Hrozba pre nájomníkov mestských bytov trvá, poslanci o dodatku k VZN nehlasovali

0 18

Hneď na svojom prvom pracovnom rokovaní sa chcelo novovytvorené púchovské mestské zastupiteľstvo vysporiadať s najväčšou kauzou v roku 2018. Ukončiť neistotu šiestich rodín, ktoré nespĺňajú podmienky na predĺženie nájomnej zmluvy v niektorom z mestských nájomných bytov na Moyzesovej ulici, mal pomôcť dodatok k príslušnému všeobecne záväznému nariadeniu. V ňom sa objavil samostatný paragraf pojednávajúci o osobitnom zreteli, kedy by bolo možné poskytnúť nájomné bývanie na jeden rok vo výnimočných sociálnych či zdravotných prípadoch. Poslanci boli pripravení predložený dodatok k VZN prijať, ale po intervencii mestského právnika Antona Školeka nakoniec rozhodli o jeho stiahnutí z rokovania, čím sa zopakovala situácia zo septembrového rokovania mestského zastupiteľstva.

Dodatok k VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov sa pripravoval od pamätného augustového rokovania mestského zastupiteľstva, na ktorom si vymieňali názory poslanci s niekoľkými desiatkami nespokojných nájomníkov. Na vypracovaní novely VZN sa vtedy poslanci zhodli s tým, že podstatou mala byť špecifikácia pojmov „vážne sociálne a zdravotné problémy žiadateľov“.

Vypracovaný dodatok bol predložený do komisie dopravy, služieb a bytovej politiky, ktorá ho 30. augusta prerokovala a posunula do mestskej rady a následne do mestského zastupiteľstva. Vedúca oddelenia dopravy a služieb Mestského úradu v Púchove Alena Vavrová však už vtedy dôrazne upozornila členov komisie, že spracovaný dodatok je nad rámec zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, keďže ten stanovuje maximálny príjem domácnosti pri prvotnom uzatvorení nájomnej zmluvy ako aj pri jej opakovanom predĺžení.

V nariadení bol vytvorený samostatný paragraf pojednávajúci o prenájme bytov z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Takým dôvodom môže byť vážna sociálna situácia alebo zdravotné ochorenie. Za vážnu sociálnu situáciu sa podľa návrhu dodatku k VZN malo považovať opatrovanie a ošetrovanie rodinného príslušníka v domácnosti alebo v centre sociálnych služieb, vyživovacia povinnosť pre školopovinné alebo študujúce deti do 26 rokov bez príjmu, výživné priznané súdnym rozhodnutím alebo náhla strata zamestnania.

V takejto podobe bol dodatok k VZN predložený pred poslancov už v septembri, lenže mestský úrad spoločne s poslancami už nestihol zareagovať na legitímne podané pripomienky zo strany občanov, a tak na návrh poslanca Cyrila Crkoňa bol tento bod pri schvaľovaní programu vypustený.

Tesne pred vypršaním 15-dňovej lehoty na podávanie pripomienok podala hneď niekoľko pripomienok pani Zuzana Ťapková. V zmysle platnej legislatívy malo nasledovať zvolanie komisie na vyhodnotenie pripomienok, čo sa nestalo a čo mestský úrad zdôvodňoval časovou tiesňou.

Už vtedy bolo zrejmé, že problematikou sa bude zaoberať až nové mestské zastupiteľstvo. Novozvolení poslanci tak chceli urobiť hneď na svojom prvom pracovnom rokovaní, kde sa v úlohe predkladateľa opäť ocitol poslanec Cyril Crkoň.

Asi medzi nami nie je nikto, kto by nepočul o riešení problematiky mestských nájomných bytov. Zasadali sme k tomuto problému v auguste, potom v septembri, kde mal byť prijatý terajší dodatok, stiahli sme ho na doriešenie a zapracovanie niektorých pripomienok zo strany obyvateľov. Okrem úplne nového paragrafu 14, ktorý rieši sociálne a zdravotné znevýhodnenia, na ktoré je možné prihliadať pri predlžovaní nájomných zmlúv, sa mení aj paragraf 2, ktorý hovorí, že žiadateľom o nájomný byt môže byť len ten obyvateľ, ktorý má v Púchove trvalý pobyt minimálne tri roky a minimálne jeden člen domácnosti pracuje na území Slovenskej republiky a denne dochádza do miesta výkonu práce,“ vysvetlil svojim kolegom dôvody prijímania novely VZN Cyril Crkoň.

Vedúca oddelenia dopravy a služieb Mestského úradu v Púchove Alena Vavrová len pripomenula svoje stanovisko z konca augusta a upozornila aj nových poslancov, že podľa jej názoru je nový paragraf 14 spracovaný nad rámec zákona. Zároveň požiadala o právny výklad mestského právnika Antona Školeka, ktorý poslancom neodporučil prijať dodatok k VZN v predloženej podobe.

Treba si uvedomiť, že tieto byty boli postavené s ministerskou dotáciou a Mestu Púchov bol poskytnutý aj výhodný úver od ŠFRB s tým, že nájomcovia, ktorým budú takéto byty pridelené, musia dodržiavať zákon 443/2010 o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Z listu generálnej riaditeľky sekcie bytovej politiky ministerstva výstavby vyplýva aj to, že Mesto Púchov si môže prísluš- ným VZN upraviť podmienky pre nájomcov, ale iba v prípade, že nemá v poradovníku žiadateľov, ktorí podmienky spĺňajú. Dnes sa jedná o šesť užívateľov, ktorí podmienky nespĺňajú a Mesto Púchov eviduje 72 žiadateľov o takýto byt. Zastávam názor, že dnes predložená právna norma je v rozpore so zákonom o dotáciach,“ vysvetlil dôvody svojho postoja Anton Školek.

Chcem upozorniť na jednu dôležitú vec, že tieto byty sú financované zo štátnej dotácie. Kľudne sa môže stať, že ak dodatok schválite a pani primátorka ho podpíše, tak skoro so stopercentnou istotou sa nájde v Púchove niekto, kto napíše na ŠFRB, že porušujeme zákon, príde kontrola a môže žiadať vrátenie dotácie. Je po voľbách, už nie je potrebné z úst mnohých kandidátov robiť ľúbivú politiku a zastávať tých nájomníkov, ktorí nespĺňajú podmienky na užívanie bytov. Apelujem na vás, aby ste uvedený dodatok k VZN neschválili.

Anton Školek v rámci svojho vystúpenia upozornil poslancov aj na to, že v prípade ak dodatok k VZN schvália, on sám podá podnet na okresnú prokuratúru na vydanie protestu prokurátora.

Ale nechápte to tak, že podnet by bol namierený voči mestu, primátorke alebo poslancom. Ten podnet môže vyriešiť len to, či môžeme toto VZN chápať ako platné, ak protest nebude podaný, prípadne ak protest podaný bude, budete sa musieť v lehote 90 dní tým zaoberať. Takýmto postupom zistíme, či prijaté VZN bude v súlade so zákonom vyššej právnej sily,“ skonštatoval Anton Školek.

Poslanec Cyril Crkoň netajil rozčarovanie nad postojom mestského právnika Antona Školeka a hlavne nad tým, že so svojím stanoviskom prišiel až priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva. „Mňa prekvapujú vaše slová a zároveň sa pýtam: kde ste boli od augusta, toto ste nevedeli povedať hneď od začiatku? Tam bolo more času, načo vôbec zasadala komisia, pozývala ľudí na akceptáciu pripomienok? Ešte cez mestskú radu to prejde a vy teraz poviete, že nám to neodporúčate prijať? Kde bol váš právny názor od augusta? Naťahujeme tu občanov a už aj ja mám toho plné zuby. Ako chceme riešiť celú túto kauzu, nevidím z tohto žiadne východisko,“ reagoval Cyril Crkoň.

Hneď vzápätí si opäť zobral slovo Anton Školek: „Treba si naliať čisté víno. Z tejto bytovej otázky urobili niektorí kandidáti na primátora agendu, urobili ju protiprávne, dvaja boli na ŠFRB rokovať. Dobre viete, že pán primátor sa snažil, napísal na ministerstvo list, navrhoval rôzne riešenia, že postavíme iné byty a prevedieme ťarchu na nové byty, ministerstvo tieto riešenia neprijalo. Veľmi dobre viete, že vedúca oddelenia od začiatku tvrdila, že to, čo navrhujete, je v rozpore so zákonom. Viete ako to tu bolo na zastupiteľstve, kde mne sa pred divadlom vyhrážali, taká emócia tu bola vytvorená, tak všetci ste to odsúvali na nové zastupiteľstvo. Na to netreba príliš veľké právne vedomie, aby ste pochopili to, že idete riešiť bytovú otázku šiestich nájomníkov na úkor niekoľkých desiatok tých, ktorí čakajú v rade a podmienky spĺňajú.

Rozčarovaný bol aj poslanec Peter Bílik: „Bavíme sa o tom pol roka, bolo k tomu mimoriadne zastupiteľstvo. Návrh dodatku prešiel komisiou, prešiel mestskou radou, ja osobne si myslím, že to nemalo prejsť, ak mestský úrad mal výhrady. Nie je to príliš dobrý signál, ktorý vysielame občanom, ako spolupracuje mestský úrad s poslancami.

Stanovisko zaujala aj primátorka Katarína Heneková: „Keď je tu mestský právnik a má chrániť záujmy mesta, je na vás, aby ste sa s tým vysporiadali. Ak schválite nariadenie a ja ho podpíšem a bude podaný návrh na protest prokurátora, ten sa bude musieť vysporiadať so zákonnosťou nariadenia, čo prakticky znamená právnu istotu nielen pre Mesto Púchov, ale aj pre samotných občanov, ktorým by boli predĺžené nájomné zmluvy.

S tým ale nesúhlasil napríklad poslanec Pavel Melišík, ktorý jasne navrhol predmetné nariadenie stiahnuť z rokovania: „Ťažko sa mi to počúva. Právne stanovisko na komisii dáva pracovníčka mestského úradu. Ak odporučila, že to nie je v súlade so zákonom, tak to nemalo komisiou prejsť. Toto sa musí utriediť tu a neťahať to na úrady, z ktorých nám hrozí sankcia. Takýto krok spraviť, že to schválime len preto, aby to posúdila prokurátorka? Tak to by sme už poriadne hlboko klesli.

Radu svojho kolegu poslanec Cyril Crkoň poslúchol a podal návrh na stiahnutie predloženého dodatku k VZN z rokovania. V hlasovaní bol proti len poslanec Miroslav Kubičár, ostatní zastupitelia Crkoňov krok odobrili a šiestim rodinám tak naďalej hrozí vysťahovanie z nájomných bytov.

Aký bude ďalší postup radnice a mestského zastupiteľstva k tejto problematike, je len ťažké odhadnúť. Isté je len to, že kým v auguste a septembri prišlo do rokovacej sály niekoľko desiatok nájomníkov z Moyzesovej a Moravskej ulice, tentoraz sa na rozhodnutie poslancov prišiel pozrieť len jeden manželský pár.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.