Poslanci rozhodli: Mestská časť lesov na Lachovci by sa mala stať lesoparkom

0 7

V tradičnom termíne pred letnými prázdninami sa zišiel púchovský poslanecký zbor, aby sa v priebehu niečo viac ako troch hodín popasoval s devätnástimi bodmi programu mestského zastupiteľstva. V pôvodnom návrhu programu ich bolo síce len osemnásť, ale na návrh poslanca Daniela Laka sa schvaľovala aj zmena na poste konateľa v mestskej spoločnosti Púchov servis, s. r. o.. Po dvoch mesiacoch sa na mestskom zastupiteľstve opätovne objavila téma využívania mestského lesa na Lachovci. Kým v apríli poslanci jednohlasne prijali uznesenie o uzavretí nájomnej zmluvy so štátnym podnikom Lesy SR, ktoré však primátorka Katarína Heneková nepodpísala, tentoraz spoločne vyslovili súhlas so zmenou kategorizácie z lesa hospodárskeho na les osobitného určenia – lesopark.

V úvode rokovania mala najčastejšie slovo hlavná kontrolórka Marta Kavecká, ktorá okrem už tradičnej kontroly uznesení prijatých na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva informovala poslancov aj o výsledkoch dvoch kontrol, ktoré vykonala v ZŠ J. A. Komenského a v mestskej spoločnosti Púchov servis, s. r. o..

V prípade kontroly hospodárenia ZŠ J. A. Komenského hlavná kontrolórka odhalila viacero závažných nedostatkov, na základe ktorých bolo stanovených 23 odporúčaní, ktorými by škola mala najneskôr do 30. septembra 2019 zistené nedostatky odstrániť. „Zistenia sa týkali účtovnej závierky, jej hutnosti a pravdivosti, ďalšie zistenia sa týkali plnenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Menšie nedostatky boli pri vykonávaní základnej finančnej kontroly, ktorá bola často vykonávaná jednou osobou a nie dvoma,“ uviedla Marta Kavecká.

Krátko sa následne dotkla aj výsledkov kontroly v spoločnosti Púchov servis, s. r. o.: „Menšie nedostatky boli zistené v interných smerniciach, ktoré si v stanovenom termíne vedia prepracovať. Ďalšie nedostatky boli zaznamenané v systéme skladovej evidencie a objednávania, v systémovosti fakturácie a v lehotách splatnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý prísun finančných prostriedkov. Najvážnejšie nedostatky boli zistené v oblasti verejného obstarávania, ktoré vo viacerých prípadoch vôbec nebolo vykonávané.

Tieto informácie Marty Kaveckej si už nevypočul konateľ spoločnosti Ivan Andrejčík, ktorý sa po dvoch rokoch pôsobenia v tejto mestskej firme vzdal funkcie. Na jeho miesto poslanci schválili – bez výberového konania – doterajšieho pracovníka oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Michala Kočnera.

Na júnovom rokovaní schvaľovali púchovskí poslanci hneď päť všeobecne záväzných nariadení, z ktorých dozaista najväčšiu pozornosť pútal návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov. Po ôsmich rokoch totiž vedenie mestského úradu prišlo s návrhom na zvýšenie denného poplatku z 0,08 eur na 0,092 eur, čo predstavuje 15-percentné navýšenie poplatku.

Aj keď Michal Bizoň s Josefom Pěntkom ešte v úvodnom bode programu vyhradenom pre verejnosť na poslancov apelovali, aby poplatky nezvyšovali, tí napokon nemali výhrady k predloženému návrhu a s výnimkou Emila Fila zahlasovali za vyššie poplatky.

Poslancom boli predložené aj tri všeobecne záväzné nariadenia so školskou problematikou. Pri neúčasti vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí Renáty Holákovej bola predkladateľkou všetkých troch nariadení poslankyňa Irena Kováčiková. Práve ona prišla aj s jediným pozmeňovacím návrhom, ktorý sa týkal príspevku na úhradu pobytu dieťaťa v materskej škole počas letných prázdnin.

Podľa pôvodného návrhu mali rodičia za prázdninový pobyt svojho škôlkara zaplatiť od 10 do 40 eur podľa toho, či bude navštevovať predškolské zariadenie jeden, dva, tri alebo štyri týždne. Irena Kováčiková však navrhla tieto sadzby znížiť o 40 percent, a tak počnúc budúcim rokom budú prázdninové pobyty škôlkarov stáť 6 eur týždenne.

Po dvoch mesiacoch sa na rokovaní mestského zastupiteľstva opäť hovorilo o možnej zmene hospodárskeho lesa na Lachovci na lesopark. Mesto Púchov v tejto lokalite vlastní desať hektárov lesných pozemkov, o ktoré sa niekoľko rokov na základe nájomnej zmluvy staral štátny podnik Lesy SR.

V apríli síce primátorka Katarína Heneková spoločne s prednostkou Ivetou Brindzovou naliehali na poslancov, aby vyslovili súhlas s novou nájomnou zmluvou na nasledujúcich päť rokov, ale po následnom doručení petície občanov s takmer 1600 podpismi zmenili postoj k veci, uznesenie prijaté poslancami primátorka nepodpísala a mestský úrad začal s krokmi smerujúcimi k zmene hospodárskeho lesa na rekreačný les.

Prednostka Iveta Brindzová poslancov informovala, že si Mesto Púchov nechalo vypracovať projekt zmeny kategorizácie lesa, ktorý je osobitnou prílohou žiadosti, ktorú je potrebné podať na orgán štátnej správy lesného hospodárstva.

Po konzultácii s projektantom, ktorý spracoval daný projekt, sme dospeli k záveru, že tento les je vhodný ako les osobitného určenia, hodí sa na funkciu prímestského lesa a aj preto mesto dnes navrhuje zmenu kategorizácie lesa. Tento projekt sa vyhotovuje a nie je ešte odovzdaný a zaoberá sa odbornou stránkou starostlivosti o les. Snažila som sa zistiť aj finančné ukazovatele, ktoré by súviseli s hospodárením v tomto type lesa. V tejto súvislosti musím povedať aj to, čo už odznelo na predchádzajúcom rokovaní, že na tento les je schválený lesný hospodársky plán, ktorý je platný do roku 2024 a zostane v platnosti aj v prípade zmeny kategorizácie lesa. Je tam stanovený objem ťažby drevnej hmoty, ktorý nemôže byť prekročený, ale na druhej strane nie je povinnosť ho naplniť,“ uviedla na margo plánovanej zmeny kategorizácie lesa prednostka mestského úradu Iveta Brindzová.

Poslanci návrh jednomyseľne podporili a vyhoveli tak petícii organizovanej dvojicou občianskych aktivistov Michal Bizoň – Richard Pekara.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.