Bývalý konateľ Mestského bytového podniku Motúz vysvetľuje

3 81

V nedávno Mesto Púchov prostredníctvom týždenníka Púchovské noviny informovalo o vnútornej situácii v spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. Mesto Púchov zverejnilo informáciu, že bývalí konatelia spoločnosti Ing. Vladimír Motúz a Ing. Andrej Šamánek žiadajú o vyplatenie sumy 754 000 eur. Pri zverejnení tejto informácie však nebola obyvateľom mesta poskytnutá komplexná informácia o súčasnej situácií v MESTSKOM BYTOVOM PODNIKU. Jeden z bývalých konateľov – Ing. Vladimír Motúz – sa obrátil na našu redakciu so žiadosťou o komplexné a objektívne informovanie obyvateľov mesta.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK bol v roku 1995 založený spoločníkmi Mestom Púchov a Ing. Vladimírom Motúzom a Ing. Zdenkom Šamánkom (otcom Ing. Andreja Šamánka). Ing. Vladimír Motúz a Ing. Zdenek Šamánek (neskôr jeho syn Ing. Andrej Šamánek) sa od založenia spoločnosti až do roku 2016 osobne podieľali na vedení spoločnosti ako jej konatelia a vedúci manažéri.

Tento spoločný model podniku Mesta Púchov s fyzickými osobami (manažmentom spoločnosti) bol výsledkom ekonomickej analýzy, ktorej cieľom bolo zefektívnenie hospodárskeho chodu spoločnosti, skvalitnenie poskytovaných služieb obyvateľom mesta a zavedenie osobnej zaangažovanosti spoločníkov Ing. Vladimíra Motúza a Ing. Zdenka Šamánka na výsledkoch hospodárenia spoločnosti.

Podľa stanovených podmienok založenia spoločnosti v spoločenskej zmluve sme sa spoločne s Ing. Zdenkom Šamánkom mali v rozsahu 15 % podieľať rovnako na pozitívnych i negatívnych výsledkoch hospodárenia spoločnosti,“ vracia sa k vzniku spoločnosti Ing. Vladimír Motúz.

V prvých rokoch existencie spoločnosti však ekonomická situácia v spoločnosti nebola ideálna a manažment spoločnosti sa musel vysporiadať s viacerými problémami. Technický stav energetických zariadení slúžiacich na zabezpečovanie dodávok tepla pre obyvateľov mesta bol nevyhovujúci, špecifická cenová regulácia uplatňovaná zo strany bývalého Okresného úradu v Púchove spôsobovala finančné straty spoločnosti a spoločnosť bola nútená cestou súdnych sporov sa brániť proti likvidačným sankciám vyplývajúcich cenovej kontroly bývalého Okresného úradu v Púchove voči spoločnosti. Z pohľadu náročnosti situácie, v ktorej sa spoločnosť vtedy nachádzala, bolo teda namieste primerane zaangažovať manažment na dosahovaní pozitívneho výsledku hospodárenia spoločnosti. Počas vedenia spoločnosti sme sa pričinili o zlepšenie hospodárskych výsledkov spoločnosti, zabezpečenie efektívnych a bezproblémových dodávok tepla pre občanov a rozvinutie ďalších činností, ktoré viedli k zvýšeniu občianskej vybavenosti Mesta Púchov. Okrem iného bola spustená prevádzka vysielačov Púchovskej televízie a MMDS, ktoré výrazne povzniesli úroveň informovanosti občanov o regionálnych pomeroch.“

V rokoch 2000 až 2006 Mesto Púchov vložilo do spoločnosti v súvislosti s rekonštrukciou sústavy centrálneho zásobovania teplom viaceré nepeňažné vklady, o ktorých hodnotu sa zvýšila hodnota základného imania spoločnosti na výšku 1 817 999 eur. Podiel zvyšných spoločníkov Ing. Vladimíra Motúza a Ing. Zdenka Šamánka na základnom imaní spoločnosti preto priamo úmer- ne poklesol.

V záujme kompenzovania týchto zmien sa všetci spoločníci na valnom zhromaždení spoločnosti dohodli na tom, že sa zníži aj podiel Ing. Vladimíra Motúza a Ing. Zdenka Šamánka na zisku, strate a vyporiadacom podiele z 15% na 10%. Tento podiel síce nie je totožný s podielom spoločníkov na základnom imaní, ale je kompromisom, ktorý boli spoločníci ochotní dohodnúť.

Je však potrebné zdôrazniť, že bez súhlasu Ing. Vladimíra Motúza a Ing. Zdenka Šamánka by táto zmena (zníženie ich podielov) nebola možná, keďže priamo Obchodný zákonník vyžadoval a stále vyžaduje pre prípad zníženia práv spoločníkov súhlas všetkých spoločníkov vrátane Ing. Vladimíra Motúza a Ing. Zdenka Šamánka. Obaja teda osobne hlasovali za zníženie svojich podielov, čo nepochybne svedčí o ich morálnom kredite.

Na druhej strane Mesto Púchov a predseda dozornej rady MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU Ing. Daniel Lako sa svojimi vyjadreniami sprostredkovanými cez Púchovské noviny snažia navodiť dojem, že sme sa spoločne s Ing. Andrejom Šamánkom adekvátnym spôsobom nezaslúžili o rozvoj spoločnosti a preto si „neoprávnene“ uplatňujeme finančné nároky pri zániku našej účasti v spoločnosti,“ hovorí Ing. Vladimír Motúz.

Z verejne dostupných informácií však možno zistiť, že počas existencie MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU nám nebola nikdy z vykázaného zisku, resp. jeho časti určenej na rozdelenie medzi spoločníkov pridelená žiadna časť zo zisku, nieto ešte časť vo výške 10%, ktorá nám prináležala podľa spoločenskej zmluvy. Naopak, majoritný spoločník z vytvoreného zisku vo viacerých prípadoch presadil vo valnom zhromaždení spoločnosti finančnú podporu obecne prospešných alebo mestských spoločností. Jednalo sa napr. o podporu Zdravia a.s., ZZ DK Púchov, vybudovanie a prevádzku Púchovskej televízie a iné. Vo všeobecnosti však vykázaný zisk bol vždy použitý zákonným spôsobom v rámci spoločnosti ako prostriedok na skvalitnenie služieb poskytovaných MESTSKÝM BYTOVÝM PODNIKOM obyvateľom mesta a na podporu ďalších aktivít Mesta Púchov a my ako minoritní spoločníci
sme takúto podporu Mestu akceptovali.

Nové vedenie Mesta Púchov nemalo záujem o zotrvanie Ing. Vladimíra Motúza a Ing. Andrea Šamánka v štruktúrach spoločnosti, keď ich  bez relevantného dôvodu odvolalo z funkcií a nie je ochotné im vyplatiť ani adekvátne vyrovnanie pri ukončení ich účasti v spoločnosti. Na ilustráciu postoja Mesta Púchov k danej problematike uvádzame stručne genézu rokovaní Mesta Púchov so spoločníkom Ing. Vladimírom Motúzom z jeho pohľadu.

V auguste minulého roka ma Mesto Púchov oslovilo s požiadavkou na odkúpenie môjho obchodného podielu. Po zvážení tejto požiadavky som predložil Mestu Púchov ponuku na odkúpenie svojho obchodného podielu za cenu 25 978 eur. Podotýkam však, že v tom čase dosahoval môj vyrovnací podiel cenu cca 445 000 eur. Túto hodnotu som mohol požadovať pod- ľa spoločenskej zmluvy, ak by som chcel ukončiť svoju účasť v spoločnosti. K takto predloženej písomnej ponuke vo výške 25 978 eur Mesto Púchov nezaujalo žiadne oficiálne stanovisko, ale naopak prostredníctvom negatívnej kampane začalo na mňa vyvíjať neprimeraný spoločenský tlak. Až s odstupom troch mesiacov mi bola predložená zo strany Mesta Púchov protiponuka na odkúpenie môjho obchodného podielu za cenu 2 504,34 eur, ktorú však nemožno za žiadnych okolností považovať za primeranú a spravodlivú. Preto som bol nútený túto protiponuku odmietnuť. Vzhľadom na zjavnú neochotu Mesta Púchov ústretovo vyriešiť túto záležitosť ako aj pokračujúcu diskreditačnú kampaň, som spolu s odmietnutím ponuky Mesta Púchov zobral späť aj svoju prvotnú ponuku,“ približuje postoj Mesta Púchov Vladimír Motúz.

Medzičasom došlo u Ing. Vladimíra Motúza k vynútenému ukončeniu pracovného pomeru v MESTSKOM BYTOVOM PODNIKU a ocitol sa v ťažkej životnej situácii, keď vo veku blízkemu dôchodku ako spoločník spoločnosti nemá zo strany úradu práce  nárok na príspevok v nezamestnanosti a ani platenie poistenia do zdravotného a sociálneho systému.

Pod ťarchou týchto okolností som bol nútený prehodnotiť svoju ponuku na odkúpenie obchodného podielu na sumu 264 915 eur. Táto kompromisná ponuka je však stále o 180 085 eur nižšia ako môj zákonný nárok na vyporiadavací podiel a v zásade predstavuje iba 10 % z hodnoty, o ktorý sa zvýšila hodnota spoločnosti za dobu jej existencie. K tejto ponuke však Mesto Púchov rovnako nezaujalo žiadne stanovisko a nevyhovelo ani mojej ponuke o vyvolanie rokovaní o konečnom usporiadaní vzájomných vzťahov,“ dodáva Vladimír Motúz.

Vzhľadom na nezáujem Mesta Púchov o adekvátne riešenie veci a prerokovanie vzájomných postojov, a to aj napriek dvom žiadostiam spoločníkov o vyvolanie rokovaní s Mestom Púchov, sú spoločníci Ing. Vladimír Motúz a Ing. Andrej Šamánek so svojimi nárokmi na finančné vyrovnanie odkázaní na príslušný súd. V prípade neúspechu Mesta Púchov v súdnom spore môže byť výsledná suma aj s trovami súdneho konania výrazne vyššia ako 754 000 eur. Vladimír Motúz na záver nášho rozhovoru vyslovil vieru, že Mesto Púchov a kompetentní predstavitelia Mesta Púchov sa k vzniknutej situácii konečne postavia adekvátnym spôsobom a zabezpečia v prospech občanov finančne úsporné riešenie.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 3
  1. jozef hovorí

    NN

  2. Introvert hovorí

    Motúzovi samozrejme držíme palce….aj keby súd vyhral, vyplatená suma bude stále len zlomok toho, čo si za 2 roky stihlo nakradnúť „transparentné“ vedenie mesta na čele nie s blbým učiteľom, ale arogantnou blonďatou škatuľou pufirou…ak by fungovala karma, tak je už dávno nakazená leprou

  3. vezcernica hovorí

    havne ze teraz je vsetko ok na bytovom podniku kde vedenie nezachovava ani elementarnu slusnost a jednanie spracovnikmi kde su povetsine zamestnane zeny !P tkz primator ci urad prace by sa mal o to zaujimat!!Chovaju sa horsie ako dlazdici!!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.