Za nepokosené pozemky vám hrozí mastná pokuta

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia. Mesto Púchov upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Vlastníci, nájomcovia a správcovia poľnohospodárskej pôdy majú zo zákona povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Mesto Púchov žiada vlastníkov, nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonného ustanovenia a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín. Taktiež upozorňuje na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2 x do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Hrozia kontroly a pokuty

Zo strany Okresného úradu Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, budú vykonávané previerky plnenia zákonných ustanovení. V zastavanom území mesta rieši vec príslušný mestský úrad. V prípade potreby bude vec riešená okresným úradom, ako príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy. Ak pôjde o sústavné obťažovanie z pozemku trvale zamoreného burinami, vec bude riešená súdnou cestou.

V prípade zistenia porušenia zákona budú udelené finančné sankcie až do výšky 330 €.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166 € do 33 200 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 ods.1 zákona.

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

1 komentár

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...