Bude parkovisko za cintorínom súkromné?

0 37

Nestáva sa často, aby púchovský poslanecký zbor viedol pri kúpnopredajných záležitostiach na rokovaniach mestského zastupiteľstva príliš širokú rozpravu. Návrhy na odpredaj či prenájom mestských pozemkov totiž prechádzajú diskusiou v stavebnej komisii a na mestskej rade, a tak do zastupiteľstva už prichádzajú dostatočne prediskutované. Z každého pravidla však existuje výnimka a potvrdilo sa to aj na decembrovom poslaneckom rokovaní, kde sa takmer polhodinu riešila žiadosť súkromnej firmy o odpredaj pozemku na zriadenie súkromného parkoviska k výrobnej prevádzke na Ulici za cintorínom.

Odevná firma MARCO MORALLI, s. r. o. je vlastníkom budovy bývalej výmenníkovej stanice za hlavným mestským cintorínom. Koncom augusta požiadala o odkúpenie voľného pozemku o výmere 346 m2, nachádzajúceho sa medzi jej prevádzkou a rodinným domom Juraja Škripca. Pozemok je dnes zanedbaný a na stavebné účely slúžiť nemôže, keďže sa na ňom nachádzajú rozvody kanalizácie, vody aj plynu.

Celú vec posúdila komisia výstavby, ale pri rozhodovaní nebola jednotná. Jej členovia sa síce zhodli na využiteľnosti pozemku na parkovacie účely, ale spornou bolo vlastníctvo budúceho parkoviska. Má byť súkromné alebo verejné? Necelé dva týždne pred rokovaním mestského zastupiteľstva zasadala päťčlenná mestská rada a jej hlasovanie dopadlo v neprospech odpredaja.

Žiadosť firmy MARCO MORALLI, s. r. o. predkladala na rokovaní mestského zastupiteľstva prednostka Mestského úradu v Púchove Eva Kvocerová, ktorá na podnet poslanca Cyrila Crkoňa musela vysvetľovať, prečo sa pri návrhu na odpredaj používa systém osobitného zreteľa.

Zákon presne stanovuje spôsoby, akým je obec povinná postupovať pri predaji svojho majetku, teda buď verejnou súťažou alebo dražbou. V prípade, že obec nepostupuje týmto spôsobom a poslanci sa zhodnú na tom, že sú tam iné dôležité dôvody, pre ktoré je možné postupovať iným spôsobom, zámer sa zverejní na úradnej tabuli a presne sa zdôvodní, prečo sa takto postupuje. Dlhé roky sa postupovalo v takýchto prípadoch rovnako. Ak bol žiadateľom vlastník pozemku alebo stavby, ktorá bezprostredne susedí s pozemkom, o ktorého kúpu má dotyčný záujem, postupovalo sa zakaždým podľa osobitného zreteľa. Preto sa veľmi čudujem, ak človek s právnickým vzdelaním vypisuje nezmysly, ktoré podľa mňa nie sú dôstojné vzdelaného človeka,“ narážala Eva Kvocerová na príspevok neúspešného primátorského kandidáta Pavla Crkoňa, ktorý necelý týždeň pred konaním zastupiteľstva vyzval poslancov, aby plánovaný odpredaj dôkladne zvážili.

S odpredajom súhlasil nielen pán Škripec, ktorý nemá záujem o odkúpenie, ale žiadateľ predložil aj súhlasy vlastníkov bytov v bytovom dome v susedstve pozemku. Čo sa týka stanovenia hodnoty, vychádzali sme zo znaleckého posudku Zuzany Jurigovej, ktorá v danej lokalite oceňovala pozemky a stanovila hodnotu na 34,96 eur,“ dodala Eva Kvocerová.

Ako sa ukázalo, práve výška predajnej ceny najväčšmi prekážala poslancovi Cyrilovi Crkoňovi. „Nechcem dehonestovať žiadnych znalcov, ale vadí mi tá nízka cena. Vítam každú iniciatívu podnikateľského subjektu v našom meste, ale ja by som radšej zvolil dlhodobý prenájom s tým, aby si dotyčný urobil parkovanie na vlastné náklady,“ predložil svoj návrh Cyril Crkoň.

Naopak podporu predaju vyslovil poslanec Pavel Melišík, ktorý vyzval svojich kolegov na rešpektovanie názoru výboru miestnej časti, v ktorom pôsobí: „Je to jediná výrobná firma v našom obvode a úspešná. Zamestnáva 38 ľudí z Púchova a okolia, ide rozširovať výrobu, platí do miestnej pokladne dane a ak ste si boli pozrieť ten pozemok, technicky tam nie je možné vybudovať klasické parkovisko, do ktorého autá vojdu, otočia sa a výjdu späť. Vlastník tam plánuje firemné autá zaparkovať za sebou a po pracovnej smene vycúvajú a odídu. Chcel by som požiadať, aby mestské zastupiteľstvo začalo uznávať výbory miestnych častí a ich rozhodnutia.“

Podporu mu vyslovil aj vedľa sediaci poslanec Rudolf Marman: „Ja tento pozemok poznám. Svojho času sa výmenníkové stanice predali a teraz ich vlastníci majú problém s parkovacími miestami. Sú tam verejné parkovacie plochy, na ktorých parkujú zamestnanci tejto spoločnosti. Ak si postavia vlastné firemné parkovisko, uvoľnia doteraz zaberané parkovacie miesta občanom susednej bytovky.

Poslanec Miroslav Kubičár za najväčší problém, ktorý vedie k nejednotnosti názoru na odpredaj, považuje blízkosť cintorína: „Pri cintoríne je dlhodobý problém s parkovaním, a tak vychádzam z logiky, že ak tam máme k dispozícii mestský pozemok, tak tam treba vybudovať mestské parkovisko a nie súkromné, pričom nezabránime, aby na ňom mohli parkovať aj firemné vozidlá. Priznám sa, že som nepreveroval, či sa tam technicky zmestia parkovacie miesta, či už šikmé alebo kolmé a preto by som navrhol – čas nás netlačí – aby odborní pracovníci mestského úradu takúto možnosť preverili. Ak tam nebude možnosť technicky zriadiť verejné parkovisko, budem súhlasiť s odpredajom.

K veci sa vyjadril aj primátor Rastislav Henek, ktorý nedostatok parkovacích miest hlavne v čase pohrebov považuje za akútny. Podľa jeho slov pozdĺž cintorínskeho plota pokračuje mestský pozemok, kde by sa mohlo vytvoriť až 14 parkovacích miest, pričom na ich vybudovanie by mohli poslúžiť práve peniaze z predaja problémového pozemku.

Jeho slová doplnil poslanec Daniel Lako: „Ja som poslanec za túto mestskú časť, bývam neďaleko od parcely. Odloženie rozhodovania je zbytočné, každý technik vie, že na pozemku, ktorý má osem metrov a vedľa je rodinný dom, musí byť dodržané ochranné pásmo. Vojdu tam ledva dve autá zacúvané a za nimi ďalšie – a takýto režim môže vyhovovať len zamestnancom. Tých 10 000 eur, ktoré získame za predaj, budeme požadovať na vybudovanie nových parkovacích miest v oblasti za cintorínom.

K technickej norme na vybudovanie parkoviska sa vyjadrila Daniela Šicová z oddelenia výstavby, podľa ktorej je k dispozícii pozemok o šírke cca 9,2 metra. „Obojsmerná komunikácia by mala mať šesť metrov a kolmé parkovacie miesto má predpísanú dĺžku päť metrov. Takže v žiadnom prípade tam nevojde parkovisko s predpísanou normou,“ skonštatovala Daniela Šicová. Treba ale povedať, že ani dnešného parkovisko na opačnej strane budovy, ktoré využívajú miestni obyvatelia i zamestnanci firmy, v niektorých miestach nespĺňa normu obojstrannej komunikácie.

Keďže poslanec Lukáš Ranik prišiel s pozmeňovacím návrhom na zvýšenie predajnej ceny z pôvodných 35 na 40 eur, nakoniec sa hlasovalo o troch rôznych návrhoch. Najprv o odložení celej veci na február, kde sa pomer osemnástich hlasov rozložil v pomere 6 – 6 – 6. Za predaj so zvýšenou cenou hlasovalo len deväť poslancov, a tak sa mohlo hlasovať o pôvodnom návrhu.

Keďže však išlo o predaj pozemku na základe osobitného zreteľa, bola na schválenie potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, a teda minimálne dvanásť hlasov. Z osemnástich prítomných poslancov hlasovali dvaja proti a piati sa hlasovania zdržali. Z tesného neúspechu bol očividne najviac rozčarovaný poslanec Pavel Melišík, ktorý počas prestávky obchádzal niektorých poslancov a slovami plnými irónie im ďakoval za hlasovanie.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.