JUDr. Pavol Crkoň: Henekovej záverečný účet!

2 10

Hospodársky výsledok mesta za rok 2021 opísala p. Heneková v Púchovských novinách č. 17/2022 takto: „Predchádzajúcu stredu sme strávili na zasadnutí mestského zastupiteľstva a poslanci schválili aj skvelé výsledky hospodárenia za predchádzajúci rok.“

Z toho mi vyplýva, že p. Heneková buď nevie o čom hovorí, alebo nás zámerne zavádza. Prečo? Pretože ak sa pozrieme na výsledok hospodárenia mesta z pohľadu výšky dosiahnutého prebytku, tak sme oproti minulosti dosiahli najhorší výsledok za posledných 7 rokov!

Všetky tie roky, okrem roku 2021, mesto dosiahlo prebytok vyšší ako jeden milión EUR. Dokonca už v roku 2015 mesto dosiahlo prebytok vo výške 1 476 979,22 EUR. K záverečnému účtu mesta Púchov za rok 2015 podala správu vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská, ktorá uviedla: „Rozpočtové hospodárenie mesta bolo v roku 2015 prebytkové. Hrubý prebytok predstavuje sumu 1 577 382,58 €, očistený o vyčerpané dotácie je v sume 1 476 979,72 €“ povedala o pozitívnom hospodárení mesta Púchov Pružinská.

Týmto výsledkom bol nesmierne nadchnutý aj „roztlieskavač“ Ranik, ktorý vystúpil v diskusii s grafom a  zaspieval túto ódu na radosť: „Ide o historický prebytok a jeden a pol milióna je obrovská suma.“ (Púchovské noviny č. 17/2016)

Mesto teda hospodárilo s prebytkami. Prejavilo sa to aj na budovaní nášho mesta? Predtým ako si na túto dôležitú otázku odpovieme zamyslime sa nad tým, čo to ten prebytok hospodárenia vlastne je.  Prebytok je kladný zostatok, ktorý predstavuje nerovnováhu v bilancii príjmov a výdajov, avšak nerovnováhu pozitívneho charakteru. Vzniká, ak sú príjmy vyššie ako výdaje, alebo zdroje sú vyššie ako potreby. Opakom je schodok, deficit.

Ak sa pozrieme na príjmy mesta, tak tie mali rastúcu tendenciu a to napriek tomu, že p. Heneková nás za posledné dva roky strašila COVIDOM a tým, že pandémia spôsobí pokles príjmov do rozpočtu mesta. Dokonca mestské príjmy v roku 2021 boli najvyššie za celé doterajšie obdobie „vládnutia“ Henekovcov.

Kým v  roku 2015 boli príjmy mesta „len“ 14 204 442  EUR, tak v ďalších rokoch rádovo narastali a tak napríklad v roku 2019 to už bolo 19 miliónov EUR, v roku 2020 príjmy mesta dosiahli úroveň 20 miliónov EUR a v roku 2021 rozpočet mesta bol vo výške  22 115 114 EUR!

Príjmy mesta

Príjmy nám teda v meste za sledované obdobie narastali. A čo výdaje? Tu je na mieste otázka, či máme prebytky preto, lebo mesto dobre hospodári, alebo je to dôkaz o tom, že mesto nevie investovať?

Ak si však myslíte, že mesto pod vedením p. Henekovej dosiahlo prebytok vďaka šetreniu na mestskom úrade, mýlite sa. Všeobecne platí, že z bežných výdajov tvoria najvyššiu výdajovú položku mzdové výdaje.  Keď sa pozrieme na ich výšku v našom meste, nič to o šetrení našich peňazí nevypovedá. Naopak.  Posúďte sami.

V roku 2021 vyplatilo mesto na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania takmer 2 milióny EUR!!! (1 987 344,08 €), čo je doteraz najviac za obdobie Henekovcov. Kým však za Heneka v roku 2015 bolo na mzdách vyplatených zhruba 1,3 milióna EUR, tak od nástupu jeho manželky táto položka narastala priam skokovo. Už prvým rokom úradovania p. Henekovej  narástli tieto výdaje na sumu 1 786 534 EUR (2019). A na mzdách mesto výrazne nešetrilo ani v čase pandémie. To sme ale bohaté mesto, keď si môžeme dovoliť takto nafukovať výdaje na mzdy!

Výdavky mesta

A zatiaľ,  čo pri položke bežných výdajov na verejnú správu (náklady na mzdy, platy a iné) bolo ich čerpanie oproti plánu v priemere vo výške 95 %, tak pri položke kapitálové výdaje (investície) mesto pod vedením Henekovcov dosiahlo oproti plánu priemernú úroveň čerpania len vo výške 53%. Dokonca v minulom roku 2021 z plánovaných 5 573 194 EUR mesto vyčerpalo na investície len 2 285 994, teda ani nie polovicu. V percentuálnom vyjadrení je to 41,02 %, čo je najmenej čerpaná položka kapitálových výdajov za posledných 7 rokov.

Čo teda ukazuje prebytok mesta Púchov? To, že ako ani Henek ani Heneková nevedia investovať a tým mesto rozvíjať, pretože objem nečerpaných prostriedkov na investície už atakuje rekordnú hranicu. Na rozdiel od bežných výdajov kde sa p. Heneková stáva preborníkom v míňaní a dokonca v tomto tromfla aj vlastného muža. A tak v našom bohatom meste, financie, ktoré by sa mali a mohli investovať do jeho ďalšieho rozvoja, sa doslova prejedali.

Uvedomme si, že Henekovci nás svojou neschopnosťou poškodili dvakrát. Lebo pri dnešných cenách energií, stúpajúcej inflácii a zvýšených cenách stavebného materiálu už nedokážeme vybudovať mesto tak, ako to bolo možné nielen pred 8 rokmi, ale ani tak, ako by to bolo možné ešte pred rokom.

Diskusia: 2
  1. Pôžitkár hovorí

    Ak chce byť Heneková primátorkou do dôchodku, tak sa ešte musí zbaviť okrem Raníka a Laka aj Tonyho a hlavne Miloša z technických . Je to časovaná bomba a keď to praskne, tak to prinesie nezvratné škody.

  2. Tomi hovorí

    Píše sa rok 2023 a stále nemáme detskú pohotovosť, nemáme nové mestské byty. Hlavne, že robí po celom meste svoj asfaltový biznis. Minút toľké milióny len na platanie ciest a údržbu, to musí mať veľkú ale veľkú fantáziu.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.