Aj napriek zime sa pokračuje v razení tunelov a budovaní mostov

0 62

Práce na investične aj technicky najnáročnejšej stavbe ŽSR od ich samostatnosti pokračujú. Vybudovaním modernej železničnej trate na 16 kilometrovom úseku potrvá takmer 40 mesiacov. Náklady na zmodernizovanie trate boli odhadnuté na 365 miliónov Eur bez DPH.

Na aktuálny stav prác sme sa spýtali hovorcu ŽSR:

Ako pokročili stavbári s výstavbou tunela Diel pri Nimnici. Ako sú na tom teraz a kedy je reálne, že by sa dostali na druhú stranu? Nevyskytli sa nejaké problémy?

Tunel Diel, ktorého dĺžka bude v osi tunela 1082 m, je v súčasnosti vyrazený v dĺžke 1020 m. Prieraz tunela je podmienený prácami prebiehajúcimi na východnom portáli. Predpoklad ukončenia týchto prác a dokončenie prierazu tunela je stanovený na apríl 2019.

Pri výstavbe všetkých stavebne, konštrukčne a ekonomicky náročných objektov, ako sú tunely, sa vyskytujú v priebehu prác problémy rôzneho druhu a významu, ktoré je potrebné operatívne riešiť. Najčastejšie ide o problematiku spojenú s geologickými podmienkami, ktoré menia svoj charakter, a ktoré nie je možné spoľahlivo identifikovať v každom mieste budúceho diela.

Ako pokročila výstavba tunela Milochov? Postupuje sa tak, že sa razí a stavia z oboch strán, prípadne nejako inak a v akom štádiu je výstavba?

Tunel Milochov, ktorého dĺžka bude v osi tunela 1861 m, je od východného portálu vyrazený v dĺžke 170 m. Od západného portálu je vyrazený v dĺžke 120 m. Práce z tejto strany nepokračujú, napríklad aj z dôvodu petície občanov proti otvoreniu čelby zo západnej strany. Práce postupujú v zmysle aktualizovaného harmonogramu.

Pri tuneli Milochov nás v apríli informovali, že majú stavbári problémy s nepriaznivou geológiou. Musel sa nejako meniť spôsob výstavby, ako sa popasovali s týmto problémom? Zdržalo to práce?

Ako sme už naznačili v odpovedi na otázku č.1, aj v prípade tunela Milochov, t.j. u oboch tunelov sme sa stretli s nepriaznivými geologickými podmienkami. Tunel Diel je prakticky takmer vyrazený. V tuneli Milochov sú priebežne vykonávané opatrenia na zabezpečenie stability ostenia tunela z dôvodu prítomnosti ílov.

Tieto majú vplyv na súdržnosť materiálu v ktorom prebieha razenie. To znamenalo potrebu vykonať zmeny technologických postupov na zaistenie  stability a pevnosti tunelovej rúry kotviacimi prvkami. Uvedené zmeny samozrejme predstavujú aj vplyv na dobu razenia tunela, resp. spomalenie stavebných prác.

V súčasnej dobe v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami, t.j. zhotoviteľom, stavebným dozorom a generálnym projektantom intenzívne spolupracujeme na identifikácii možných rizík a faktorov vyplývajúcich z horninového prostredia v rámci ďalších stavebných postupov a zároveň optimalizujeme procesy tak, aby časové zdržanie, ktoré nastalo z titulu nepredpokladaných prác, bolo čo najmenšie, resp. eliminované úplne.

Dá sa v tuneloch pracovať aj teraz v zime, alebo nie? Robia sa nejaké práce? Kedy je naplánované prerazenie tunela Milochov cez celý kopec?

Práce v tuneli prebiehajú nepretržite, nezávisle na poveternosti a ročnom období, s výnimkou času na potrebu zabezpečenia revízií a údržby mechanizačných prostriedkov. Prerazenie tunela v zmysle aktuálneho harmonogramu stavby je uvažované v II. Q 2020.

Stavia sa aj most cez priehradu, ktorý bude spájať Nimnicu s Milochovom. Podarilo sa tu dodržať termíny výstavby? Nevyskytli sa nejaké problémy či naopak milé prekvapenia? V akom štádiu je výstavba a dá sa pracovať aj teraz v zime v závislosti od technológie?

Pri výstavbe, resp. pri zakladaní stavby mosta cez Nosickú priehradu, ktorý bude spájať Nimnicu s Milochovom, sme zaznamenali mierne odlišné geologické pomery priamo vo vodnom toku, čo nie je vzhľadom na neustálu dynamiku prostredia (permanentný vodný tok) výnimočným javom oproti predpokladanými podmienkam.

Toto spôsobilo odchýlky od pôvodnej technológie pri zakladaní podpier mosta. Uvedený most sa však v súčasnej dobe nenachádza na kritickej ceste, takže minimálne časové zdržanie neovplyvní v konečnom dôsledku dobu jeho výstavby.

Ako pokročila výstavba mosta, ktorý sa bude napájať na tunel Diel a kedy je naplánované prepojenie mosta s tunelom?

V súčasnosti sa realizuje nosná vodorovná konštrukcia – mostovka. Práce sú približne v polovici, pracuje sa aj v zimnom období s určitými obmedzeniami s ohľadom na nízke teploty. Hrubá stavba mosta, ktorý sa bude napájať na tunel Diel, je prakticky ukončená, prebiehajú práce na príslušenstve mosta.

Prepojenie mosta bude prebiehať v rámci dobudovania objektov koľajovej cesty, železničného zvršku, trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, po dokončení tunelov Diel a Milochov. Prepojenie a skúšky mostov budú prebiehať v priebehu roka 2021.

Počítate aj s výstavbou novej, náhradnej bytovky pre ľudí, ktorí bývajú pri tuneli Diel, prípadne s nejakými inými stavbami, ktoré budú ako kompenzácia pre ľudí postihnutých stavbou?

Súčasťou objektovej skladby stavby je aj náhradná bytová výstavba pre dotknutých obyvateľov a v súčasnej dobe prebieha stavebné konanie. Po splnení legislatívnych, resp. zákonom stanovených podmienok, pristúpime ihneď k zahájeniu výstavby bytového domu, ktorý bude poskytnutý vlastníkom bytov.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.