O nájomnom bývaní opäť bez primátora, počet poslancov a volebných obvodov sa nemení

10 22

V poradí siedme rokovanie mestského zastupiteľstva v Púchove sa uskutočnilo mimo plánu. Dôvodov na jeho zvolanie bolo hneď niekoľko. Jednak bolo treba určiť zoznam volebných obvodov a počet poslancov v nich pre nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 a vysporiadať sa aj s akútnou problematikou vysťahovávania nájomníkov z bytov na Moyzesovej ulici, ktorá rezonuje v Púchove už tri mesiace. Primátor Rastislav Henek sa pri plánovaní rokovania rozhodol rozdeliť ho na dve časti – doobednú a popoludňajšiu. Dôvod svojho rozhodnutia však vysvetliť neprišiel – podobne ako na júnovom mestskom zastupiteľstve sa vyhovoril na zdravotnú indispozíciu a rokovanie tak musel viesť jeho zástupca Roman Hvizdák.

Prvú časť rokovania, ktorej program obsahoval desať bodov, zvládli poslanci za necelé dve hodiny. Úvod patril hlavnej kontrolórke Marte Kaveckej, ktorá informovala nielen o plnení uznesení z posledných dvoch zasadnutí mestského zastupiteľstva, ale predložila aj správu z preverenia vykonávania základnej finančnej kontroly na dvoch oddeleniach mestského úradu – oddelení dopravy a služieb a právno-organizačnom oddelení. Hlavná kontrolórka odhalila viacero nedostatkov, tým najzávažnejším je absencia základnej finančnej kontroly pri zmluvách uzatvorených za prvých päť mesiacov tohto roka.

Vykonanie základnej finančnej kontroly bolo preverené na 169 zverejnených a predložených zmluvách v I. polroku 2018. Kontrolou bolo zistené, že základná finančná kontrola nebola vykonávaná právno-organizačným oddelením a z iných oddelení bola vykonaná iba na jedenástich zmluvách. Takmer 94 percent zmlúv neprešlo základnou finančnou kontrolou, čím boli porušené ustanovenia zákona o finančnej kontrole a audite,“ konštatuje sa v správe hlavnej kontrolórky.

Počas augustového rokovania mestského zastupiteľstva bola neobvykle často pri mikrofóne hlavná kontrolórka Marta Kavecká. Informovala nielen o správe o základnej finančnej kontrole na dvoch oddeleniach, ale aj o vyjadreniach ministerstva dopravy k možnosti odkúpenia nájomných bytov.

V ďalšom bode sa poslanci venovali návrhu VZN o organizácii miestneho referenda. Až priamo na rokovaní sa z úst vedúceho právno-organizačného oddelenia Mestského úradu v Púchove Radoslava Machana dozvedeli, že vypracovaniu nariadenia predchádzalo upozornenie zo strany okresnej prokurátorky. Povinnosť vypracovať nariadenie, ktorým by boli upravené podrobnosti o organizácii a konaní miestneho referenda, je daná zákonom o obecnom zriadení už osem rokov, pričom Mesto Púchov doteraz nemalo predmetné VZN prijaté.

Potom sa už poslanci dostali k bodu programu, ktorý nezniesol odklad. Doslova na poslednú chvíľu im bol predložený návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Púchove pre volebné obdobie 2018 – 2022. V drvivej väčšine miest a obcí Slovenska túto procedúru zvládli ešte na konci prvého polroka, Púchov sa opäť raz stal unikátom a volebné obvody sa schvaľovali štyri dni pred uplynutím lehoty danej rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb.

Zastupiteľstvo nakoniec len potvrdilo aktuálny stav z posledných dvoch volebných období – voliť sa bude 19 poslancov v deviatich volebných obvodoch. Najväčšími obvodmi zostávajú „dvojka“ a „štvorka“, kde sa bude voliť trojica poslancov, v ďalších šiestich volebných obvodoch sa budú voliť po dvaja poslanci a najmenším volebným obvodom je obvod č. 9, kde miestne časti Vieska-Bezdedov, Ihrište a Hoštiná bude zastupovať len jeden poslanec.

Poslanecký zbor schválil podmienky udelenia súhlasu vlastníka pozemkov k územnému konaniu uloženia optických káblov v centrálnej časti mesta pre spoločnosť Slovak Telekom. Už po niekoľkýkrát v tomto roku bola predložená aj úprava rozpočtu. Keďže rezervný fond je už prázdny, mohli sa prerozdeliť len finančné prostriedky ušetrené pri rekonštrukcii Kukučínovej ulice. Suma 19 500 eur našla nové uplatnenie – 12 000 eur je určených na realizáciu odstavných plôch na Ulici obrancov mieru, 5000 eur na odvodnenie Slovanskej ulice, 2 000 eur na oplotenie ihrísk na Sedlišti a 500 eur na dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu v Hoštinej.

Z fondu bežných výdavkov bolo uvoľnených 40 tisíc eur na detské ihriská v obvodoch Staré mesto a Sedlište a 50 tisíc eur na dotácie. Vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Púchove Lucia Pružinská nedokázala presne špecifikovať, či ide o navýšenie dotačného balíka pre masový šport, resp. kultúrne a spoločenské organizácie. Je veľmi pravdepodobné, že tento finančný balík je pripravený pre spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o., ktorej hospodárenie v prvom polroku vykázalo finančnú stratu, firma už niekoľko mesiacov čerpá kontokorentný úver a Mesto Púchov bolo nútené siahnuť aj ku krízovému riešeniu, keď firme zaslala na účet už aj dotáciu určenú na mesiac december.

Poslanci sa v prípade firmy Púchovská kultúra, s. r. o. zaujímali aj o vysielanie Púchovskej televízie, ktoré je podľa informácií z Rady pre vysielanie a retransmisiu protizákonné, keďže jej vysielateľ prišiel o licenciu. Mestský právnik a zároveň právny zástupca firmy Púchovská kultúra, s. r. o. Anton Školek na jednej strane potvrdil, že firma prišla o licenciu na televízne vysielanie, ale vyhlásil, že aktuálne Púchovská televízia vysiela so súhlasom televíznej rady a žiadna sankcia jej nehrozí.

Nestalo sa prvý raz, že Anton Školek poslancov oklamal. Ivan Tarabčák z kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu dôrazne odmietol, žeby niektorý z jej zamestnancov uviedol zástupcom spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. informáciu, že Púchovská televízia môže vysielať bez licencie. „Vysielanie bez licencie je zakázané zo zákona a hoci z tohto zákazu existujú určité výnimky, ktoré sú taxatívne vymenované v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. medzi takéto výnimky nepatrí,“ skonštatoval Ivan Tarabčák z kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Poobedňajšia časť rokovania, ktorá začala o 15.00 hod. a trvala viac ako päť hodín, mala identický program ako rokovanie, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť 9. júla, ale ktorého sa časť poslancov odmietla zúčastniť. Poslanecký klub „Spolu pre Púchov“ vedený poslancom Lukášom Ranikom vtedy svoju neúčasť zdôvodnil tým, že k jednotlivým bodom neboli predložené žiadne materiály.

Bývalý primátor Marián Michalec márne čakal na možnosť vyjadriť sa k problematike nájomných bytov, väčšina poslancov mu slovo odmietla udeliť.

Zároveň títo poslanci pozvali občanov na augustové rokovanie s tým, že na ňom budú predložené materiály prerokované odbornými komisiami a mestskou radou a budú naň pozvaní aj zástupcovia ministerstva dopravy a Štátneho fondu rozvoja bývania. Lenže realita bola úplne iná: na rokovanie neboli predložené žiadne materiály, bytová komisia počas prázdnin nezasadala a pred občanov nielenže nepredstúpili ministerskí úradníci a pracovníci ŠFRB, ale dokonca ich ignoroval aj primátor Rastislav Henek.

Ako informovala poslancov a verejnosť hlavná kontrolórka Marta Kavecká, ministerstvo dopravy odmietlo možnosť predaja bytov, na ktorých výstavbu v minulosti ministerstvo poskytlo nenávratnú dotáciu. Nestotožnilo sa ani so snahou Mesta Púchov o zámenu dotácie štátu z bytov na Moyzesovej ulici za byty, ktoré radnica plánuje postaviť v budúcom období ako nadstavbu na Stredisku občianskej vybavenosti. K výstavbe takýchto bytov navyše zatiaľ ešte neexistuje ani štúdia, nieto ešte projektová dokumentácia.

Postupne sa k slovu dostali niektorí z nájomníkov bytov na Moyzesovej ulici. Najdlhšie sa pri mikrofóne zdržali manželia Marián a Iveta Hudecovci. Z úst Ivety Hudecovej odznel aj návrh uznesenia, ktorý si osvojila poslankyňa Jarmila Andreánska. Nájomníci v ňom žiadali zverejnenie zoznamu neplatičov v nájomných bytoch a časový prehľad opatrení, ktoré boli zo strany Mesta Púchov vykonané voči neplatičom.

Zároveň navrhovali uložiť primátorovi Rastislavovi Henekovi povinnosť vziať späť výzvy na vypratanie bytov a zároveň zvolať verejné rokovanie komisie, ktorá rozhoduje o prideľovaní nájomných bytov. Mestský právnik Anton Školek už tradične označil návrh uznesenia za protizákonný, keďže podľa jeho výkladu mestské zastupiteľstvo nemôže primátorovi ukladať povinnosti.

Ako priechodné sa ukázalo uznesenie predložené poslankyňou Irenou Kováčikovou. Mestské zastupiteľstvo sa dohodlo na spracovaní doplnku k VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov, v ktorom budú špecifikované „vážne sociálne a zdravotné problémy žiadateľov“ a jeho predloženie na septembrovom rokovaní. Zároveň by oddelenie dopravy a služieb malo zmapovať v súčinnosti s príslušnou komisiou žiadateľov o pridelenie nájomných bytov, ktorí nespĺňajú podmienky pridelenia nájomných bytov.

Atmosféra v rokovacej sále bola poznačená rozhodnutím časti poslaneckého zboru neudeliť slovo bývalému primátorovi Mariánovi Michalcovi, začo boli prítomnými nájomníkmi kritizovaní. K diskusii na tému „nájomné bývanie“ sa vrátime v budúcom vydaní Púchovských listov.

Rado Varga

Diskusia: 10
 1. Lego hovorí

  Keď sledujem dianie v našich mestských zastupiteľstvách, tak sa nestačím diviť. Nechápem, za akú činnosť v mestskom zastupiteľstve vlastne dostávajú odmenu naši poslanci a taktiež nechápem za čo platíme niektorých predstaviteľov Mestského úradu. Začínam chápať prečo sa zriadila Púchovská kultúra, s.r.o. – každý mesiac nám poslanci predstavia novú hru, či inscenáciu, takže ako herci si z časti tú odmenu aj „zaslúžia“. Je pred voľbami, a preto aj na základe daných skutočností by sa nám občanom mali poriadne otvoriť oči, koho si zvolíme na ďalšie 4 roky. Pán primátor si bohužiaľ zvolil cestu ústupu a prenechania zodpovednosti na iných formou zdravotných problémov, ktoré samozrejme nepodceňujem a určite mu prajem, aby sa jeho zdravie zlepšilo. Ale každý súdny človek vie, že keď mi to zdravie nedovoľuje a neodporúčajú mi to ani lekári, tak odídem včas a so vztýčenou hlavou. Neviem, či táto situácia, ktorá padá na hlavu primátora mu vyhovuje. Držať sa vo funkcii len preto, aby som ukončil volebné obdobie, aj za cenu zdravia mi príde scestné a úbohé. Tak ako sa opäť pán primátor zachoval a neprišiel riešiť tak závažný problém na zastupiteľstvo, ktorý sa týka práve jeho občanov, je bohužiaľ z môjho pohľadu riadna „podpasovka“. Taktiež poslanci by sa mali zamyslieť nad sebou, akým spôsobom pristupujú k občanom. To sme v demokracii alebo v cenzurovanom a určitými ľuďmi riadenom meste, ktorí si uzurpuju právo komu slovo dáme a komu nie? Nech je to ktokoľvek, každý máme právo vyjadriť svoj názor, aj keď nám to nie je po vôli. Pripadá mi toto jednanie, ako keby mali strach z bývalého primátora. Inak si to neviem vysvetliť. Niektorí naši poslanci odborníci sa v súčasnej dobe snažia svojím konaním a mocou nás presvedčiť, že toto je tá najsprávnejšia cesta a iná neexistuje. Najviac ma neustále baví svojimi vystúpeniami v TV pán poslanec Ranik. Tomu by mali za jeho herecké výkony ešte pridať na odmenách. Napríklad jeho vyjadrenia k Puchovskemu aquaparku mi vycarili úsmev na tvári. Rozpráva o Projekte, ako keby mal na to už peniaze vo vrecku a sľubuje občanom veci, za ktoré sa nemôže 100% zaručiť. Starí ľudia by mu na to povedali “ Recicky jednej babičky“. Ale v jednom mu predsa len dám za pravdu, sľúbené trvá aj 30 rokov. Takže možno mu jeho vízie vyjdú. Držím mu palce, ak bude zvolený do ďalšieho obdobia, aby ma presvedčil o tom, že to naozaj myslí úprimne. Zatiaľ z jeho vystupovania cítiť len chvalenkarstvo, ukazuje svojimi vystúpeniami akú má možnosť moci, ale bohužiaľ chýba mu základná vlastnosť poslanca, a to je pokora a načúvať okoliu a nie peniazom. No bohužiaľ takýchto poslancov, predstaviteľov i zamestnancov mesta máme viac než dosť, ktorí nevedia pomenovať, čo pre nich znamená slovo občan mesta v porovnaní s mocou a peniazmi. Je to smutné a zároveň je to na zamyslenie, či to ako občania budeme stále trpieť.

 2. Michal hovorí

  Celé leto sa poslanecký zbor zaoberá nájomníkmi bytov, ktorí podľa zákona nemajú na „sociálne“ bývanie nárok. Tým, ktorí podmienky spĺňajú budú zmluvy predĺžené. Prečo musia ostatní občania splácať hypotéky a súčasne daňami prispievať na bývanie týchto spoluobčanov? Pokiaľ sa chce bývalý primátor o nich postarať, môže im za sociálne nájomné ponúknuť bývanie v niektorej zo svojich nehnuteľností.

  1. aladar hovorí

   presne tak. Najlepšie, že teraz tí nájomníci vyplakávajú, že koľko už zaplatili z ceny bytu. Lenže – nájomný byt je ako izba na hoteli, alebo slobodárni. Keď sa tam nasťahujem na rok, nebudem predsa po roku vyplakávať, že už je časť izby moja!
   To len Michalec im nakukal, že už svojim platením nájomného majú nejaký – právne nešpecifikovaný – nárok na tie byty. Tak nech tie byty ocení súdny znalec, odpredá nájomníkom – z príjmu nech mesto vyplatí ŠFRB a ostatné do mestského rozpočtu.
   Jaaj, lenže nájomníci (vačšina z nich) už svoje peniaze prejedli? Tak smola.

   1. Ivan hovorí

    Hlavne ze nevyplakava viceprimatorov brat Hvizdak. Ten si byt mohol odkupit za smiesnu cenu. Aha, ten je asi vynimka.

 3. Retro Komanč hovorí

  Je pred voľbami a každý si chce prihriať svoju polievočku. Aj súčasní poslanci, aj nádejní budúci a aj radi by primátori. Aj nájomníci dúfajú, že situáciu využijú. A tak to aj vyzerá. Zmluva je platná tak ako bola podpísná, nie je čo riešiť! Problémom je, že sociálne byty ako keby suplovali, alebo mali suplovať nájomné bývanie. A to je iný problém, celoslovenský. U nás vlastne nájoné byty ani neexistujú, zanikly, hoci záujem existuje. A toto treba vyriešiť a nie tu sto krát premielať sociálne byty, ktoré už svojim názvom hovoria verejne to na čo boli a sú určené.
  Problém je ale hlbší, úzko spätý so stavom celej spoločnosti, kde pánom je zisk a hlavne ten rýchly, ihneď! Čo nájomné byty nezaručujú. Aj keď v krajinách s rozvinutým kapitalizmom úspešne fungujú. Aj u nás za takzvaného rozvinutého socializmu boli úplne bežné. Prečo ale my nevieme vybudovať ani socializmus, ani kapitalizmus, tak aby to zodpovedalo definíciám pojmu nechápem!

 4. Michal hovorí

  Problém nedostatku nájomných bytov vznikol po zmene režimu, keď sa štát, mestá a firmy zbavovali nájomných bytov za symbolické ceny. Splatiť ich bolo možné aj tzv. Kupónovými knižkami. Keby teraz tieto nájomné byty existovali, postupne by sa uvoľňovali, lebo generácia, ktorá v nich bývala postupne vymiera a dedenie tam nebolo možné. Takže teraz staré byty nemáme a na postavenie nových nie sú financie.

 5. Ali hovorí

  Ci su to najomne alebo socialne byty, je sumafuk.Pravne zavazne su podpisane zmluvy k nim.Ak najomnici tychto bytov nesplnaju podmienky zmluv, tak niet co riesit.Pokial im Mesto doteraz tolerovalo, ze nesplnaju zmluvne podmienky a „niekto“, ktory to vsetko zapricinil im husti do hlav svoj „pravny nazor“ je to scestne, amatersky zavadzajuce. Respektovanim zmluvneho zavazku bude vystahovanie tych, ktori nesplnaju podmienky uzatvorenych zmluv a je vymalovane!!

 6. DeKATTO hovorí

  V prvom rade by malo mesto zakrocit voci neplaticom. Taki, ktori neplatia by mali tie byty uvolnit. To nie je protizakonne byvat a neplatit? Ked si nebudem platit hypoteku, tak banka sa nebude pozerat na to ci mam kam ist. Preco sa ja musim pozerat na to ako ini byvaju z penazi rozpoctu mesta, do ktoreho prispievam aj ja! Nie je protizakonne, ze mesto svoje dlhy nevymaha?

 7. Operátor hovorí

  Však evri budú!!! Aj keď v MŠK sa čorkla kasička tak teraz budú v balíku. Však koľko im asi zacvakal Continental za prenájom areálu na podnikovú akciu?

 8. marek hovorí

  čo sme si zvolili, to máme …

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.