televízie správne konanie. Definitívny verdikt vyriekla na svojom zasadnutí 23. mája 2018.

Rada zobrala na vedomie informáciu o zániku licencie na vysielanie televíznej programovej služby držiteľa Púchovská kultúra, s.r.o. zo zákona, ku ktorému došlo tým, že vysielateľ nepodal v zákonnej lehote návrh na zápis poskytovania digitálneho vysielania, ako predmetu činnosti, do obchodného registra. V praxi to znamená, že v rámci správneho konania Rada preverila predmetné skutočnosti, a nakoľko bol naplnený dôvod na zánik licencie zo zákona, zobrala túto informáciu na vedomie. Licencia spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. zanikla,“ informovala hovorkyňa rady Lucia Michelčíková. Predstavitelia spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. boli o tejto skutočnosti informovaní v priebehu júna, pred poslancami mestského zastupiteľstva ju však zatajili.

Podľa zákona mala Púchovská kultúra, s. r. o. prestať Púchovskú televíziu vysielať, keďže vysielanie bez udelenej licencie sa zakazuje. Konateľ firmy Miloš Svoboda na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva nezaradil informáciu o zániku licencie ani len do správy o činnosti a na poslanecké otázky vyhýbavo odpovedal s tým, že Peter Galovič na základe jeho poverenia vybavuje novú licenciu.

Púchovská televízia napriek zániku licencie neprestala vysielať, firma Petra Galoviča vyrábala jej program a Miloš Svoboda ako štatutár Púchovskej kultúry zaň platil. Paradoxne práve on patril k čase nezákonného vysielania k najčastejšie propagovaným osobám. Samozrejme spoločne s primátorom Rastislavom Henekom a poslancom Lukášom Ranikom, rozhovoru s ktorým bola nedávno dokonca vyhradená celá „desaťminútovka“. Nečudo, že práve on patril k tým šiestim poslancom, ktorí pred týždňom hlasovali na rokovaní mestského zastupiteľstva proti tomu, aby hlavná kontrolórka Marta Kavecká vykonala kontrolu v Púchovskej televízii v súvislosti so stratou licencie na vysielanie.

Mestský právnik Anton Školek dokonca zašiel tak ďaleko, že tvrdil, že aj po zániku licencie je pokračovanie vysielania dohodnuté s tými, ktorí licenciu vydávajú. V krátkom čase je to už druhý prípad, kedy Školek oklamal poslancov. Prvý raz sa tak stalo v apríli, keď tvrdil, že v prípade neúspešného pokračovania prehratého sporu MŠK Púchov vs. Katarína Bradáčová bude súdne trovy platiť Najvyšší kontrolný úrad. Zástupcovia NKÚ takýto výklad dôrazne odmietli s tým, že na tvrdenia a osobné pocity právneho zástupcu MŠK Púchov nebudú reagovať, keďže nemajú žiadnu oporu v platnej legislatíve.


O tom, ako mala Púchovská kultúra, s. r. o. postupovať v zmysle zákona 308/2000 po tom, čo jej zo zákona zanikla udelená licencia, sme sa rozprávali s Ivanom Ta- rabčákom z Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

⬤ Ako mala spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o. podľa zákona postupovať, keď jej bolo doručené rozhodnutie o zániku licencie?

Len pre spresnenie treba povedať, že Rada nevydala rozhodnutie o zániku licencie na vysielanie programovej služby PúTV, ale vzala jej zánik na vedomie, nakoľko licencia zanikla zo zákona. Bez ohľadu na to však spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. mala prestať danú programovú službu vysielať, nakoľko v opačnom prípade môže dôjsť k porušeniu povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., citujem: „Vysielanie bez udelenej licencie sa zakazuje.“

⬤ Od ktorého dátumu je vysielanie Púchovskej televízie považované za protizákonné, resp. v rozpore so zákonom?

Vysielanie programovej služby PúTV môže byť považované za v rozpore so zákonom v čase od zániku licencie na vysielanie tejto programovej služby, ku ktorému došlo 21. novembra 2017, až do prípadného udelenia novej licencie.

⬤ Hrozí vysielateľovi za takéto vysielanie sankcia?

Za porušenie vyššie uvedenej povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. môže Rada uložiť sankcie upozornenie na porušenie zákona alebo pokutu v rozmedzí od 1 659 eur do 165 969 eur.

⬤ Môže pôvodný vysielateľ – Púchovská kultúra, s. r. o. požiadať opätovne o pridelenie licencie na vysielanie Púchovskej televízie?

Spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. môže požiadať o udelenie novej licencie na vysielanie programovej služby PúTV okamžite, pričom tak táto spoločnosť aj urobila a dňa 21. mája 2018 požiadala o udelenie novej licencie na vysielanie tejto programovej služby.

⬤ Na rokovaní mestského zastupiteľstva právny zástupca firmy Puchovská kultúra uviedol, že má na Rade pre televízne vysielanie dohodnuté, že Puchovská televízia môže vysielať aj bez licencie a že za takéto vysielanie jej nehrozí sankcia. Môžete takúto informáciu potvrdiť?

Rade pre vysielanie a retransmisiu nie je známe, že by ktorýkoľvek jej zamestnanec uviedol zástupcovi spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. takúto informáciu. Vysielanie bez licencie je zakázané zo zákona a hoci z tohto zákazu existujú určité výnimky, ktoré sú taxatívne vymenované v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. medzi takéto výnimky nepatrí.

Pripravil Rado Varga

1 komentár
  1. Lego hovorí

    Toto je ďalšia perla z balíka vykonávania svojej funkcie pána Svobodu. Ako je možné, že tak základné veci súvisiace s jeho náplňou konateľa nevie zabezpečiť. To je naozaj tak neschopný alebo sa tak tvári. Aj na zastupiteľstve, keď sa mu položia konkrétne otázky, tak nevie absolútne fundovane odpovedať a tvári sa, že sa ho to netýka. Za takúto prácu je naozaj veľmi dobre zaplatený. Ale veď mesto má dosť finančných prostriedkov, treba ich predsa nejako minúť. Dúfam, že si pán Svoboda odkladá aspoň jeden z platov za konateľstvo, aby mal z čoho potom zaplatiť sankciu za neoprávnené vysielanie Púchovskej televízie, alebo to zaplatí pán Skolek? Nie, nemyslím, zaplatíme to zase len my občania, ale nebudeme o tom informovani, presne tak ako nás títo páni informovali doteraz. Je na zaplakanie ako sa každý vyjadruje, že chce pre občana to najlepšie, no bohužiaľ ich konanie tomu absolútne nenasvedčuje. Občan je v ich rebríčku na poslednom mieste, predsa najskôr som ja občan, ktorý si musím zabezpečiť svoje potreby a ak náhodou by niečo zostalo, tak je to tak malá čiastka, že by to ostatným nijako nepomohlo, tak si to radšej nechám všetko pre seba a svoje blízke okolie. Mám na to výraz „sám mám málo“.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.