Novinky so značkou

poďakovanie

Učitelia ZUŠ ďakujú

My s manželom máme také šťastie, že rodičia našich žiakov pomáhajú a vozia nás aj deti na tieto súťaže bez nároku na preplatenie cestovného za benzín.

Fašiangová zábava v obci Lúky

Podujatie sa nieslo vo veľmi profesionálnej atmosfére a všetci účastníci si odnášali len príjemné spomienky. Zároveň mi dovoľte touto cestou poďakovať členom MS SČK v Lúkach, pomocníkom, všetkým maskám a obyvateľom, za prekrásny fašiangový…