Prečo je dôležité vedieť kto spravuje bytový dom?

0 10

Nezáujem a ľahostajnosť zo strany vlastníkov bytov a nebytových priestorov o správu ich majetku nie je žiadnou novinkou. To však môže mať niekedy až fatálne následky. Bezpečnosť nielen vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj samotných obyvateľov bytových domov musí byť prvoradá.

V situácii, kedy napríklad v bytovom dome nastane havarijný stav v neobývanom byte, Hasičský a záchranný zbor v spolupráci s políciou musia pri vstupe upovedomiť správcu o takomto zásahu. Pri havarijných stavoch je dôležité, aby k odstráneniu prišlo bezodkladne, k čomu včasné privolanie správcu môže výrazne pomôcť.

Rovnako z pozície nájomcu bytu alebo neb. priestoru sa vyskytujú situácie, kedy by v záujme bezpečnosti mal byť nájomca schopný jednoducho zistiť, kto je správcom bytového domu.

Nezabudnime však aj na situácie, kedy je bytový dom v správe správcu, ktorý si neplní svoje povinnosti. V záujme bezpečnosti je nevyhnutné poznať informáciu o osobe správcu domu. V skutočnosti však nie je jednoduché sa k týmto informáciám dopracovať. Neexistuje žiadny register, ktorý by obsahoval informáciu, ktorý bytový dom spravuje ktorý správca. Spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB) sú registrované v osobitnom registri vedenom Ministerstvom vnútra SR. Správcovia bytových domov zase v registri vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Oba registre sú bez prepojenia na konkrétne bytové domy. Pri správe SVB na základe údajov z registra nie je jednoznačné, či daný bytový dom patrí pod správu SVB uvedeného v registri a či konkrétne SVB nie je tvorené viacerými domami. No ak je bytový dom spravovaný správcom, nie je možné sa dopracovať k informácii, kto ho spravuje. Nie každý správca označuje bytové domy napríklad nálepkou s kontaktnými údajmi a informáciou, že daný bytový dom patrí pod jeho správu. Realitou je aj nevedomosť mnohých vlastníkov či obyvateľov bytových domov o tom či ich spravuje správca alebo majú zriadené spoločenstvo vlastníkov. Je zahanbujúce, že sme pravdepodobne jedna z posledných krajín Európskej únie, ktorá nevedie takýto register bytov a domov.

Preto vidíme význam v zmene v podobe zavedenia povinnosti zápisu údaja o správcovi alebo spoločenstve vlastníkov na liste vlastníctva, čo by znamenalo benefit nielen pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov najmä z pohľadu bezpečnosti, ale aj pre obyvateľov (nájomcov) takýchto domov či budov. Takýto jednoduchý prístup k informácii môže pomôcť k záchrane života obyvateľov bytových domov. Ďalším možným riešením by bolo využitie dát zo sčítania obyvateľov, domov a bytov za rok 2021 pre zriadenie Registra domov a bytov, do ktorého by sa zapisovali údaje o tom či daný dom je správe SVB alebo správcu aj s konkrétne uvedenými údajmi o danom správcovi.

V prípade podrobnejších informácií o danej problematike nás neváhajte kontaktovať buď na tel. čísle 0911 230 012 alebo e-mailom na sovic@lepsiasprava.sk.

Zdroj ZLSBD
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.