Kapacita Materskej školy Beluša sa rozšíri vďaka nadstavbe

0 65

V auguste 2020 bola slávnostne otvorená prístavba Materskej školy (MŠ) Beluša, ktorá rozšírila kapacitu zariadenia o dve triedy a mohlo byť prijatých ďalších 50 detí.

Výstavba dvoch tried bola jednou z 20 podporených žiadostí z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v Trenčianskom kraji. Hlavným dôvodom tejto investičnej akcie bola nepostačujúca kapacita zariadenia a veľký počet nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do predprimárneho vzdelávania.

V školskom roku 2021/2022 navštevuje materskú školu viac ako 250 detí. Riaditeľka Materskej školy Beluša Mgr. Irena Gulišová uvádza: „Na základe májového zápisu detí bude vydaných 74 rozhodnutí o prijatí nových detí na školský rok 2022/2023 a zatiaľ som musela odmietnuť 31 žiadostí (počty platné k 08. júnu 2022). Počty sa môžu ešte meniť, ak si rodič podal žiadosti do viacerých materských škôl. Predpokladaný počet detí, ktoré budú navštevovať spolu 11 tried materskej školy je 259.“ Podobný scenár s nedostatkom voľných miest pre umiestnení všetkých detí podľa počtu prijatých žiadostí sa v najväčšej obci púchovského regiónu po dvoch rokoch opakuje, nakoľko nových obyvateľov v Beluši stále pribúda, neutícha ani výstavba rodinných domov, či bytov.

Opätovne sa preto obec uchádzala o dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe výzvy vyhlásenej v júni 2021 s cieľom zvýšenia kapacít infraštruktúry materských škôl. Poslanci odsúhlasili jej podanie na druhýkrát v októbri 2021. Predmetom projektu s názvom „Materská škola Beluša (MŠ) – časť Hloža, zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania“ je zvýšenie kapacity MŠ v Hloži formou nadstavby hospodárskeho pavilónu s plochou strechou, čím sa vytvorí jedna nová trieda s kapacitou 25 detí. Súčasťou stavebného návrhu je aj prestavba bývalej kotolne na telocvičňu pre deti a zateplenie celej budovy. Okrem samotnej stavby je predmetom žiadosti aj vybavenie interiéru nábytkom.

„Teší ma fakt, že obec Beluša obdržala kladné rozhodnutie o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie, ktorá prišla po viac ako pol roku od podania žiadosti. Obci Beluša bola schválená suma 370 417,35 € a celkové oprávnené výdavky sú vo výške 389 913 €. Z tejto sumy prispeje 5 percentami obecný rozpočet. V obecnej kase sa ale budú musieť vyčleniť ďalšie státisíce naviac. Výsledná suma závisí od výsledku verejného obstarávania, nakoľko projektové ceny z jesene 2021 už nie sú aktuálne, vzhľadom k nárastu cien stavebných materiálov. Som ale názoru, že akákoľvek investícia do detí- do ich vzdelávania, tvorby možností aktívneho trávenia voľného času- je zmysluplná a potrebná. Obec Beluša sa rozrastá každým rokom, záujem rodičov nielen o umiestnenie do materskej školy, ale aj do základnej školy je výrazný a Beluša ako zodpovedná samospráva sa musí s týmto dopytom popasovať. V najbližších týždňoch nás čaká podpis zmluvy a fáza náročného verejného obstarávania na zhotoviteľa, ktoré bude riadiacim orgánom skontrolované. Samotnú realizáciu predpokladáme začiatkom roku 2023,“informuje Ján Prekop, starosta obce Beluša

Zdroj Obec Beluša
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.