Parkovisko pri športovom areáli nakoniec nekúpila radnica, ale MŠK Púchov

6 85

Ešte na sklonku minulého roka poslanci púchovského mestského zastupiteľstva rozhodli o kúpe pozemku pod parkoviskom pri športovom areáli. Pozemok o rozlohe 3 890 m2 plánovalo Mesto Púchov kúpiť za dovedna 233 400 eur od súkromnej spoločnosti PARI, s. r. o.. Prednostka Eva Kvocerová ako spracovateľka návrhu pre kúpu pozemku však pri stanovení kúpnej ceny zabudla na to, že predávajúci je platcom DPH, a teda poslancami schválená cena má byť o 20 percent vyššia. Napriek tomu, že vedenie mesta sa už dlhšie chváli „plnou špajzou“, pripravilo šetriace riešenie, ktoré do celej transakcie zainteresovalo spoločnosť MŠK Púchov, s. r. o. ako platcu DPH. Až čas ukáže, či pre takéto riešenie bude mať pochopenie aj finančná správa.

Mesto Púchov sa stalo nájomcom pozemku pod autobusovým nástupišťom a parkoviskom pri futbalovom štadióne opätovne po štyroch rokoch vlani v máji, čím sa vlastne obnovil stav z obdobia rokov 2004 – 2012, kedy tu bolo prevádzkované autobusové nástupište a parkovisko pre osobné a nákladné motorové vozidlá. Podpis nájomnej zmluvy so spoločnosťou PARI, s. r. o. primátorovi Rastislavovi Henekovi odobrila mestská rada, ktorá rozhoduje o nájomných vzťahoch s celkovou hodnotou do 5 000 eur. Podľa nájomnej zmluvy si Mesto Púchov pozemok o celkovej výmere 3 890 m2 prenajalo na obdobie od 1. mája 2016 do 30. apríla 2017.

Parkovisko by po odkúpení malo byť k dispozícii predovšetkým športujúcej verejnosti. Nateraz ho využívajú zväčša len vodiči Doprastavu počas obedňajších prestávok.

Ročné nájomné bolo stanovené na 1 euro za každý meter štvorcový bez DPH, a keďže ide o nájom parkovacích plôch, k základnému nájmu musela byť naúčtovaná aj daň z pridanej hodnoty. Mesto Púchov tak zaplatilo za nájom dokopy 4668 eur. V zmluve bola zakotvená aj opcia na prípadné predĺženie nájmu, avšak po 30. apríli 2017 sa cena nájmu automaticky zvyšuje o 100 percent, to znamená na 2 eurá za každý meter štvorcový prenajatej plochy. Mestská rada pri schvaľovaní nájomnej zmluvy odporučila vedeniu mesta, aby začalo rokovanie s vlastníkom pozemku o podmienkach jeho odpredaja.

Diskusia sa zmenila na slovnú prestrelku medzi poslancom Rudolfom Marmanom a prednostkou Evou Kvocerovou. Tá sa k chybe, pri ktorej sa zabudlo, že firma PARI, s. r. o. je platcom DPH, neprihlásila.

Rokovanie doviedol primátor Rastislav Henek do na prvý pohľad úspešného konca, lebo poslaneckému zboru bol na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva predložený návrh na odkúpenie pozemku, ktorý poslanci jednomyseľne schválili. Kúpna cena mala byť podľa prezentovaných informácií vyplatená v dvoch rovnakých splátkach po 116 700 eur v rokoch 2017 a 2018.

Ako sme už vyššie uviedli, k podpisu zmluvy nedošlo – vo fáze jej pripomienkovania totiž vedenie radnice zistilo, že firma PARI, s. r. o. si k dohodnutej cene 60 eur za štvorcový meter plánuje prirátať 20-percentnú DPH. Pre mestský rozpočet by to bola záťaž o ďalších 46 680 eur.

Radnica pripravila riešenie, ktorým kľučkuje pomedzi zákon o majetku obcí a príslušné daňové zákony. Na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva ho poslancom predstavila prednostka Eva Kvocerová: „Kvôli tomu, že mesto nie je platcom DPH a predávajúci áno a z dôvodu majetkového posilnenia spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. a spôsobu využitia predmetného pozemku, ktorý sa nachádza v športovom areáli mesta Púchov, bude účelnejšie odkúpiť predmetný pozemok v prospech MŠK Púchov, s. r. o.. Zmena by bola len čo do kupujúceho, nie čo do ceny. Vzhľadom na to, že tento pozemok sa nachádza v areáli športovísk, občania so záujmom o športové aktivity budú mať istotu, že majú kde zaparkovať. MŠK časť pozemku prenajme spoločnosti ADP Púchov, s. r. o. na výstavbu menšieho nástupišťa a časť ostane ako parkovacia plocha pre verejnosť, ktorá sa nebude spoplatňovať.

Z poslancov sa o slovo prihlásil Rudolf Marman, ktorý Eve Kvocerovej vyčítal, že k tomuto rokovaciemu bodu nepripravila poslancom žiadne podklady: „V prvom rade vás musím poopraviť – to parkovisko sa nenachádza v areáli MŠK Púchov, ale v blízkosti športového areálu, robili ste na katastri, to by ste mohli vedieť. Prečo nemáme podklady k tomuto bodu ako poslanci? Kde nastala chyba a kto ju spôsobil? Na jednej strane kvitujem, že parkovisko odkúpime, veď sme to už raz odsúhlasili, ale na strane druhej sa pýtam, kto urobil chybu, keď sme pri dojednávaní zmluvy s firmou PARI nevedeli, že oni sú platcovia DPH?

K vedeniu rokovaní sa prihlásil primátor Rastislav Henek, nehovoril však o chybe, ale skôr o nedorozumení: „Pri tom rokovaní sme vždy spomínali cenu, ktorá vzišla zo znaleckého posudku, to bolo 60 eur za štvorcový meter, čo je výborná cena na to, že tam boli viacerí iní záujemcovia a tento strategický pozemok nám mohol kúpiť niekto iný. Vždy sme sa rozprávali o cene 60 eur. Nakoniec keď malo prísť k podpisu zmluvy, tak už pri jej pripomienkovaní si tam dotyčná firma chcela dať DPH naviac. Hľadali sme preto iné vhodné riešenie, pre ktorú mestskú spoločnosť by bol tento majetok vhodný na odkúpenie. Najlepším adeptom je MŠK Púchov, s. r. o., bude mať nejaký majetok, ktorý si bude spravovať, bude mať aj nejaký výnos z nájmu.

MŠK Púchov, s. r. o. bola síce podľa primátora Rastislava Heneka najlepším adeptom na kúpu pozemku, lenže finančné zdroje na ňu nemala žiadne. Firma skončila vlaňajšok so záporným hospodárskych výsledkom, navyše sama musela požiadať banku o kontokorentný preklenovací úver vo výške 100 tisíc eur. A tak k zmenenému uzneseniu o kúpe pozemku pribudlo ešte jedno úplne nové – o kapitálovej dotácii v celkovej výške 233 400 eur pre MŠK Púchov, s. r. o. účelovo viazanej na kúpu pozemku.

Diskusia ďalej pokračovala slov- nou prestrelkou medzi prednostkou Evou Kvocerovou a poslancom Rudolfom Marmanom o tom, či mali byť k tomuto rokovaciemu bodu pripravené podklady alebo nie. „Tento bod bol prejednávaný na decembrovom zastupiteľstve, kde ste mali žiadosť, prvú stranu posudku, celý ten sumár s mojím vyjadrením a mohli ste si ho pozrieť. Materiály dostávate nadštandardne obsiahlo. Tiež by som rada reagovala na tie úplné nezmysly, ktoré sa objavujú na sociálnej sieti pána Crkoňa. Udivuje ma, že je to človek s právnickým vzdelaním. Zákon o majetku obcí presne stanovuje postup pri predaji majetku obce. Pojednáva o tom paragraf 9a, ktorý nebudem citovať, ale on by si ho mohol pozrieť, aby nezaťažoval verejnosť nezmyslami. V prípade, ak sa nepostupuje podľa odsekov 1 až 7, ale podľa odseku 8, nás sa týka prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodujete vy, či vy uznáte dôvody pre jeho uplatnenie a ďalšou podmienkou je zverejnenie na úradnej tabuli a webovom sídle – to vždy splníme. Keď prechádza materiál komisiou alebo mestskou radou, poslanci majú možnosť sa k tomu vyjadriť. Pri tomto návrhu predaja ani posudok nemusel byť, ale aby niekto nepoukazoval na to, že cena je taká alebo onaká, aby sme mali výstup z toho, od akej ceny sa odraziť, tak sme posudok dali urobiť,“ obhajovala svoj postup Eva Kvocerová.

Poslanec Rudolf Marman vo svojej reakcii však trval na svojom a vyhlásil, že k transakcii v objeme 233 400 eur by podklady mali byť poslancom predložené: „Som rád, že ste spomenuli sociálnu sieť. Takisto sa tam vypisuje, že sme ovce, že hlasujeme za všetko, čo nám nakážete. Keďže nie som ovca a nebudem hlasovať za niečo, k čomu nemám podklady, pýtam sa, prečo nám neboli doručené. Hovoríte o podkladoch z decembra, ale veď predsa máme apríl. Mení sa podstata veci – kupujúci. V minulosti ste vykrikovali, že podklady chodili neskoro a tvrdili ste, že vy ich budete dávať týždeň pred zastupiteľstvom. Dostávame ich v takej istej časovej tiesni ako v minulosti a dokonca tu nemáme podklady k danému bodu. Ja by som si ich rád pozrel, pripomenul si situáciu z decembra, ale nemôžem, lebo ste nám ich nedoručili. Tejto debate sme mohli predísť tým, že by sme tie podklady mali v rukách.

Poslanec Peter Bílik požiadal o stanovisko k plánovanej zmene uznesenia mestského právnika Antona Školeka. „Ja v tom nevidím žiaden problém, ak sme to už raz schválili a materiály sme k dispozícii mali, tak teraz sa mení len kupujúci, ktorým je mestská spoločnosť, kde mesto má stopercentnú majetkovú účasť a je tam rozdiel v tom, že kúpna cena bude s DPH, takže pre mesto to bude lacnejšie. Táto zmena je vyložene len na to, aby sa pomohlo mestu, aby mesto vlastnilo cez svoju dcérsku spoločnosť pozemok a aby sa ušetrilo 20 percent na DPH. Je to veľmi jednoduché a kto chce, tomu porozumie a kto nechce, bude okolo toho vyprávať ešte aj do večera,“ s už tradičnou dávkou žoviálnych posmeškov vyjadril svoj názor Anton Školek.

Iný pohľad na vec má bývalý primátor Marián Michalec, ktorý sa aprílového rokovania púchovského mestského zastupiteľstva zúčastnil a celú transakciu považuje za obchádzanie zákona.

Nie je možné preniesť osobitný zreteľ z jedného subjektu na druhý. Bolo možné zrušiť uznesenie a schváliť nové uznesenie, ale takéto niečo zákon nepozná. Pokiaľ MŠK Púchov nepodniká s pozemkami a parkoviskami, nie je možné mu preniesť kúpu pozemku, aby si uplatnilo DPH. To je obchádzanie zákona, to je krátenie dane. Ak ste aj sami priznali, že to parkovné vyberať nechcete, to znamená, že subjekt s pozemkom podnikať nebude, čiže sami deklarujete, že chcete odpočítať daň z pridanej hodnoty bez toho, aby ste vykonávali podnikateľskú činnosť, ktorú zákon vyžaduje ako podmienku pre uplatnenie nadmerného odpočtu. Je chvályhodné, že Mesto Púchov chce poskytnúť priestor na parkovanie svojim občanov, ktorí chcú športovať, zdarma. Preto ten pozemok má kúpiť Mesto Púchov. Tento postup nevyhnutne vyvolá kontrolu daňového úradu, ktorý bude musieť urobiť dorub a ten bude škodou, ktorá sa bude zúčtovavať na vrub Mesta Púchov. A tí, ktorí hlasovali za tento postup, budú niesť zodpovednosť a je jedno, že sú len poslanci. Na- vyše MŠK Púchov nemá na to zdroje. A tým, že ste presunuli MŠK Púchov formou dotácie peniaze z mestského rozpočtu, len ste dokázali účelovosť tejto transakcie,“ skonštatoval pred poslancami mestského zastupiteľstva Marián Michalec.

Hlasovanie o zmene uznesenia na kúpu pozemku pod parkoviskom už nebolo jednomyseľné ako v decembri minulého roka – proti bola Jarmila Andreánska a dvojica Miroslav Kubičár – Hedviga Šulcová sa hlasovania zdržali. Celá transakcia bola nakoniec dovedená do úspešného konca, keď zhruba pred tromi týždňami obaja konatelia – Štefan Ondrička za MŠK Púchov, s. r. o. a Miroslav Útly za PARI, s. r. o. podpísali kúpnu zmluvu v hodnote 233 400 eur bez DPH. Prvú polovicu kúpnej ceny musí MŠK Púchov, s. r. o. zaplatiť do konca júna a zvyšok do 31. marca 2018.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 6
 1. Jano hovorí

  To je vrchol ako sa tento bývalý Rosinovec dostane k toľkým peniazom bez preloženia slamky,

 2. ke konom hovorí

  Vrchol je aj to, že MŠk za R 2016 hospodarila so stratou viac ako 73 tis. € po zdanení. Je najvyšší čas, aby Mesto vykonalo revíziu hospodárenia v tejto spoločnosti a nastavilo kontrolné mechanizmy, ktoré zamedzia vyhadzovaniu mestských peňazí von oknom.

  1. Psycho H hovorí

   Neboj, von oknom ich nevyhadzuju, tak by si € cestu ku nim spat nenasli…

 3. Kontrolista hovorí

  To sa musím iba pousmiať.Ved prvú kontrolu má vykonávať dozorná rada a v tej je p. Raník.Takže by mal vlastne kontrolovať sám seba… A mesto nemá momentálne ani kontrolora ,takže sa bude šafáriť veselo dalej a bohužial nielen v MšK 🙁

  1. psycho H hovorí

   Hlavne, ze Henek je spokojny a podla neho vsetky personalne zmeny sa osvedcili. Na msk jednu osobu a nahradilo viac osob. Dokazali spravit stratu 73tis. Super. Setrenie po Henekovsky sa vyplatilo. Na mestskom urade sa vymenilo tolko ludi, ze to neviem ani spocitat. V Bytovom sa tiez udiali personalne zmeny a viedli akurat k tomu, ze si Vas pohadzuju ako horuci zemiak s Mestskym uradom. Parada p. primator, super su tie personalne zmeny. Dakujeme, dufam, ze v nich budete pokracovat az dovtedy kym nevymenite aj posledneho zamestnanca. Lebo Michalec sa podobne ako Voldemord v Harrym Potterovi rozdelil na niekolko casti a ukryl ich do horcruxov, ktore dal niektorym zamestnancom. Vymente ich vsetkych, nikdy nemozete mat istotu…

 4. Zuzana hovorí

  Hej, p. Ranik by mohol informovat, preco je taka strata v MSK. Taktiez by ma zaujimalo kolko prostriedkov bolo vynalozenych na spor s byvalou konatelkou. Uz je to 2,5 roka a este nikto nepovedal, kolko z nej vymohli a kolko to vymahanie stalo.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.