Právnik Anton Školek si prehru nepripúšťa, o súdnych trovoch poslancov klamal

48 118

Prehra mestskej obchodnej spoločnosti MŠK Púchov na prvostupňovom súde v spore s bývalou konateľkou Katarínou Bradáčovou je najhorúcejšou témou v púchovskej komunálnej politike dnešných dní. Rozsudok v prospech bývalej konateľky je pre MŠK Púchov o to bolestnejší, že súdny spor iniciovala samotná firma a boli s ním spojené nemalé finančné náklady. Len súdny poplatok za otvorenie sporu predstavoval viac ako 12 tisíc eur. Rovnakú sumu bude musieť MŠK Púchov nájsť vo svojom rozpočte na prípadné odvolanie. Mestský právnik Anton Školek je presvedčený, že MŠK Púchov nakoniec žiadne súdne trovy platiť nebude. V prípade neúspechu ich totiž mieni vymáhať od Najvyššieho kontrolného úradu. Vedenie NKÚ sa k osobným pocitom Antona Školeka podľa vlastných slov vyjadrovať nebude, pretože jeho názory nemajú žiadnu oporu v legislatíve.

Necelý týždeň po vynesení rozsudku Okresným súdom v Považskej Bystrici zasadlo mestské zastupiteľstvo a podľa očakávania sa hovorilo aj na túto tému. Takmer hodinu trvajúcu diskusiu „odpálila“ svojou otázkou na konateľa MŠK Púchov, s. r. o. Štefana Ondričku poslankyňa Hedviga Šulcová: „Neviem do akej miery ste sa o tento spor zaujímali a či ste sa niekedy zúčastnili niektorého zo súdnych pojednávaní, ale pán Školek nám tu neustále pripomínal, aké škody pani Bradáčová napáchala, informoval nás o nových a nových obvineniach, a tak sa postupne dopracoval až k sume viac ako 200 tisíc eur s vyhrážkou, že to bude platiť zo svojho za zlé hospodárenie vo funkcii konateľky. Nenachádzam iné slová: je to hanba vedenia mesta, ktoré využilo svoju moc, znepríjemnilo pani Bradáčovej a celej jej rodine život a podľa mňa to nie je nič iné, len politická objednávka. A týchto politických objednávok je viac a týkajú sa niekoľkých ďalších zamestnancov mestského úradu, ktorí bezdôvodne alebo krivým obvinením prišli o svoje pracovné miesta. Po dvoch rokoch tvrdenia týchto nezmyslov a znepríjemňovania života pani Bradáčovej a jej rodiny okresný súd rozhodol, že pani Bradáčová je v plnej miere nevinná. Keďže po doručení rozsudku bude plynúť určitá lehota na odvolanie, chcem sa opýtať, či sa hodláte odvolať.

Od Štefana Ondričku sa však poslankyňa Hedviga Šulcová odpovede nedočkala, keďže ten posunul mikrofón právnemu zástupcovi MŠK Púchov Antonovi Školekovi. „Žalobu podala spoločnosť MŠK Púchov, s. r. o. z dvoch dôvodov. Jednak existovala správa komisie, kde predsedom komisie bol pán poslanec Marman, a týkala sa oplotenia kúpaliska. Žalobu sme podali aj z dôvodu, že existoval protokol Najvyššieho kontrolného úradu, kde boli zistené závažné pochybenia a nehospodárne nakladanie s majetkom. Mestská spoločnosť nemala inú možnosť na základe nálezu NKÚ urobiť len to, že podala žalobu a vymáhať spôsobenú škodu od bývalej konateľky, ktorá podľa toho protokolu bola za spôsobenú škodu zodpovedná,“ skonštatoval Anton Školek.

Ten pripomenul, že Okresný súd v Považskej Bystrici je len súdom prvého stupňa a jeho rozhodnutie nie je právoplatné. „Súd rozhodol v rozpore s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka a považujem to za svojvôľu, lebo sme predložili aj rozhodnutia ústavného súdu, kde sa obdobné veci nejakým spôsobom riešili. Napriek tomu súd rozhodol tak ako rozhodol. U advokátov existuje etický kódex, kde my sa nemáme k činnosti súdu vyjadrovať a ani sa vyjadrovať nebudem. Existuje v zmysle zákona opravný prostriedok, ktorým je odvolanie, existujú aj ďalšie možnosti, ktorými sú dovolania na Najvyšší súd či Ústavný súd. Bytostne som presvedčený o tom, že pani konateľka spoločnosti spôsobila škodu, jednoznačne to konštatuje protokol NKÚ a aj kontrolóri, ktorí boli zbavení mlčanlivosti, jednoznačne potvrdili jej potvrdenia. Poradím sa s konateľom spoločnosti, ale aj s jediným spoločníkom tejto spoločnosti, ktorú zastupuje pán primátor a vysvetlím im okolnosti, pre ktoré jednoznačne odvolanie vo veci treba podať,“ naznačil ďalší postup Anton Školek.

Takmer hodinovú diskusiu na rokovaní mestského zastupiteľstva „odpálila“ svojou otázkou poslankyňa Hedviga Šulcová.

Poslanec Rudolf Marman sa zaujímal o to, aké vysoké sú poplatky za trovy konania a trovy súdneho zastupovania a kto ich bude platiť. Anton Školek je presvedčený, že MŠK Púchov ich platiť nebude – v prípade úspechu ich vraj zaplatí Katarína Bradáčová a v prípade neúspechu ich platenie Anton Školek prisudzuje Najvyššiemu kontrolnému úradu: „Trovy konania spočívajú ľudovo povedané, že je to súdny poplatok, ktorý sme zaplatili a sú to trovy právneho zastupovania jednej i druhej strany. Tieto náklady znáša strana, ktorá je v spore neúspešná. Podľa môjho názoru po právoplatnom skončení sporu, nie po rozhodnutí Okresného súdu v Považskej Bystrici, som presvedčený, že všetky trovy bude platiť pani Bradáčová. Existuje samozrejme aj druhá varianta. Keby aj nedajbože sme neboli v tomto spore úspešní, lebo človek musí počítať so všetkým, existuje v Civilnom sporovom poriadku ustanovenie paragrafu 81, kde sa hovorí o intervencii. Intervenient je účastník konania, ktorý na základe rozhodnutia súdu na návrh účastníka konania sa môže stať účastníkom konania. MŠK Púchov je účastníkom konania, je žalobca a vzhľadom na to, že žalobu sme podali na základe protokolu Najvyššieho kontrolného úradu, tak z toho titulu sme aj vyzvali NKÚ ako intervenienta, aby sa stal účastníkom konania a aby ako účastník konania obhajovalo závery zo svojho protokolu. Civilný sporový poriadok hovorí aj o tom, že v prípade, že sa táto vyzvaná osoba nechce stať účastníkom konania, tak v zmysle paragrafu 86 (oznámenie o spore) aj znáša nároky účastníka konania, teda nás. My sme túto zákonnú povinnosť splnili, vyzvali sme NKÚ, aby sa stal účastníkom konania, ten túto možnosť nevyužil, iba zbavil mlčanlivosti dvoch členov komisie, ktorí vo veci vypovedali. Takže k trovám: ak nebudeme úspešní v spore, tak v zmysle tohto ustanovenia zaplatí trovy Najvyšší kontrolný úrad.

Slovo si vzal späť poslanec Rudolf Marman, podľa ktorého mal MŠK Púchov viesť spor s bývalou konateľkou len ohľadne stavby plota: „Keď som odhalil kauzu plot, tak mi išlo o dve veci. Primárne o to poukázať na to, že stavba nového plota bola zbytočná, pretože ten pôvodný bol vyhovujúci a stačilo vymeniť pár dosiek a mali by sme prírodný plot. Sekundárna vec bola, že ten nový plot bol predražený a za tým si stále stojím. Od začiatku som tvrdil, že sme mali viesť samostatný spor k plotu a ak by MŠK Púchov chcel, mohol viesť aj ďalší súdny spor ohľadom výstupov z protokolu NKÚ. Takto sme však zaplatili zbytočne vysoký súdny poplatok a vysoké sú aj trovy súdneho konania.

Mestský právnik Anton Školek si napriek tomu húdol svoje a o súdne trovy nemá obavy: „Pokiaľ ide o súdny poplatok, ten sme zaplatili my ako žalobca, náklady znáša ten, kto spor prehrá. Už som to povedal, podľa môjho názoru ho bude znášať pani Bradáčová a v prípade, že prehráme, tak podľa ustanovenia Civilného sporového poriadku znáša intervenient, ktorý do konania nevstúpil. My sme ho listom upozornili, že ak nevstúpi a nebude obhajovať závery, ktoré v protokole NKÚ sú, vystavuje sa tomu, že náklady s tým spojené bude znášať on. Ak sa odvoláme, je to spoplatnené, zaplatíme súdny poplatok, na ktorý sa vzťahuje to, čo som pred desiatimi sekundami povedal.“

Rudolf Marman v reakcii naznačil aj katastrofický variant pre MŠK Púchov: „Môže sa teda stať, že my prehráme s pani Bradáčovou a budeme žiadať NKÚ, aby nám zaplatil všetky náklady spojené so súdnym procesom, NKÚ to odmietne zaplatiť a my sa budeme s ním súdiť.“ Školekova odpoveď znela: „Teoreticky je všetko možné.

Čo by to bola za diskusia, keby sa do nej nezapojil aj poslanec Lukáš Ranik, ktorý je zároveň zamestnancom spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. a donedávna bol aj členom dozornej rady tejto spoločnosti: „Keď najvyšší kontrolný orgán povedal, že tu prišlo k neskutočným pochybeniam, tak je logické, legitímne a racionálne, že proste musia, či jediný spoločník alebo konateľ konať. Ja sa smejem z toho rozhodnutia okresného súdu, lebo som to konzultoval aj s viacerými poslancami Národnej rady SR, a toto je proste niečo nehorázne. Nečudujem sa tomu, že ľudia v uliciach bojujú za spravodlivosť, ktorej sa nedá domôcť. Jednoznačne sme sa bavili, že to nemôžeme nechať tak. Tu si nemôže niekto samostatne vyslovovať niečo, čo najvyšší orgán kontroly v štáte povedal. Preto to musí ísť ďalej, aby sme bojovali za spravodlivosť. To, čo sa deje na Slovensku, je už za hranicou. Teším sa, čo sa stane po najbližších parlamentných voľbách, kedy nová vláda pripraví špecializovaný vyšetrovací tím na všetky kauzy v Púchove.“

Vzápätí sa do diskusie zapojila aj poslankyňa Jarmila Andreánska, ktorá si myslí, že spoločnosť MŠK Púchov zbytočne míňa peniaze na nezmyselný súdny spor: „Dúfam, že Mesto Púchov zverejní všetky zápisnice súdu a celý rozsudok, z ktorého bude zrejmé, v akom stave sa celý proces nachádza. Kontrolóri, na ktorých sa odvolávate, dali ruky od toho preč a na pojednávaniach povedali, že s tým nemajú nič spoločné a všetko mala na starosti pani Kavecká. V zápisniciach to nájdete. Ak tu niekto klame, robí to pán Školek. Ja som bytostne presvedčená, že pani Bradáčová nepochybila, bola úspešná a pravda vyjde na povrch. V záujme mesta malo byť, aby súdne konanie bolo ukončené čo najskôr. Kto naťahoval celý súdny proces? Takmer tri roky trval tento súdny spor. Za každý súdny úkon, za každé pojednávanie mal doktor Školek zaplatených minimálne 850 eur. Súdny poplatok stál 12 tisíc eur. Spočítajte si, koľko je to peňazí a ja som presvedčená, že raz po právoplatnosti rozsudku budeme musieť tieto peniaze pani Bradáčovej zaplatiť.

Na záver diskusie ešte raz vystúpil poslanec Rudolf Marman: „Podľa mňa sme ten spor mohli viesť len čisto kvôli plotu. Pán primátor sám tvrdil, že nechceme pokračovať v nezmyselných súdnych sporoch ako to bolo v minulosti. Pri súdnom spore o plot by sme mali nepomerne menší súdny poplatok, nižšie by boli aj súdne trovy. Teraz musíme vinkulovať peniaze z MŠK Púchov na jeden súdny poplatok, na ďalší v prípade odvolania – to je dovedna 24 tisíc eur. Za to mohli športujúce deti niečo mať, mohli sa opraviť chodníky.

Na Marmanove slová reagoval primátor Rastislav Henek: „Niečo je hovoriť svoj názor od srdca, keď za nič nezodpovedáš a iné, keď zodpovedáš za 18 tisíc ľudí. Mne došiel nejaký protokol z NKÚ, ktorý o niečom hovoril. My máme povinnosť podať žalobu, lebo najvyšší činiteľ NKÚ to odniesol na prokuratúru.

Ako sa ukázalo, primátor Henek nehovoril pravdu a jeho klamstvo odhalil človek, ktorý mu viac ako rok z pozície poradkyne radil. Marta Kavecká upozornila, že na prokuratúru odniesli protokol z kontroly inej mestskej spoločnosti – Mestského bytového podniku.

Rastislav Henek však nebol jediným, kto poslanecký zbor zavádzal klamlivými informáciami a argumentmi. Tie najzásadnejšie klamstvá odzneli z úst Antona Školeka, ktorý sa snažil prisúdiť
povinnosť platenia súdnych trovov v prípade neúspechu Najvyššiemu kontrolnému úradu na základe uplatnenia príslušných paragrafov Civilného sporového poriadku o tzv. intervencii.

Stanovisko vedenia Najvyššieho kontrolného úradu je v tejto veci jednoznačné: „Závery a zistenia kontrolórov majú pre kontrolované subjekty odporúčací charakter. Najvyšší kontrol- ný úrad Slovenskej republiky nikdy nevstupoval a ani nebude vstupovať ako intervenient do súkromnoprávnych sporov iných subjektov. Považujeme sa bezpredmetné reagovať na tvrdenia, osobné pocity právneho zástupcu MŠK Púchov, nakoľko nemajú žiadnu oporu v platnej legislatíve.

Rado Varga

Diskusia: 48
 1. Jozef hovorí

  A šéfom toho vyšetrovacieho tímu bude Raník, ten človek si nevidí na koniec nosa. Kôli nemu bude MV a PZ takýto tím zriaďovať. Tu sa treba pozrieť ešte na kauzu rozdávania peniazi súkromným subjektom, čo zákon nedovoľuje.Je a len na súdoch bude ako sa vec skončí, bez ohľadu na názory takých, alebo onakých poslancov. Raník môže diskutovať aj s celým parlamentom, presadzovať názory poslancov, tej či onej politickej strany, ale rozsudok pre neho a všetkých bude svätý.

 2. Beter hovorí

  Výkriky do tmy! Raník sa snaží zásadne vyjadrovať k veciam o ktorých nič nevie. Keď to bolo napísané v protokole, tak to musí súd zožrať, podľa neho. Ale ako bol protokol objednaný, napísaný a podpísaný o to sa nezaujíma. Že vedúca kontrolnej skupiny mala takúto kontrolu odmietnuť z dôvodu zaujatosti, čo sa aj v protokole ukázalo? Stačí si protokol prečítať a aj somárovi musí byť jasné o čo ide. To je asi tak – kontrolór niečo nájde, a pokiaľ kontrolovaný kontrolórovi n e p r e u k á ž e , že to tak nie je, kontrolór to nechá v protokole. Ale mšk + ost. si len medliil ruky, a osobe, ktorá mohla a mala podať vysvetlenia – pani Bradáčovej ani len šancu nedali a začali na ňu primitívne útočiť. Nech si ten najmúdrejší právnik na svete nemyslí, že za toto bude niesť zodpovednosť NKU! Za to, čo a ako sa dostalo do protokolu zodpovedá l e n mšk, pretože si zvolili postup, nedať šancu sa konateľke k tomu vyjadriť.
  A ešte k rozhodnutiu súdu – aj, keď sudca Kysucký je spolužiak niekoho – to preňho v súdnom spore nemá význam, o čom sme sa mohli presvedčiť aj v tomto spore. Pozrite si hodnotenia a výsledky sudcu Kysuckého! Myslím, že jeho nestrannosť, nezaujatosť a odbornosť by mu mohol závidieť aj ten „najskvelejší“ právnik.

 3. Menonemam hovorí

  A co nato terajsia kontrolorka Kavecka,ci ako ruky prec od pruseru, primator mesta by sa mal zamysliet nad tym, kto je hlavna kontrolorka a co ma za sebou. Pani Bradacova klobuk dole, za Vas MŠK fungovalo, teraz tam len paraziti parazituju. Drzim palce.

 4. kolemjdouci hovorí

  Toto mesto je už tak ožobračené, že sa to už snáď viacej ani nedá. A kde sú výsledky šetrenia vykradnutého trezoru alebo zmiznutých peňazí na anglickom účte? Teraz tu je nová kauza – rozpredávanie mestských bytov, garsónka za 16.000 EUR. A pani „vyškerená“ má jediný problém, že jej je ľúto nás, obyčajných ľudí, chudobných duchom, ktorí stále kritizujú vedenie mesta. Kauza za kauzou… som zvedavý, či to budú raz rh-pozitívni platiť zo svojho, keď ich budú hnať na súdy.

 5. Sara hovorí

  https://www.finstat.sk/36332500/vykaz_ziskov_strat
  Z prehladu uzavierok MSK vzrastli mzdove naklady od r.2014, kedy bola konatelkou Bradacova z 220000 na 370000. Vidim narast o 150000. Odmena clenom rady takmer na 9500. Bradacova vyplatila rade odmenu 1500. Takze tam mame jasny narast takmer 8000. To je primerane?

  1. Lucia hovorí

   hlavne, že je všetko transparentné…. že sa nehanbia

   1. Sara hovorí

    Nie nehanbia! Kolko vymenenych zamestnancov na MU a v mestskych spolocnostiach preslo riadnym vyberovym konanim? Len to tuneluju.
    Ako moze mat Bytovy podnik, ktory vyraba teplo pre cele mesto stratu? Investovali do niecoho? Videli ste, ze by sa minuly rok realizovala rekonstrukcia kurenia? Bytovy podnik je sro, zalozena za ucelom tvorenia zisku, preco vracali za teplo, ked si to nemohla firma dovolit – no lebo RH pozitiv to slubil! A kto to potom zaplati? No predsa vsetci puchovcania 😀 😀

 6. susedzdola hovorí

  kolemjdouci opravim vás garzonky mesto predáva za 7300 €.

  1. Susedodvedla hovorí

   Ano, mestske garsonky su momentalne v akcii, ako ponozky v kauflande.

 7. Jozef hovorí

  Vidiš Sara, takto sa podľa Heneka, Hvizdaka ,Laka a ostatných plni špajza, nie ako to bolo za Bradačovej. S tým rozdielom, že ich vlastná.

 8. JaKra hovorí

  narast mzdovych nakladov nie je iba na MšK. Byvalý konatel PTSM mal mzdu na konci svojho posobenia vo firmr 126O €. A co s.Svoboda

 9. Maxon hovorí

  – Marman dlznik = 11 372,73 EUR: https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s?kriterium=string&sword=marman&x=0&y=0
  – Ranik skonci ako Drinka

  1. Peter hovorí

   čo majú spoločné Marmanove dlhy s mestom????

 10. Igor hovorí

  Keby mal dlhy v takej výške už dávno je na neho podané trestné stihanie.V dnešnej dobe je neplatenie odvodov a alimentov klasifikované ako trestný čin. Takže s tými jeho dlhmi to nebude až také; ako tu maxon vypisuje. A presne ako povedal Peter , čo to má spoločné s mestom???
  On je jeden z mála poslancov čo sa nebojí povedať pravdu.

  1. Peter hovorí

   Maxon má pravdu, dá sa to overiť na stránke sociálnej poisťovne…. a čo sa týka pravdy – tú sa nebojí povedať hlavne vtedy, keď mu to vyhovuje….

 11. rocks hovorí

  Lukáš Raník podložil svoju diskusiu vyhrážkou a to v mene SaS: „Teším sa, čo sa stane po najbližších parlamentných voľbách, kedy nová vláda pripraví špecializovaný vyšetrovací tím na všetky kauzy v Púchove.“
  Lukáš Raník sa stal politickou haraburdou a umným žiakom Vladimíra Mečiara, a to za vyslovenú vzhrážku, za ktorú by sa ani sám Vladimír Mečiar nemusel hanbiť. Zaujímal by ma názor Richarda Sulíka ohľadom prípravy vyšetrovacieho tímu pre Púchov. Je tu len jeden problém, ak si má totiž SaS zachovať demokratickú tvár a nechce robiť veci na politickú objednávku, potom musí pripraviť vyšetrovacie tímy pre všetky mestá a obce na Slovensku, lebo všade sa nejaká kauza rieši. Alebo len v Púchove?

  1. Peter hovorí

   Raník asi vie, prečo bude potrebný pre Púchov špecializovaný vyšetrovací tím… majú toho za ušami dosť

  2. Maros hovorí

   Ano, vytvoria specialny team plny odbornikov, ktori budu vysetrovat iba kauzy v Puchove. Ale nie vsetky, iba tie 4 a viac rokov stare. Zmiznuty trezor a zvysene mzdove naklady na MSK z roku 2017 urcite vysetrovat nebudu, ze Lukynko!

 12. rocks hovorí

  Marman hovorí pravdu? A ste si istí? Ako to bolo vlastne s Luhovým a ako sa za to predlžovali hodiny na terasách? Kto predkladal návrh na predĺženie otváracích hodín terás? a kto kydal na Ľuba Luhového počas MZ za organizáciu silovej súťaže? Prečo teda musel odisť Ľubo Luhový? V tomto prípade všetko so všetkým súvisí.

  „Klamár presne vie, čo vám má povedať narozdiel od človeka ktorý hovorí pravdu, práve preto vám bude opisovať čo najviac detailov a snažiť sa pôsobiť dôveryhodne“.

 13. susedzdola hovorí

  Marman dostal zo Smeru nenávratný príspevok od Drucka okolo 400 000€ na efektívnu samosprávu 🙂 Tak či dlzis štátu alebo nie je úplne jedno hlavne že si nás človek . https://www.itms2014.sk/projekt?id=ff75802e-8388-47bc-8287-c4ae3355afd9

  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.crz.gov.sk/index.php%3FID%3D603%26doc%3D3415813%26text%3D1&ved=2ahUKEwiDrOCr3JjbAhVCPVAKHW-7BOEQFjAEegQIAhAB&usg=AOvVaw1IRm7BSnBC0W6eSL2CKlPg

  1. Aja hovorí

   Nemáš tak celkom pravdu – Marman je dlžník ako fyzická osoba, príspevok získalo občianske združenie TURTES KLUB Púchov, ktoré zastupuje Marman…

  2. Ivan hovorí

   Tomu sa jednoducho hovori bordel. Myslim, ze je kazdemu jasne, ze Marman je v tomto pripade, len nastrcena figurka. Staci si len pozriet suvisiace firmy s Marmanom a suvisiace firmy s Renátou Marmanovou MORAVSKÁ 1880/44, 022 01 PÚCHOV.
   K združeniu TURTES KLUB Púchov asi len tolko, ze bolo treba dostat nejaku injekciu, pretoze z 2% dani to vobec nevynasalo: https://finstat.sk/42149096
   Ja len verim, ze na kazdeho ako je tento pseudopodnikatel sa uz voda vari.

 14. certovsky anjel hovorí

  Bol raz taký človek… najprv chcel byť obchoďákom, potom otcom na materskej dovolenke, veľkopodnikateľom (zdedená firma), neskôr telocvikárom, nakoniec sa stal primátorom mesta Púchov, ktorý je schopný klamať priamo na kameru. Ako sa môže Mišúnovi pozrieť do očí a povedať, že pre komisiu nebol vhodný kandidát a pritom Henek už dobre vedel, že jeden štátny policajt už končí (v októbri) a miesto v mestskej polícii má isté. Sám si to bol vyplakať doma u Heneka a potom sa tým chvastal po krčmách. Mišún sa mohol na výberové konanie pripravovať koľko chcel.
  Svoboda, keď je riaditeľ, nech si poberá aj 4 tisíc mesačne. Ale nech vidieť po ňom aj nejakú prácu, pretože zatiaľ je len vyhodená účtovníčka, ktorá poslala 15 tis do UK. A pani Katarína (jeho zamestnankyňa) nacenganá na 4 promile križuje ulice a hľadá škôlku, v ktorej ráno nechala dieťa. Pán primátor to vysvetlil jasne – toto sú moji ľudia a ja za nimi stojím.Pripomína mi to neslávne video z východného Slovenska, kde sú napité mamka s dcérou, ktoré do seba havarovali… je to normálne? na východe je! a my držíme spolu!

 15. Jožko hovorí

  Anjel a ty čakáš že niekto zamestná človeka ktorý na ulici podpaluje vlajky?? Hold keď si fašista tak sa ti v demokracii po WW2 moc dariť nebude. A to mi pripomína slávne video na Velkopuchovsku ríšu ???

  1. Certovsky anjel hovorí

   Spalil handru europskej unie, nepalil statnu vlajku. Jozko, si mlady, nastuduj si, co korporatny fasizmus znamena a porovnaj s dneskom, ci v nom nahodou nezijeme. Vyhrali sme WWII, ale v reali sme otroci nemecka. Ja viem, mozeme slobodne cestovat a stahovat apky do telefonu na splatky. Ale ľudia ekonomicky a zdravotne zivoria, pomaly nastupuje nova totalita, v ktorej sa stiha za iny nazor. Spalil handru? Kupil ju asi zamsvoje 3-krat zdanene peniaze, moze si s nou robit, co uzna za vhodne. Kto si, ked ho chces kadrovat po zvysok zivota? Zlodeji kradnu miliony a smeju sa nam z plesov smotanky. Radost vladnut takej omladine.

 16. Maxon hovorí

  Igor – takych ako si ty Marman a Henek a cela ta zberba potrebuju. Aj ked dostanes jasne dokazy, tak tomu nebudes verit, lebo ty si pocul a myslis si nieco ine. Skutocnost je, ze Marman ma dlh na socialnej poistovni 11 372,73 EUR, lepsie povedane, mal ho, tak to aspon o sebe tvrdi Marman. Ale ak je pravda, ze ho uz nema, tak nech vsetkym Puchovcanom vysvetli ako sa ho zbavil, ci ho zaplatil, alebo len sprosto vyuzil diery v zakone. Ja som pocul, ze sa ho zbavil formou vyhlasenia osobneho bankrotu. Ale to som len pocul a neviem ci to je pravda, nech Marman povie sam. Tak isto som pocul, ze viceprimatorov brat odkupil mestsky byt za smiesnu sumu. Vies kolko najomnikov v mestskych bytoch by si tie byty rado odkupilo? Zial, nemaju za brata viceprimatora.

  1. Piveľa náhod hovorí

   Pozdravujeme, aj pani účelovú „referentku“, ktorá sa podobným nemorálnym spôsobom dostala k bytu na úkor postihnutého dieťaťa (pri súčasnom trende tipujem cenu tak na 20 max 25 tisíc eur). Pred nedávnom predávala auto samozrejme novšieho ročníka, už keď má ten sociálny byt snáď sa nebude 4 roky, voziť v niečom starom. Vy ostatný si utekajte vybaviť hypotéky!!!!

   1. Dano hovorí

    A co,ked predavala auto, je to snad jej vec, nie Vasa, ak ste slabomyselny, jasne bolo povedane,ze matka postihnuteho dietata dostala byt pred samotnou pani,tak co tu stale riesite? Skor by som riesila mamonarov deticky, co byvaju v mestskych bytoch,ktore su pisane na ich rodicov,ktori maju postavene rodinné domy…

    1. Ivan hovorí

     Dano & slabomyselna dotknuta. Je treba pani referentku riesit, pretoze amoralnym sposobom (a podla mojho nazoru aj podvodom) sa dostala k mestskemu bytu. Treba ju od tial na zaklade prava vypratat. Ak sa stal podvod = nezakonne pridelenie bytu, tak treba to rozhodnutie o prideleni zrusit a byt vypratat. Nic viac a nic menej.

 17. kolemjdouci hovorí

  Henek by mal Mišúnovi ruky a nohy bozkávať za to, že kotlebovec s ďalšími 200 členmi nahádzali hlasy Henekovi. Henek vyhral veľmi tesne, len o cca 80 hlasov. Mišún mu veril a ľudia okolo neho chceli zmenu. Ak by tá zmena neprebehla, Henek by sedel v poslednej rade v zastupiteľstve, stláčal by tlačítka podľa Michalca a bol by mu vďačný, že môže robiť telocvikára na Mládežníckej. Teraz, keď už sedí v primátorskom kresle (dokedy?) tak ho zosmiešňuje, že nespĺňa podmienky na mestského policajta 🙂 Charakter sa nenosí, ak máš prachy, niekto si. MImochodom, v Púchove sa nám poslednou dobou rozmohol „takovej nešvar“ – indickí tenisti. Slovami klasika „Jak na to ti k…y šikmooké přišly, že mám cihelnu, pardon, že akurát v Púchove je najlepšia tenisová škola na okolí? Modrooký vyviezol jednu várku do Nimnice, a tento vybavil priamy import z Indie. Ak prehrá voľby, nech si zoženie ten indický mundúr a červenú bodku medzi oči. A môže im zametať kurty. Tam hádam už žiadnu škodu nenarobí.

 18. Feri hovorí

  Susedzdola, mozes prosim pomenovat tie rodinne klany? Dakujem

 19. Peter hovorí

  treba doplniť, že indická firma ODEMA dostala v roku 2017 podporu pre vybraných podnikateľov vo výške
  3 203,34 Eur… pán Henek ďakujeme, že takto rozhadzujete mestské peniaze!!!

  1. Pu hovorí

   Kedysi brali aj dotácie od štátu a rôzne iné príspevky, ľudí zamestnávali hlavne tých z úradu práce na ktorých dostávali príspevky a pritom im dávali minimálne mzdy… A tie ceny čo mali a majú, však to je hrôza. Iná „práčka peňazí“ táto firma… A ešte mesto ich dotuje. Po zistení, že to už je indická firma ani neviem, čo k tomu dodať. Mesto to pokašľalo na plnej čiare, vraj podpora domácich podnikateľov 🙂

  2. Michal hovorí

   Otázka je, koľko zaplatila táto (indická) firma mestu na dani z nehnuteľností? Určite omnoho viac, ako jej mesto vrátilo.

 20. Milan hovorí

  Info pre všetkých plačúcich za bývalým primátorom – máte šancu na skvelý zárobok, pán Váhu a pisateľ schránkových letákov hľadá osobného vodiča. Hláste sa osobne v rezidencii Mladoňov.

  1. občan hovorí

   A čože mu zobrali vodičák, alebo stratil spôsobilosť viesť vozidlo?

   1. Milan hovorí

    Ako by povedala pani poslankyňa s právnickým vzdelaním, počkajme si na rozhodnutie súdu – tentokrát mimo územia Trenčianskeho kraja, ale najblžšie komunálne voľby kvoli prekážke kandidovať nebude mocť.

 21. susedzdola hovorí

  Michal myslíš tu indicku firmu ODEMA s.r.o ktorá dlží na daniach cez 33 758€, ze zaplati mestu z jej 999€ trzby za rok 2017 mestu daň z nehnuteľnosťi…
  https://m.dlznik.zoznam.sk/dlznici-na-daniach/odema-s-r-o-2

 22. Jojo hovorí

  Kto im robí účtovníctvo? Že tržby 999 evri? To už je celé na smiech 🙂 🙂 🙂 Pri tom, že berú dotácie zo štátu, mesta, plus rôzne iné príspevky a zamestnávajú ľudí s príspevkom od štátu, pri minimálnej mzde to hádam nie sú ani žiadne náklady na zamestnancov. Kde im tie peniaze potom unikajú?

  1. lucia hovorí

   ako tak pozerám, oni sú tie Odemy dve… v prvej, tej pôvodnej bol konateľom Chovanec s Benešovou – od roku 2014 je to už Rajesh Nanikram Ramchandani… a tá druhá sa volá Odema Fashion – a konateľka je už len Benešová….

   takto sa zbavuje dlhov
   https://www.finstat.sk/44928572
   https://finstat.sk/47618124

 23. Občan mesta hovorí

  Indický majiteľ Odemy Vám urobí prednášku ako podnikať na Slovensku – najlepšie s tržbou 999Eur a nedoplatkom na daniach 33 758 Eur, a to vo firme, ktorá ročne vyrobí 12 000 ks odevov s priemernou hodnotou jedného výrobku okolo 120 Eur. Vývoz výrobkov v rámci SR, ČR a iných európskych miest. http://www.indianchamber.sk/b2b-connect-sk/novinky-a-oznamy/347-pozvanka-na-indicko-slovenske-business-forum-13-6?hitcount=0

 24. Kiko hovorí

  Odema sa zrejme išla aj súdiť s Finančným riaditeľstvom SR (zodpovedajú za dane). No, najlepšie ani dane už neplatiť – napísať firmu na Indov a potom čakať „daňové prázdniny“ od štátu https://otvorenesudy.sk/hearings?date=2017-05-01..2017-05-31&judges%5B%5D=JUDr.+Alena+Radi%C4%8Dov%C3%A1&l=sk

 25. Viliam hovorí
  1. karol hovorí

   Má dobre vzťahy, najmä v tom ako odrbať štát o dane, mesto o poplatky za súdne spory umelo predlžované v prospech seba.

 26. Milan hovorí

  Koľkí z vás tu kritizujúcich budete kandidovať aspoň za poslancov? No nikto, lebo nemáte na to odvahu, ale vypisovať hovadiny schovaný za blbý nick, to viete!!!!!!!!

  1. A.P. hovorí

   Milan, ale keď ludia nebudú už ani vypisovat ako ste to nazvali tie hovadiny, tak tí hore budú už celkom bez dozoru, takto aspoň vidia, že ludia sleduju ich počínanie.

 27. Jano hovorí

  Odvahu kradnúť? Dostať sa do takej skupiny s hlavným rozkrádačom,ktorý priamo alebo nepriamo kradne alebo nechá rozkrádať, tak ako to naznačil Mišún, radšej nebudem kandidovať. Keď sa zlodejom neprispôsobíš ako to bolo v prípade Kubičara, Šulcovej a ďalších poctivých, vystavíš sa posmechu na MsZ. Takých ako je Kubičár, Šulcová, Andreánska je málo v Púchove. Tí čo sa zdali, že budú poctiví začali prezliekať kabáty, ako Lako, Marman, Žiačik….. a ďalší, šli s Michalcom do volieb,pretŕčali sa na fotkách s ním, Ich cieľom nikdy nebolo blaho Púchovčanov, ale ich vlastné blaho, plnenie vlastnej špajze, ako to povedal klasik Lako. Tak teda to radšej nie.

  1. Ivan hovorí

   Milan, myslim, ze odvahu ludia maju. Ale vela takych ktori tu odvahu maju, nemaju natolko silny zaludok, aby sa nepozvracali z toho, co by zvysok vacsiny poslancov na zastupitelstvach predvadzal. Aj ked by prisli s dobrou myslienkou, tak taki ako Lako, Ranik, Marman by ich prevalcovali a vysledok by bol ten, ze by boli sucastou zboru poslancov, ktori odhlasovali zle rozhodnutie. A potom by si vypoculi od jednoduchych ludi „sak aj Ty si tam, to si aj ty za to zodpovedny…….“

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.