Rozpočet dostal finančnú injekciu z prebytku vlaňajšieho hospodárenia

0 8

V poradí tretie tohtoročné rokovanie púchovského mestského zastupiteľstva začalo netradične: pred poslancov predstúpili žiaci základných škôl a osemročného gymnázia, ktorí v posledných troch mesiacoch v rámci projektu „Aktivuj sa“ realizovali dobrovoľnícke projekty zamerané na pomoc svojej škole, životnému prostrediu či spoluprácu so staršími ľuďmi. Samotný program rokovania bol nakoniec ochudobnený o jeden z osemnástich plánovaných bodov, keďže vzhľadom na neúspešnosť výberového konania zišlo z výmeny v konateľskej funkcii mestskej obchodnej spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o..

Nazásadnejším rozhodnutím púchovského poslaneckého zboru bolo schválenie záverečného účtu za rok 2018, ktorým dal bodku za vlaňajším hospodárením. Viac ako miliónový prebytok sa poslanci rozhodli už tradične rozdeliť do dvoch fondov, ktoré po vlaňajšom volebnom roku už zívali prázdnotou – rezervného fondu a fondu bežných výdavkov. Tie zostali nedotknuté len pár desiatok minút – v rámci úpravy rozpočtu boli uvoľnené finančné prostriedky na niekoľko menších investičných akcií, ako je rekonštrukcia križovatky ulíc Komenského a J. Kráľa za 36 tisíc eur či riešenie havarijnej situácie na miestnej komunikácii v Keblí za 60 tisíc eur.

Poslanecké rokovanie začalo netradične – prezentáciou dobrovoľníckych aktivít žiakov základných škôl a osemročného gymnázia v rámci projektu „Aktivuj sa“.

Rezervované boli aj peniaze na finančnú spoluúčasť v prípade úspešných žiadostí o grant, konkrétne na zateplenie budovy ZŠ s MŠ Slovanská, rekonštrukciu tunajšej telocvične či nákup autobusov. Uvoľnené boli aj financie na vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu autobusového nástupišťa, odvodnenie plôch pred garážami na Gorazdovej ulici a Námestí slobody, či rekonštrukciu Ulice T. Vansovej v Horných Kočkovciach.

Po desiatich rokoch sa menilo VZN o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu v Púchove. Podľa predkladateľov nového nariadenia bola dôvodom rozsiahlej novely v prvom rade potreba zosúladenia so súčasným znením zákona o sociálnych službách a zákona o živnostenskom podnikaní. Autori novely upozornili aj na fakt, že výška úhrady za opatrovateľskú starostlivosť sa počas desiatich rokov nemenila, pričom reálne náklady na jej zabezpečenie v priebehu tohto obdobia pravidelne stúpali.

Drobná zmena nastala aj vo VZN o prideľovaní nájomných bytov, ktoré poslanecký zbor naposledy novelizoval vo februári. Menil sa paragraf pojednávajúci o opakovanom uzatvorení nájomnej zmluvy. Žiadateľ oň môže požiadať, ak má uhradené všetky záväzky voči mestu a takisto všetky dlhy na nájomnom voči mestu alebo má najneskôr 30 dní pred dňom skončenia nájomnej zmluvy uzatvorenú dohodu o splátkach, súčasťou ktorej je písomné uznanie dlhu. Zároveň žiadateľ musí ako pri nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Púchov, tak bytoch postavených zo ŠFRB spĺňať stanovené podmienky minimálneho a maximálneho príjmu.

Viceprimátor Lukáš Raník už v marci avizoval, že sa bude meniť rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Najpodstatnejšia zmena sa týka vystúpení verejnosti. O umožnení vystúpiť na rokovaní už síce nebudú poslanci hlasovať, a tak vyjadriť svoj názor bude môcť naozaj každý, ale na druhej strane došlo k obmedzeniu priestoru na prezentáciu občianskych názorov. Doteraz mala verejnosť možnosť vyjadriť sa pri každom bode programu, po novom to bude na začiatku rokovania v bode „Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta“ a potom na úplný záver rokovania pri poslaneckých interpeláciach.

V druhej polovici aprílového rokovania mestského zastupiteľstva sa najväčšia pozornosť sústredila na rozhodovanie o nových nájomných zmluvách. Poslanci odobrili návrh na podpis nájomnej zmluvy s novým investorom dobudovania rozostavanej stavby na nároží Hollého a Trenčianskej ulice. Spoločnosť K & L CAPITAL, s. r. o. by po podpise nájomnej zmluvy na pozemok mala rozostavanú šesťpodlažnú budovu odkúpiť od terajšieho vlastníka a dostavať ju v priebehu najbližších dvoch rokov.

Podstatne širšia diskusia sa viedla ohľadom predĺženia nájomnej zmluvy na hospodárenie v mestských lesoch na Lachovci na najbližších päť rokov so štátnym podnikom LESY SR. Poslancov od podpisu zmluvy odhováral pre- dovšetkým aktivista Michal Bizoň, ktorý avizoval odovzdanie petičnej akcie s viac ako 1 500 podpismi za zmenu účelu lesa na Lachovci z hospodárskeho na rekreačný.

Aj keď poslanci jednohlasne schválili prenájom desať hektárov lesných pozemkov za ročný nájom 200 eur štátnemu podniku Lesy SR, primátorka Katarína Heneková sa toto uznesenie rozhodla nepodpísať. K najdôležitejším poslaneckým rozhodnutiam z aprílového rokovania mestského zastupiteľstva sa vrátime v najbližších vydaniach Púchovských listov.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.