Mestá budú môcť posielať pokuty za nesprávne parkovanie do schránky

0 138

Mestá a obce získajú od mája novú možnosť sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom.

Túto možnosť mala doteraz len Polícia Slovenskej republiky. Prináša to novela zákona o cestnej premávke, ktorá rozširuje právomoc obcí kontrolovať porušenie týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Výška sankcie, objektívna zodpovednosť:

 • Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur.
 • Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí, že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.
 • Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred a za nimi) je sankcia 198 eur, z nej dve tretiny sú132 eur.
 • Príjem z pokuty bude patriť obci.

Blokové a riadne konanie:

 • Pokuty za nesprávne zastavenie a státie v blokovom konaní a v riadnom konaní ani možnosť použiť „papuču“ sa v tejto súvislosti nemenili. (Obecná polícia môže prejednať priestupok vodiča iba v blokovom konaní, v riadnom konaní je to iba v právomoci PZ.)
 • V blokovom konaní je pokuta max. 50 eur, resp. max. 150 eur za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím.
 • V riadnom konaní je pokuta max. 100 eur, resp. 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 rokov za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím.

Čo budú robiť mestá a obce:

 • Zadokumentovanie porušenia povinnosti držiteľa vozidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia a státia)
 • Vydanie rozkazu o pokute
 • Prijatie a vybavenie prípadne podaného odporu
 • Rozhodovanie v konaní o správnom delikte po podanom odpore

Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru.

Dôvod tejto zmeny:

 • Obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať rozhodnutia vo veci správnych deliktov držiteľa vozidla v rámci objektívnej zodpovednosti. Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla (aj pomocou „papúč“) je časovo, personálne a finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Policajný zbor zas nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých deliktov v statickej doprave.
 • Na druhej strane značné množstvo predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov. Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné značenie, avšak nemajú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti.
Zdroj minv
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.