Stanovisko ZMOSu, obecné zastupiteľstvá odporúča odložiť

0 61

Bratislava – 27. október 2020 – Združenie miest a obcí Slovenska sa obrátilo na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s požiadavkou na usmernenie vo vzťahu k rokovaniam obecným a mestských zastupiteľstiev. V tejto súvislosti dávame do pozornosti avizované stanovisko, ktoré potvrdilo právny názor ZMOS, ktorý sme pôvodne publikovali na web stránke.  

Vo vzťahu k schválenému uzneseniu vlády SR o rozšírení opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu sa na Združenie miest a obcí Slovenska obrátilo nespočetné množstvo samospráv s rovnakou otázkou, a to, či je možné v tejto novej situácii uskutočniť prezenčné rokovania obecných a mestských zastupiteľstiev a či sa na nich môže zúčastniť i verejnosť.

Zo zaslaného stanoviska uvádzame:
„Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020 bolo zakázané usporadúvať hromadné podujatia. Tento zákaz sa však nevzťahuje na zasadnutia a schôdze orgánov samosprávy.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. s výnimkou niektorých životných situácií, medzi ktorými sa však nenachádza účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva. Z uvedeného vyplýva, že občania sa bez porušenia zákazu vychádzania nemôžu osobne zúčastniť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je podľa § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení okrem zákonom ustanovených výnimiek zásadne verejné. Obce preto ani v súčasnej situácii nemôžu obmedziť účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva, verejnosť však účasťou na zasadnutí obecného zastupiteľstva poruší podľa nášho názoru zákaz vychádzania, za čo im môže byť uložená sankcia zo strany oprávnených orgánov.

Máme za to, že v prípade, ak je to možné je najvhodnejším riešením rokovanie obecného zastupiteľstva presunúť na neskorší termín. Ak z dôvodu potreby prerokovania neodkladných záležitostí obce je potrebné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva v súčasnej situácii, je vhodné ho uskutočniť prostredníctvom videokonferencie, aby bola dodržaná verejnosť a transparentnosť rokovania obecného zastupiteľstva.

Podľa § 30f ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov možno rokovanie obecného zastupiteľstva počas krízovej situácie uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, z ktorého je obec povinná vyhotoviť obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín zverejní na webovom sídle obce a do piatich dní v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce.“

Zdroj ZMOS
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.