Radnica kúpi dve budovy učební, poslanecký zbor odklepol úver

2 44

Na deväť hodín sa natiahlo úvodné tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva v Púchove. Dvadsaťdeväťbodový program dával tušiť, že poslanci budú rokovať až do večerných hodín a nie všetci vydržali až do konca. V záverečnej časti primátorka Katarína Heneková dokonca musela rokovanie nakrátko prerušiť, pretože bol problém so získaním trojpätinovej hlasovacej väčšiny pri schvaľovaní nájomných zmlúv. Poslanecké rokovanie vynechal Rudolf Marman, postupne z neho odišli Ivan Kubiš, Miroslav Kubičár, Daniel Lako, Pavel Melišík a Peter Bílik. Na rokovaní mali premiéru mestské úradníčky Iveta a Zuzana Brindzové – prvá z nich je novou prednostkou mestského úradu a druhá poverená vedením právno-organizačného oddelenia po Radoslavovi Machanovi, ktorý z úradu odišiel koncom roka 2018.

Úvod rokovania už tradične patril hlavnej kontrolórke Marte Kaveckej. Tá okrem správy o plnení uznesení z posledných zasadnutí mestského zastupiteľstva predložila poslancom aj ročnú správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra a správu z kontroly hospodárenia mestskej spoločnosti Podniku technických služieb mesta, s. r. o. v I. polroku 2018.

Po nej mala odznieť Záverečná správa Mesta Púchov za rok 2018, ale primátorka Katarína Heneková si podobne ako jej predchodca situáciu zjednodušila – poslancom ju na poslednú chvíľu predložila v písomnej podobe a prítomnej verejnosti oznámila, že bude správa bude zverejnená v Púchovských novinách.

Premiéru vo funkcii prednostky si na februárovom rokovaní zastupiteľstva odkrútila Iveta Brindzová.

Po ôsmich rokoch došlo k zmene Štatútu Mesta Púchov. Zmeny si vyžiadali viaceré novely zákona o obecnom zriadení v poslednom období. Samosprávna pôsobnosť mesta sa dopĺňa o možnosť vyhlásenia dobrovoľnej zbierky, čo sa zveruje do kompetencie mestského zastupiteľstva.

Novela zákona umožňuje zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta nielen mestskému zastupiteľstvu, ale aj primátorovi a aj to sa odzrkadlilo v novom mestskom štatúte.

Poslancom bolo predložených päť návrhov všeobecne záväzných nariadení, z toho dve úplné a tri vo forme dodatkov. Najväčšiu pozornosť pútal dodatok k VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov, ktorý bol vlani dvakrát stiahnutý z rokovania. Tentoraz ho už poslanecký zbor schválil, keď za jeho prijatie hlasovali všetci poslanci s výnimkou trojice zástupcov volebného obvodu č. 4, v ktorom je problém predlžovania nájomných zmlúv najvypuklejší.

Tradične na začiatku roka bolo schválené VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov. Zároveň bol prijatý aj dodatok k VZN o určení príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Poslanci novelizovali aj nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a rozšírili miesta na konanie príležitostných trhov o areál MŠK, parkovisko na Ulici športovcov, okolia domov kultúry a hasičských zbrojníc v meste a miestnych častiach. Podľa očakávania jednomyseľne schválili aj VZN, ktorým sa určuje názov novej ulice v meste – konkrétne v zástavbe šiestich bytových domov za supermarketom Tesco – ktorá sa od 1. júna 2019 bude volať Dlhé lúky. Dovtedy totiž platí vzhľadom na prezidentské voľby a eurovoľby moratórium na zmeny v názvosloví ulíc.

Po schválení novej mestskej legislatívy sa už poslanci venovali trom investičným zámerom. Tým najakútnejším a zároveň najdrahším je kúpa dvoch budov učební na Kolonke, za ktoré si Trenčiansky samosprávny kraj pýta 623 tisíc eur. Zároveň je však župa pripravená pozemkovo vysporiadať pozemky pod cestou II/507 v hodnote 102 tisíc eur.

O vykrytí finančného rozdielu vo výške 521 tisíc z mestského rozpočtu sa neviedla dlhá polemika, vedenie radnice navrhlo siahnuť po investičnom úvere z Československej obchodnej banky vo výške 530 tisíc eur, ktorý by sa mal splácať najbližších desať rokov. V nevyužívaných budovách učební by malo vzniknúť dovedna 48 bytov – financovanie rekonštrukcie a prestavby by mesto chcelo realizovať najmä z dotačných schém Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania.

Podobný zámer má púchovská radnica aj so Strediskom občianskej vybavenosti na Námestí slobody. Aj tento objekt plánuje zrekonštruovať a poslanecký zbor s takýmto postupom vyslovil súhlas. Poslanci ďalej súhlasili aj so zámerom rekonštrukcie a prestavby autobusového nástupišťa pri železničnej stanici a jej financovanie z dotačných a grantových schém Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Okrem zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, ktoré sa v Púchove menili po piatich rokoch, sa novelizovali aj Zásady odmeňovania volených orgánov Mesta Púchov. Aj v tomto prípade si zmeny vyžiadal nový zákon o obecnom zriadení, ktorý ročné poslanecké odmeny limituje mesačným zák- ladným platom primátora. Poslanec Ján Riško síce navrhoval, aby mesačné poslanecké odmeny zostali zmrazené na súčasnej úrovni 190 eur, ale pri hlasovaní ho nikto nepodporil.

Po novom tak púchovskí poslanci budú každý mesiac poberať odmenu vo výške dvanástiny základného platu primátorky Kataríny Henekovej. Už budúci týždeň vydá Štatistický úrad SR informáciu o priemernej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2018, na základe ktorej bude spätne od 1. januára zvýšený nielen plat púchovskej primátorky, ale aj odmeny poslancov.

V druhej časti rokovania prišli na rad personálne otázky. Nanovo sa schvaľovalo zloženie jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva. Komisie budú menej početné, keďže z nich boli vyradení zamestnanci mestského úradu. Namiesto ôsmich komisií bude mať mestské zastupiteľstvo deväť komisií, keďže doterajšia komisia dopravy, služieb a bytovej politiky sa rozdelila.

Dopravnej komisii bude naďalej predsedať Cyril Crkoň, bytovú komisiu povedie Rudolf Marman. Nanovo sa koncipovali aj trojčlenné dozorné rady v mestských spoločnostiach, výhradne z radov poslancov. Bez členstva v dozornej rade zostal len poslanec Miroslav Kubičár, ktorému v tom bráni pozícia riaditeľa strednej školy. K viacerým témam z februárového rokovania mestského zastupiteľstva sa vrátime v najbližších vydaniach Púchovských listov.

Rado Varga

Diskusia: 2
  1. FUJ hovorí

    FUJ idete nás zadĺžiť, len aby ste niečo vybudovali, rovnako, ako M.M.? Že Vám hanba neni!!!

    A konečne ste našim ovčanom otvorili oči prečo ste jednohlasne navýšili mzdu primátorke (vlastné vrecko to samozrejme nieje – žmurk). Ste všetci jedničky 🙂
    Máme Vás v srdiečku, len tak ďalej a hlavne „transparentne“

  2. Blee hovorí

    Hlavne, že na opravu ciest chodníkov a pod peniaze niesu, ale na kúpu dvoch zničených budov si v pohode zoberieme úver. To už je neskutočné, keby to spravil M.M. ako je spomenuté hore, tak by ste všetci novozvolení (na čele s pánom viceprimátorom ,ktorého nechápem prečo ťahal M.M. a ten mu na oplátku bodol kudlu do chrbta 🙂 ) skákali po plafón, ale včul to budeme hrať na citečky, že treba mladým pomáhať :-D. no cele zle toto.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.