Vybudujú sa nové tunely aj železničné mosty

0 49

Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá je  investične aj technicky najnáročnejšia stavba ŽSR od ich samostatnosti. Takmer 16 kilometrový úsek zmodernizuje ,,Združenie Nimnica“ za 364,9 miliónov € bez DPH.

Dokončením modernizácie železničnej trate v úseku medzi Púchovom a Považskou Teplou dôjde k zavŕšeniu modernizácie železničnej trate na ucelenom úseku trate Bratislava – Žilina, kde vlaky budú môcť premávať rýchlosťou do 160 km/hod.

Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši rýchlosť, komfort, bezpečnosť a plynulosť jazdy, a tým sa  znížia aj negatívne účinky dopravy na okolité prostredie. Výstavba potrvá takmer 40 mesiacov a jej ukončenie je naplánované na január 2020.

Financovanie stavby je zabezpečené z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 1 – Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov. Ide o líniovú stavbu európskeho železničného koridoru.

Z hľadiska stavebno-technického riešenia patria medzi najzložitejšie stavebné objekty mosty a železničné tunely. Úplnou novinkou je premostenie vodnej nádrže Nosice železničným mostom.  

Zaujímavejšie fakty o stavbe:

  • vybudujú sa 2 tunely – Diel (dĺžka 1082m) a Milochov (dĺžka 1861m) spolu  únikovými štôlňami.
  • nové železničné mosty (vrátane rekonštruovaných): 14
  • nové cestné mosty a nadjazdy: 6
  • zrušené železničné mosty: 4
  • podchody (pre cestujúcich, verejné): 4
  • budú zrušené 4 priecestia, ktoré budú nahradené mimoúrovňovým krížením- podchodmi
  • pre účely modernizácie bolo celkovo vysporiadaných cca 4300 vlastníkov

Z dôvodu zmeny trasy železničnej trate bude potrebné realizovať výrub 4551 ks stromov a približne 28 000 m2 plôch porastených krovinami. Ich spoločenská hodnota bola vyčíslená na 2 263 200,31 €, ktorú ŽSR uhradili jednotlivým obciam.

Mimo vyššie uvedeného sa bude realizovať aj výrub stromov na lesných pozemkoch cca ďalších 4482 kusov stromov. ŽSR hradí všetky náklady vyčíslených spoločenských hodnôt drevín, náklady na rekultivácie, ako aj náklady na stavbou vyvolané investície.

Plánované je zbúrať celkovo 31 objektov vrátane dvoch bytových domov v Nimnici a niekoľko ďalších menších nehnuteľností (garáže a hospodárske budovy), v súčasnosti sú už niektoré z objektov odstránené. Náhradnú bytovú výstavbu z prostriedkov stavby zabezpečujú ŽSR pre ďalších 9 rodín, ktoré neprejavili záujem o odkúpenie, resp. majetkovo-právne vysporiadanie.

Mimoriadna pozornosť sa venuje stavu podzemných vôd v kúpeľoch Nimnica, kde ŽSR od roku 2009 neustále monitorujú stav a kvalitu minerálnych vôd, resp. výdatnosť zdrojov. Tento proces neustále prebieha a bude prebiehať aj po ukončení výstavby.

V súlade s hlukovou štúdiou sú na ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami z dopravy na viacerých úsekoch navrhnuté protihlukové steny, ktoré budú znižovať nepriaznivé hladiny hluku na prípustnú úroveň.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.