Ďalšie zastupiteľstvo sa zvolať nepodarilo, C. Crkoň s M. Bučkom stiahli svoje podpisy

0 31

Osem poslancov púchovského mestského zastupiteľstva využilo ustanovenia § 12 zákona o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že ak o zvolanie zastupiteľstva požiada aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

Podľa podpísaného Romana Hvizdáka poslanci prijali uznesenie č. 90/2017, ktorým MsZ Púchov nevyhovelo protestu prokurátora. Chýba k tomu maličkosť – dostatočný počet poslancov schvaľujúcich takéto uznesenie.

Podpísaní poslanci požiadali o zvolanie zastupiteľstva v domnení, že o proteste prokurátora nebolo rozhodnuté, keďže za uznesenie o vyhovení protestu nehlasovala dostatočná väčšina poslancov. Zástupca primátora Roman Hvizdák však v piatok 11. augusta podpísal už na prvý pohľad zmätočné uznesenie, v ktorom sa uvádza, že mestské zastupiteľstvo nevyhovelo protestu prokurátora. Zmätočné preto, lebo o takto formulovanom uznesení sa vôbec nehlasovalo.

A pritom sa malo, pretože zákon o prokuratúre v paragrafe 26 jasne určuje procesný postup pri hlasovaní o proteste proti napadnutému uzneseniu. Ak sa orgán územnej samosprávy domnieva, že protest je nedôvodný, hlasuje o nevyhovení protestu, ak sa s protestom stotožní, hlasuje rovno o zrušení napadnutého uznesenia.

Pri práceneschopnosti primátora Rastislava Heneka pripadlo rozhodnutie o zvolaní mestského zastupiteľstva na jeho zástupcu Romana Hvizdáka. Ten sa podľa očakávania zdôveril s touto agendou vedeniu poslaneckého klubu Spolu pre Púchov a ten začal po víkende konať. Výsledkom snaženia úderky Lukáš Ranik – Daniel Lako boli žiadosti poslancov Cyrila Crkoňa a Miroslava Bučka, aby ich podpisy boli z podanej žiadosti vyškrtnuté. Podľa našich informácií obaja argumentovali tým, že žiadosť o zvolanie zastupiteľstva podpisovali ešte pred rokovaním, ktoré sa konalo 9. augusta 2017.

Roman Hvizdák po doručení oboch žiadostí na mestský úrad tak svojim poslaneckým kolegom rozoslal informáciu, z ktorej vyplýva, že zastupiteľstvo nezvolá.

Dňa 11. 8. 2017 bola do podateľne MsÚ doručená žiadosť poslancov podpísaná spolu 8 poslancami, ktorí v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení žiadajú o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva. Následne boli v dňoch 14. 8. a 15. 8. doručené vy- hlásenia dvoch poslancov, ktorí žiadajú o vyškrtnutie podpisu z podanej žiadosti. Z uvedeného vyplýva, že o zvolanie zasadnutia MsZ tak v súčasnosti žiada 6 poslancov, čo nepredstavuje minimálne 1/3 poslaneckého zboru a nie je naplnená zákonná podmienka pre zvolanie zasadnutia MsZ. Zasadnutie MsZ tak na základe tejto žiadosti zvolané nebude,“ informoval z pozície zastupujúceho primátora Roman Hvizdák.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.