Čo musí spĺňať letný tábor

0 15

Prázdniny sa o chvíľu začínajú a mnohé deti sa už nevedia dočkať dní strávených s kamarátmi v tábore. Organizátori musia pred ich otvorením splniť hygienické predpisy a požiadavky.  

Vlani vykonali pracovníci odborov hygieny detí a mládeže z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci zotavovacích podujatí vrátane škôl v prírode, 1127 kontrol. ,,Kontrolujú povinnosti, ktoré organizátorom podujatí vyplývajú zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj z jeho vykonávacieho prepisu – vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia,“ hovorí docentka Jana Hamade, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Za nedostatky hrozí pokuta

Minulý rok bolo viac prípadov, kedy zotavovacie podujatie nebolo schválené miestne príslušným orgánom verejného zdravotníctva – regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Na nedostatky často upozorňujú rodičia formou podnetu, pričom väčšinou ide o nevyhovujúce hygienické podmienky, resp. zvýšené  riziko vzniku a šírenia prenosného ochorenia. Väčšinu podujatí organizovali v účelových rekreačných zariadeniach, alebo v stanových táboroch. ,,Vo všeobecnosti neboli v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru počas prevádzky zistené závažné nedostatky,“ hovorí odborníčka.

Ak príslušný orgán verejného zdravotníctva zistí pri kontrole zotavovacieho podujatia nedostatky, uloží organizátorovi pokutu od 150 eur do 20 000 eur. ,,Prihliada pritom na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok,“ upozorňuje doktorka Jana Hamade.

Organizátor musí okrem iných povinností písomne najmenej tridsať dní pred začatím prevádzky tábora požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia o konaní zotavovacieho podujatia. Zodpovedá za to, že zariadenie, v ktorom sa zotavovacie podujatie uskutočňuje, spĺňa požiadavky pokiaľ ide o umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie a prevádzku. K jeho povinnostiam patrí i predloženie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti detí, o odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí a osôb manipulujúcich s potravinami. Pri kontrole  musí preukázať spôsob zásobovania pitnou vodou, ďalej údaje o kvalite vody, spôsob stravovania, nakladania s odpadom a splniť i ďalšie kritériá.

Zdravotník nemôže chýbať

Nevyhnutnou súčasťou letných táborov sú zdravotníci. Docentka Jana Hamade ozrejmuje:   ,,Odbornú  spôsobilosť zdravotníka na zotavovacom podujatí upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. Zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí musí zabezpečovať odborne spôsobilá osoba –  lekár, zdravotná sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je  nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. Zdravotníkov na zotavovacom podujatí nemôžu robiť absolventi školenia Slovenského Červeného kríža.

K povinnostiam organizátorov patrí aj:
  • zabezpečenie stravovania detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž, pričom strava musí byť zdravotne neškodná a výživovo hodnotná
  • zabezpečenie lekárničky prvej pomoci
  • informovanie zástupcu dieťaťa o ochorení alebo inej poruche zdravia dieťaťa na podujatí a o prípadnom kontakte s prenosným ochorením
  • vedenie dokumentácie o podujatí a jej uchovávanie šesť mesiacov od jeho skončenia
Prvoradá je bezpečnosť a ochrana zdravia

Zákon a vyhláška neupravujú počet detí pripadajúcich na jedného výchovného, resp. pedagogického pracovníka na zotavovacom podujatí. Usporiadateľ však musí prihliadať na vek i zdravotný stav detí a na charakter pobytu. Počet detí, za ktoré zodpovedá jeden pracovník, musí byť stanovený tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a bezpečnosť zúčastnených detí.

Zdroj ÚVZ SR
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.