Transakcia s učebňami na Kolonke je takmer hotová – mesto predáva pozemky pod Nimnickou cestou

0 11

Ešte vo februári púchovský poslanecký zbor schválil zámer nadobudnutia dvoch budov učební spolu s pozemkami na Kolonke do vlastníctva Mesta Púchov. Učebne doteraz využívala Stredná odborná škola, ale Trenčiansky samosprávny kraj ich označil za nepotrebný majetok a ako náhradu kupuje budovu vysokoškolského internátu spolu s jedálňou od Trenčianskej univerzity. Hodnota učební s pozemkami bola stanovená na 623 tisíc eur a aby sa kraj vyhol vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže, Mesto Púchov vstúpilo do transakcie s návrhom na podpis zámennej zmluvy, pričom ponúklo na odkúpenie pozemky pod Nimnickou cestou, ktorá je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zámer na odpredaj pozemkov bol síce pripravený ešte vo februári, ale vzhľadom na časové lehoty ho poslanecký zbor nemohol na februárovom rokovaní schváliť. Keďže krajské zastupiteľstvo zasadá už v pondelok 25. marca, museli sa púchovskí poslanci neplánovane stretnúť v marci. Primátorka Katarína Heneková zvolala rokovanie na pondelok 18. marca do suterénnych priestorov mestského úradu s dvomi bodmi programu. Tým hlavným bolo schválenie zámeru prevodu pozemkov, druhým bola diskusia a prípadné poslanecké interpelácie.

Detaily prevodu poslancom priblížila prednostka Mestského úradu v Púchove Iveta Brindzová. Prevádzané pozemky sú zastavané asfaltovým krytom a sú súčasťou inžinierskej stavby – pozemnej komunikácie, označenej ako cesta 2. triedy II/507 (Nimnická cesta), ktorá je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Ide o prevod vo verejnoprospešnom záujme, keďže sa zosúladí vlastníctvo k pozemku a k stavbe (pozemnej komunikácii) nachádzajúcej sa na pozemku. Celková výmera piatich pozemkov je 4 404 m2 a znalkyňa Zuzana Jurigová ich ohodnotila na 102 000 eur.

Mesto ako protihodnotu získa od TSK vlastníctvo k nehnuteľnostiam na Kolonke – dvom budovám učební spoločne s pozemkami o celkovej výmere 4 468 m2 v hodnote 623 000 eur určenej znalcom Jiřím Fišárkom. Vzájomný prevod vlastníctva sa uskutoční vo forme zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Trenčianskym samosprávnym krajom na jednej strane a Mestom Púchov na druhej strane, pričom na vyrovnanie hodnoty zamieňaných nehnuteľností Mesto Púchov zaplatí Trenčianskemu samosprávnemu kraju rozdiel v hodnotách zamieňaných nehnuteľností, teda sumu 521 000 eur.

Rozhodnuté už je aj o spôsobe, akým Mesto Púchov prefinancuje spomínaných 521 tisíc eur. Poslúži mu na to úver v ČSOB s desaťročnou splatnosťou v celkovej výške 530 tisíc eur. Púchovská radnica
má záujem rekonštruovať oba objekty na bytové domy, pričom na rekonštrukciu mieni využiť dotácie z ministerstva dopravy a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Podľa vyjadrenia primátorky Kataríny Henekovej chce mestský úrad predložiť potrebnú dokumentáciu do februára roku 2020.

Poslanecký zbor potrebné uznesenie na schválenie prevodu pozemkov pod Nimnickou cestou jednohlasne schválil. Rokovanie zastupiteľstva sa však nakoniec predsa len o niekoľko desiatok minút natiahlo, keďže do diskusie sa prihlásil z verejnosti Michal Bizoň.

Pôvodne mal záujem vystúpiť s tromi trojminútovými príspevkami, lenže od poslaneckého zboru dostal v zmysle rokovacieho poriadku možnosť vystúpiť len raz. Text jeho vystúpenia zverejňujeme v príspevku nižšie.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.