Púchovskí gymnazisti opäť bodovali v SOČ

0 43

Tretí ročník štvorročného štúdia a siedmy osemročného štúdia na Púchovskom gymnáziu už roky nesie prívlastok PROJEKTOVÝ. Na konci druhého ročníka, resp. sexty, si študent vyberá tri dvojhodinové semináre s cieľom upraviť si vzdelávací program podľa vlastných záujmov a kariérneho smerovania.

Z troch seminárov si následne zvolí jeden projektový seminár, v ktorom sa bude venovať ponúknutej alebo vlastnej projektovej téme. Túto tému spracuje písomne formou projektovej práce a verejne ju obháji pred komisiou.

Výstupom obhajoby sú tri známky – z vybraného predmetu za odbornú úroveň, zo slovenského jazyka za jazykovú stránku a z informatiky za formálnu stránku práce. Známkou „nedostatočný“ je ohodnotená práca opísaná, okopírovaná, bez vlastného prínosu, čím jasne deklarujeme náš postoj k plagiátorstvu a ochrane duševného vlastníctva.

Opakovane dostávame pozitívnu spätnú väzbu od našich absolventov, ktorí získanú skúsenosť s písaním odbornej práce podľa určených noriem (vlastný prínos, výskum, práca s odbornou literatúrou, citácie, správne uvádzanie zdrojov,…) využívajú pri vysokoškolskom štúdiu a uvádzajú ju ako pridanú hodnotu nášho gymnázia.

Najlepšie projektové práce postupujú do súťaže STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ, kde púchovskí gymnazisti tradične obsadzujú tie najvyššie priečky. V minulom školskom roku sme v hodnotení škôl Trenčianskeho kraja obsadili v SOČ 1. miesto a v tomto školskom roku očakávame podobný výsledok. Posúďte sami – do štrnástich odborov obvodového kola sme poslali 24 prác.

Témy boli skutočne rôznorodé – Dopplerov jav, Dopplerov jav v medicíne, Chromatografia, Matematika bez stereotypov, História fotografie, Stanovenie obsahu kyseliny acetylsalicylovej v Aspiríne, Vplyv alkoholu na človeka vzhľadom na pohlavie a vek, Alternatívny pohon automobilov, INTERNET OF THINGS, Teslova cievka, Finančná gramotnosť žiakov základných škôl, Určovanie a meranie slovenských dážďoviek, Regenerácia po záťaži športovca, Vplyv nápojov s nízkym pH na orálne zdravie, Vermikompostovanie, Synchronizácia animácie so zvukom, Počítačový model Gymnázia Púchov, Komunálna politika pre mladých, Aerodynamický tunel, Trhová analýza firmy, Využitie Arduina v každodennom živote, Bezdomovectvo ako fenomén súčasnosti, Vplyv návykových látok na agresivitu, či Revitalizácia starého domu kultúry v Púchove.

Až 18 z týchto prác postúpilo do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 5. 4. V Starej Turej. 6 najúspešnejších študentov nás v dňoch 24. – 26. apríla reprezentovalo na celoslovenskej prehliadke SOČ v Košiciach: Samuel Miček (3. miesto) , Alexandra Oravcová, Šimon Gabčo, Jozef Dírer, Terézia Jancíková a David Kováč (5. miesto).

Všetkým autorom prác patrí zaslúžená pochvala za ich niekoľkomesačné úsilie a seriózny vedecký prístup k spracovaniu vybraných tém a poďakovanie za reprezentáciu školy. Vďaka prináleží aj všetkým učiteľom, ktorí venovali svoj voľný čas konzultáciám, kontrolám, opravám, usmerňovaniu a hodnoteniu všetkých 94 projektových prác.

RNDr. Dagmar Balalová,
metodička SOČ na Gymnáziu Púchov

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.