Zmenu VZN o prideľovaní nájomných bytov nakoniec stiahli z programu

0 9

Na stredu 26. septembra zvolané posledné predvolebné rokovanie mestské zastupiteľstva mohlo dať bodku za niekoľko mesiacov trvajúcou kauzou s nájomnými bytmi v Púchove. Mohlo, ale nedalo. Mestský úrad síce pripravil doplnok k VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov, lenže spoločne s poslancami už nestihol zareagovať na legitímne podané pripomienky zo strany občanov, a tak na návrh poslanca Cyrila Crkoňa bol tento bod pri schvaľovaní programu vypustený.

Na vypracovaní novely nariadenia sa zhodli poslanci v polovici augusta s tým, aby vo VZN boli riadne vyšpecifikované „vážne sociálne a zdravotné problémy žiadateľov“. V návrhu doplnku bol vytvorený samostatný paragraf pojednávajúci o prenájme bytov z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Takýto žiadateľ by mohol mať podpísanú nájomnú zmluvu aj bez ohľadu na príjem, avšak nanajvýš na jeden rok, a to aj opakovane.

Za vážnu sociálnu situáciu sa podľa návrhu dodatku k VZN malo považovať opatrovanie a ošetrovanie rodinného príslušníka v domácnosti alebo v centre sociálnych služieb, vyživovacia povinnosť pre školopovinné alebo študujúce deti do 26 rokov bez príjmu, výživné priznané súdnym rozhodnutím alebo náhla strata zamestnania.

Vypracovaný doplnok schválila príslušná komisia dopravy, služieb a bytovej politiky a následne ho do mestského zastupiteľstva posunula aj mestská rada. Od 10. septembra 2018 bol vypracovaný dodatok k VZN v zmysle rokovacieho poriadku vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta a ktokoľvek z občanov k materiálu mohol podať pripomienky. Stalo sa tak na poslednú chvíľu – tesne pred vypršaním termínu podala hneď niekoľko pripomienok pani Zuzana Ťapková.

V zmysle platnej legislatívy malo nasledovať zvolanie komisie na vyhodnotenie pripomienok, čo sa nestalo a čo mestský úrad zdôvodňoval časovou tiesňou. Predseda bytovej komisie Cyril Crkoň tak navrhol predmetný návrh stiahnuť z rokovania a problematikou sa mestské zastupiteľstvo bude pravdepodobne zaoberať až po voľbách.

Dotknutí nájomníci bytov z Moyzesovej i Moravskej ulice aj tentoraz navštívili rokovanie mestského zastupiteľstva, k slovu sa však dostali až popoludní, keď bola na programe diskusia. My sa k výmene názorov medzi nimi a poslancami, ako aj k ďalšiemu priebehu mestského zastupiteľstva vrátime nabudúce

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.