Dostupnosť potravín na vidieku je problémová

0 10

Združenie miest a obcí Slovenska začalo z prieskumom, ktorý sa venuje zmapovaniu prístupu ľudí v obciach k potravinám v maloobchodných predajniach.

Ako (ne)funguje maloobchod v obciach
Prístup k základným potravinám v predajniach na vidieku je v prípade malých obcí problém, ktorý súvisí so znižovaním kvality života, a zvyšovaním odkázanosti obyvateľov od alternatívneho zabezpečenia potravín. Ukazuje sa, že ide o faktor znásobujúci sociálno-ekonomické aspekty života na vidieku vzdialenom od miest a dotýka sa aj kvality verejných služieb.

Cieľom prieskumu je preto zmapovať fungovanie maloobchodných predajní na vidieku a na základe získaných dát kvantifikovať prístup obyvateľov v malých obciach k základným potravinám a formulovať alternatívne riešenia tejto situácie.

Prierez kľúčovými otázkami
V prieskume odpovedajú starostovia tvoriaci reprezentatívnu vzorku 320, pričom do nej boli zaradené obce z dvoch veľkostných kategórií a to obce do 250 a do 500 obyvateľov. Otázky sa týkajú kvantifikácie počtu obcí s maloobchodnou predajňou potravín, pričom zisťujeme aj to, kto je jej prevádzkovateľom. Okrem toho mapujeme aj formy prístupu obyvateľov k potravinám v obciach, v ktorých nie je maloobchodná predajňa.

Napríklad či obyvateľom vozia potraviny príbuzní, či sa ich nákup zabezpečuje spoločne podľa dohody s obyvateľmi, prípadne nákupom základných potravín obyvateľom a následnou distribúciou. Zároveň nás zaujímajú otváracie hodiny, prípadne, či do obce jazdí pojazdná predajňa. Rovnako nás zaujíma aj názor starostov na možné riešenia problému s nedostupnosťou prístupu k potravinám, teda či by obec mala záujem participovať na prevádzkovaní maloobchodnej predajne a akým spôsobom, či by obce mali záujem realizovať dovoz objednaných potravín z veľkoobchodov, respektíve a či by uvítali riešenie formou pojazdnej maloobchodnej predajne.

Ďalšia časť prieskumu sa sústreďuje na sortiment základného potravinového a základného drogistického tovaru a venujeme sa aj tomu, čo by podľa starostov pomohlo zlepšiť alebo úplne vyriešiť dostupnosť základných potravín v obciach.

Výsledky pomôžu v ďalších aktivitách
Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhotriedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí.

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.