Nepodpisujte mestu Púchov zmluvu o zriadení vecného bremena!

0 40

Vážení spoluobyvatelia Mesta Púchov,

v mesiaci september 2020 prednostka Mestského úradu Púchov, JUDr. Iveta Brindzová, vyhotovila list s označením „Žiadosť o stanovisko k uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena“, ktorý následne odoslala podľa našich informácií viacerým subjektom, fyzickým i právnickým osobám, vlastniacim nehnuteľnosť v Meste Púchov (ďalej aj ako „list“).

V predmetnom liste prednostka Mestského úradu Púchov, JUDr. Iveta Brindzová, uvádza, že v súvislosti s realizáciou stavby „Chránička pre optický kábel“ bolo na pozemkoch viacerých subjektov, fyzických i právnických osôb, zamerané uloženie inžinierskych sietí – chráničky pre optický kábel mestskej optickej siete.

Mesto Púchov však bez riadneho zákonného postupu, bez povolenia uvedenej stavby „Chránička pre optický kábel“ a bez súhlasu (zmluvného, či iného) dotknutých súkromných vlastníkov, neoprávnene zasiahlo do Vášho vlastníckeho práva, nakoľko stavba „Chránička pre optický kábel“ bola nielen zameraná, ale už aj realizovaná a uvedená chránička bola na pozemkoch dotknutých subjektov už aj reálne uložená.

Za zriadenie vecného bremena Mesto Púchov ponúka prostredníctvom svojej prednostky dotknutým, už zo strany mesta reálne poškodeným vlastníkom pozemkov, absolútne neprimeranú odplatu v sume 1,- Euro, pričom vecné bremeno navrhujú v zmluve zriadiť na dobu neurčitú, t.j. reálne natrvalo, takáto zmluva sa nedá totiž vypovedať ako tomu je pri iných typoch zmlúv na dobu neurčitú! Na základe uvedeného rozhodne neodporúčame uzavrieť uvedenú zmluvu o zriadení vecného bremena za uvedených značne nevýhodných podmienok!

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, kedy Mesto Púchov neoprávnene, nesprávnym a nezákonným postupom zasiahlo do Vášho vlastníckeho práva, Vám nižšie uvedená advokátska kancelária ponúka poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní nárokov proti Mestu Púchov, ktoré by Vám zároveň malo uhradiť všetky trovy konania, vrátane trov právneho zastúpenia (trovy právneho zastúpenia si uvedená advokátska kancelária nebude uplatňovať voči Vám, ale voči Mestu Púchov), ktoré na Vašej strane vzniknú, pričom právne zastúpenie by sa malo týkať najmä nasledujúcich nárokov:

  1. a) vymoženie primeraného odškodnenia za nesprávny a nezákonný postup orgánu verejnej správy,
  2. b) vymoženie primeranej náhrady za poškodenie Vášho majetku pri nesprávnom a nezákonnom postupe orgánu verejnej správy,
  3. c) vymoženie primeranej náhrady za nezákonné užívanie Vášho majetku orgánom verejnej správy,
  4. d) vymoženie  primeranej odplaty za eventuálne zriadenie vecného bremena na Vašom majetku,
  5. e) možnosť podania tzv. negatórnej žaloby na zdržanie sa zásahov do Vášho vlastníckeho práva.

V prípade, ak ste už mestu Púchov zaslali s návratkou podpísanú zmluvu o zriadení vecného bremena, táto zmluva však nebola z Vašej strany opatrená úradne osvedčeným podpisom a preto ešte nie je platná a účinná, môžete tento svoj predbežný súhlas vziať späť a mestu zašlete rovnakým spôsobom svoj nesúhlas s uzavretím uvedenej zmluvy, k čomu Vám pošleme v prípade záujmu vzorový list, resp. svoje späť vzatie súhlasu môžete podľa návratky zaslať mestu aj mailom.

V prípade záujmu o vyššie uvedenú právnu pomoc, môžete kontaktovať advokátsku kanceláriu Advokát Ivor, s.r.o., zastúpenú Mgr. Petrom Ivorom, konateľom a advokátom, so sídlom v Púchove, buď e-mailom na e-mailovú adresu: info@akivor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 905 636 075.

S pozdravom.

Mgr. Peter Ivor, advokát

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.