Rozšíril sa okruh dôchodcov a zdravotne postihnutých stravujúcich sa za jedno euro

0 26

Po piaty raz sa v tomto roku stretli púchovskí poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva. Pri náhlej neúčasti primátora Rastislava Heneka viedol rokovanie jeho zástupca Roman Hvizdák a úvodná hodina bola venovaná horúcej problematike nájomných bytov, ktorá bola do programu doplnená na návrh poslankyne Ireny Kováčikovej. To všetko pred zrakmi troch desiatok prítomných nájomníkov, z ktorých viacerí už dostali výzvu na vysťahovanie, prípadne ju očakávajú.

Hlavná kontrolórka Marta Kavecká okrem pravidelnej kontroly plnenia uznesení zoznámila poslancov aj s výsledkami finančnej kontroly, ktorú vykonala podľa plánu svojej činnosti v ZŠ s MŠ Slovanská. Poslanci jej schválili aj návrh plánu činnosti na druhý polrok, kedy plánuje skontrolovať hospodárenie mestskej obchodnej spoločnosti Podnik technických služieb mesta, s. r. o., ale chcela sa pôvodne pozrieť aj na hospodárenie v ZŠ J. A. Komenského. Na návrh poslanca Lukáša Ranika však dostane prednosť pred „Komenčákom“ Základná umelecká škola.

Na schválenie poslancami bolo následne predložených niekoľko doplnkov k platným mestským normám. Po prijatí novely zákona o obecnom zriadení bolo nutné zmeniť rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, mierne sa upravili aj nedávno prijaté Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov, nuž a najväčšia pozornosť sa venovala Zásadám, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanov mesta, kde sa rozšírili okruh tých dôchodcov, ktorí budú mať nárok na „jednoeurovú“ stravu v školských zariadeniach.

V tomto dodatku riešime rozšírenie okruhu poberateľov stravovania pre seniorov. V pôvodných zásadách bol určený dôchodok, resp. príjem 385 eur, po novom okruh uchádzačov o podporu rozširujeme na príjem 430 eur. Je pravda, že sa nám doteraz stravuje asi 104 ľudí, ktorí využívali našu sociálnu službu. Naše školské zariadenia kapacitne až na malé výnimky sú už naplnené, takže sme boli aj s kolegom Danielom Lakom na rokovaní na Strednej odbornej škole obchodu a hotelových služieb, kde sme pána riaditeľa Kasára prosili o rozšírenie ich stravovacieho zariadenia. Podarilo sa rozšíriť stravovaciu kapacitu o ďalších 20 miest a sú vytvorené tak podmienky na to, aby sme mohli lacnejšiu stravu poskytovať širšiemu počtu dôchodcov,“ povedala pri predložení materiálu poslankyňa Irena Kováčiková.

Poslanecký zbor sa zaoberal návrhom VZN č. 2/2018 o určení príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov a tiež aktualizovaným Komunitným plánom sociálnych služieb Mesta Púchov. Následne došlo aj na tradičnú úpravu rozpočtu, z ktorého bolo uvoľnených 50 tisíc eur na nákup nových autobusov a viac ako 70 tisíc eur ako spoluúčasť k dotačným prostriedkom, ktoré sa konečne podarilo získať na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ Slovanská v Horných Kočkovciach. K niektorým ďalším témam júnového rokovania mestského zastupiteľstva sa vrátime v prázdninových vydaniach Púchovských listov.

Aj keď najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva je plánované až na september, už dnes je zrejmé, že poslanci sa budú musieť stretnúť skôr, pretože primátor Rastislav Henek im zabudol predložiť návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov pre volebné obdobie 2018 – 2022. Kvôli tomu sa tak poslanecký zbor bude musieť určite počas letných prázdnin stretnúť v mimoriadnom režime.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.