Vysielanie bez licencie vyšlo televíziu draho – pokuta 1659 eur

0 66

Od minulého leta čelila mestská obchodná spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o. hrozbe finančnej pokuty za to, že vysielala programy Púchovskej televízie bez toho, žeby disponovala platnou vysielacou licenciou. O licenciu firma prišla po hlúpej manažérskej chybe svojho konateľa Miloša Svobodu, ktorú zabudol zapísať nový predmet činnosti do obchodného registra. Aj po strate licencie však Púchovská televízia neprestala vysielať, mestský právnik Anton Školek dokonca bohorovne vyhlasoval, že sa tak deje so súhlasom Rady pre vysielanie a retransmisiu. Jej členovia mali na protizákonné vysielanie iný názor a Púchovskej kultúre, s. r. o. udelili finančnú pokutu vo výške 1 659 eur.

Kauzu straty licencie Púchovskej televízie sme sledovali na stránkach Púchovských listov od počiatku, a tak pre osvieženie pamäti sa pozrime spätne na jej vývoj a tie najdôležitejšie momenty.

JÚN 2017

Na Rade pre vysielanie a retransmisiu sa prvý raz hovorí o firme Púchovská kultúra, s. r. o.. Tá totiž požiadala o vydanie licencie na vysielanie Púchovskej televízie, ktorej sa súbežne vzdala končiaca mestská obchodná spoločnosť MEDIAL TV, s. r. o.. Očakávalo sa, že podklady na licenčné konanie pripraví Anton Školek, ktorý za právne zastupovanie firmy Púchovská kultúra, s. r. o. dostáva mesačný paušál 500 eur. Napriek tomu, že príprava podkladov pre vydanie licencie je triviálna záležitosť a zvládol by ju aj provinčný právnik, Miloš Svoboda z pozície konateľa si podklady na licenčné konanie za 900 eur objednal u jednej z firiem Petra Galoviča, ktorý sa stará aj o výrobu programov Púchovskej televízie.

Rada pre televízne vysielanie 21. júna 2017 žiadosti o vydanie licencie vyhovela. A aký bol prvý krok, ktorý konateľ Miloš Svoboda urobil? Podpísal zmluvu na výrobu programov s dvomi spoločnosťami Petra Galoviča s tým, že firma MEDIA POVAŽIE, s. r. o. sa bude starať o výrobu Púchovského magazínu a firma EL-net, spol. s r. o. o natáčanie záznamov a zabezpečovanie vysielania videotextu. Peter Galovič sa s Milošom Svobodom dohodli na súhrnnej mesačnej odplate 5200 eur.

NOVEMBER 2017

21. novembra 2017 bol utorok – celkom obyčajný deň. Miloš Svoboda sa možno aspoň na minútku zastavil vo firme, ktorú dostal na starosť za 1 500 eur mesačne ako vedľajší príjem, keďže jeho hlavným pracovným pomerom bolo riaditeľovanie v Podniku technických služieb. Ak by konateľstvo v Púchovskej kultúre, s. r. o. bral vážne a zodpovedne, snáď by mu neunikla jeho povinnosť, ktorú v súvislosti so získaním licencie na televízne vysielanie mal.

Presne 21. novembra 2017 vypršal termín, dokedy mal Miloš Svoboda zapísať nový predmet činnosti do obchodného registra. Zákon č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii ukladá vysielateľovi povinnosť zapísať činnosť vykonávanú podľa zákona o vysielaní a retransmisii ako predmet činnosti do obchodného registra a návrh na zápis činnosti podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti o udelení licencie.

MÁJ 2018

Zdalo by sa, že nezapísanie predmetu činnosti do obchodného registra je malicherným pochybením, ale Rada pre vysielanie a retransmisiu má očividne iný názor. Ešte dňa 21. februára 2018 na svojom zasadnutí celú záležitosť prerokovala a začala voči vysielateľovi Púchovskej televízie správne konanie. Definitívny verdikt vyriekla na svojom zasadnutí 23. mája 2018.

Rada zobrala na vedomie informáciu o zániku licencie na vysielanie televíznej programovej služby držiteľa Púchovská kultúra, s.r.o. zo zákona, ku ktorému došlo tým, že vysielateľ nepodal v zákonnej lehote návrh na zápis poskytovania digitálneho vysielania, ako predmetu činnosti, do obchodného registra. Predstavitelia spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. boli o tejto skutočnosti informovaní v priebehu júna, pred poslancami mestského zastupiteľstva ju však zatajili. Podľa zákona mala Púchovská kultúra, s. r. o. prestať program Púchovskej televíziu vysielať, keďže vysielanie bez udelenej licencie sa zakazuje.

AUGUST 2018

Na mestskom zastupiteľstve konanom 13. augusta 2018, ktoré sa prioritne malo venovať problematike nájomných bytov, sa poslanec Rudolf Marman zaujímal o zaniknutú licenciu Púchovskej televízie a tiež o to, či z toho, že vysielanie PúTV nebolo prerušené, nemôže plynúť žiadna sankcia. Mestský právnik Anton Školek vtedy vyhlásil: „Na základe poverenia vybavuje novú licenciu pán Galovič z TV Považie, v krátkej dobe má byť tento proces ukončený a podľa jednania nepripadá do úvahy sankcia voči Púchovskej kultúre, s. r. o.“ Na priamu otázku Rudolfa Marmana, či Púchovská televízia vysiela protizákonne, Anton Školek odpovedal: „Nevysielame protizákonne. Vysielame so súhlasom toho, kto licencie vydáva.

Klamstiev vypustil Anton Školek zo svojich úst hneď niekoľko – na potvrdenie niektorých sa čakalo len pár hodín, na potvrdenie tých ďalších niekoľko mesiacov. Ivan Tarabčák z Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu ešte v ten deň dôrazne odmietol dohodu členov rady s vysielateľom PúTV.

Rade pre vysielanie a retransmisiu nie je známe, že by ktorýkoľvek jej zamestnanec uviedol zástupcovi spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. takúto informáciu. Vysielanie bez licencie je zakázané zo zákona a hoci z tohto zákazu existujú určité výnimky, ktoré sú taxatívne vymenované v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. medzi takéto výnimky nepatrí,“ reagoval na slová Antona Školeka Ivan Tarabčák. No a vyhlásenie Antona Školeka o tom, že sankcia voči Púchovskej kultúre, s. r. o. nepripadá do úvahy, bolo tiež len obyčajným výmyslom na upokojenie poslancov.

Jediné pravdivé slová boli tie o vybavovaní novej licencie. Miloš Svoboda opäť požiadal o spracovanie podkladov Petra Galoviča a hoci išlo o identické podklady ako pred rokom, Púchovská kultúra, s. r. o. za to opätovne zaplatila 900 eur. Na základe návrhu poslanca Miroslava Kubičára nakoniec poslanecký zbor tesnou väčšinou odhlasoval vykonanie kontroly hlavnou kontrolórkou Martou Kaveckou v Púchovskej televízii v súvislosti so stratou licencie na vysielanie.

SEPTEMBER 2018
Miloš Svoboda ešte v septembri tvrdil, že pokuta za nezákonné vysielanie PúTV nehrozí. Mýlil sa.

Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodovala 12. septembra 2018 o novej žiadosti spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. na vydanie licencie na televízne vysielanie. V sprievode Petra Galoviča vycestoval do Bratislavy konateľ Miloš Svoboda. Na neverejnom zasadnutí sa vyjadril aj k prebiehajúcemu vysielaniu bez licencie.

Podľa vlastných slov Miloš Svoboda predpokladal rýchlejší postup pri vybavovaní novej licencie, bral do úvahy divácku základňu a tiež uviedol, že prerušením vysielania by sa v mnohých prípadoch stratil jediný informačný zdroj z diania v meste.

V podobnom duchu sa Miloš Svoboda vyjadril aj o dva týždne neskôr na rokovaní mestského zastupiteľstva, keď poslanci prerokovávali správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole. Ubezpečil ich, že televízna rada vyhovela žiadosti o vydanie licencie a žiadnu sankciu neudelila. Poslanec Rudolf Marman sa Miloša Svobodu opýtal, ako mohol z pozície konateľa nevypnutím vysielania PúTV riskovať finančnú pokutu, ktorá sa pohybuje podľa zákona od 1 569 až do 165 969 eur.

Miloš Svoboda odvetil, že pre neho je dôležitý výsledok a tým je skutočnosť, že sankcia nebola udelená. Nie prvý raz sa Miloš Svoboda pomýlil. Len on sám vie povedať, či sa šesť týždňov pred voľbami nemýlil úmyselne. Mýliť sa úmyselne znamená klamať.

JANUÁR 2019

Dňa 23. januára 2019 Rada pre vysielanie a retransmisiu prerokovalo správu o kontrole dodržiavania povinnosti zákona č. 308/2000 zo strany spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o., konkrétne prvého odstavca v paragrafe 15. Členovia televíznej rady sa zoznámili s dodanými podkladmi o vysielaní
PúTV v dňoch 6., 8. a 10. augusta a zhodne konštatovali, že Púchovská televízia bola vysielaná bez udelenej licencie – teda v rozpore so zákonom. Za tento nezákonný postup Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. finančnú pokutu vo výške 1 659 eur, teda na najnižšej možnej hranici sankčného intervalu.

Ako to povedal Anton Školek v auguste? Sankcia voči Púchovskej kultúre neprichádza do úvahy. Čo vyhlásil Miloš Svoboda v septembri? Dôležitý je výsledok, že sankcia nebude udelená. V živote stále platí: nekrič hop, kým nepreskočíš.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.