Fajčíme síce menej, ale stále sa málo hýbeme

0 11

Slováci si uvedomujú, že zdravý životný štýl vplýva na dĺžku života, no značná časť sa nevenuje pravidelne žiadnej fyzickej aktivite a mnohí ignorujú preventívne zdravotné prehliadky. Zlepšujú sa však pokiaľ ide o závislosť od tabaku, fajčiarov je čoraz menej. Vyplynulo to z prieskumu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), ktorý realizoval prostredníctvom 36 regionálnych úradov na celom Slovensku v roku 2016.

Cieľom prieskumu bolo zistiť atribúty zdravotného uvedomenia a správania sa občanov Slovenskej republiky na základe plnenia Národného programu podpory zdravia,“ hovorí Mgr. PhDr. Robert Ochaba, PhD., MPH, vedúci Odboru podpory zdravia ÚVZ SR. Dotazník bol určený pre 3 vekové kategórie – od 15 – 24 rokov, od 25 – 64 rokov a nad 65 rokov. ,,Pozostával z 93 otázok, ktoré boli zamerané na základné údaje o respondentoch, na výživu a stravovanie, na to, akú fyzickú aktivitu vykonávajú, či užívajú legálne a nelegálne drogy, ako vnímajú svoje mentálne a fyzické zdravie a aký dôraz kladú na starostlivosť o zdravie a prevenciu,“ vysvetľuje doktor Robert Ochaba.

Aká bola vzorka opýtaných

Výskumnú vzorku tvorilo 3 773 respondentov – 1 872 mužov a 1 901 žien, od 15 do 95 rokov. Celý súbor bol rozdelený na tri vekové skupiny. Najpočetnejšiu tvorili respondenti vo veku 25-64 rokov celkom 38,9%, nasledovala skupina menej ako 25 rokov celkom 31,2 % a skupina nad 65 rokov, ktorých bolo 29,9%.

Vyše 92 % opýtaných si myslí, že môže ovplyvniť dĺžku svojho života spôsobom ako žije a stará sa o svoje zdravie. Muži a ženy sa líšili v názoroch na svoju fyzickú kondíciu. Muži ju hodnotia častejšie ako výbornú. Vyše 59 % opýtaných uviedlo, že fyzickú kondíciu má celkom dobrú.

Máme dostatok spánku?

Takmer polovica, resp. 49,2 % respondentov uviedla, že spí 7-8 hodín denne. Až 58,7 % má spánok 7 – 8 hodín, alebo viac ako 8 hodín denne. Muži aj ženy sú na tom rovnako. Čo sa týka kvality, väčšina opýtaných (57,3 %) považuje svoj spánok za celkom dobrý.

Fajčia skôr mladí

Zdá sa, že Slováci si berú k srdcu slová o škodlivosti fajčenia – až takmer 78 % respondentov uviedlo, že nefajčí, pričom žien je viac. Najviac fajčiarov – takmer 30 %, bolo vo vekovej skupine menej ako 25 rokov, najmenej (13 %) bolo vo vekovej skupine 65+. Viac ako polovica respondentov (58,8 %) konzumuje destiláty len zriedka, alebo nikdy, muži viac ako ženy. Takmer 15 % mužov a 2 percentá žien si doprajú každý deň alebo obdeň pivo, víno konzumujú necelé štyri percentá mužov a percento žien. Väčšina respondentov (96 %) za posledných 12 mesiacov neužila drogu.

Mlieko a ovocie majú radšej ženy

Hoci v posledných rokoch odborníci často upozorňujú, že popularita a spotreba mlieka prudko klesá, v prieskume sa to úplne nepotvrdilo. Takmer 40 % respondentov pije mlieko každý deň alebo obdeň, najviac ľudia do 25 rokov (polovica opýtaných). Najmenej pijú mlieko – necelých 32 % respondentov, ľudia od 25 do 64 rokov.

Viac žien – vyše 41 %, konzumuje každý deň surovú zeleninu, mužov je podstatne menej – necelých 27 %. Raz až dva razy do týždňa konzumuje varenú a dusenú zeleninu 54,6 % respondentov a rovnaké percento si dopraje každý deň ovocie. Ženy výrazne častejšie (až 62 %), kým mužov iba 46 %. Zaujímavé je, že so stúpajúcim vekom sa významne znižuje konzumácia citrusových plodov a banánov, podobne aj každodenné maškrtenie sladkostí.

Radšej máme hydinové a bravčové mäso

Väčšina respondentov (58,2 %) konzumuje bravčové mäso raz až dvakrát týždenne, muži častejšie (64,3 %) ako ženy (52,2 %), takmer 66 % respondentov konzumuje raz až dvakrát týždenne hydinu. Menej často zaraďujeme do stravy hovädzie mäso – raz až dva razy mesačne, rovnako ako údeniny. Polovica opýtaných raz alebo dvakrát do mesiaca konzumuje čerstvé alebo mrazené ryby, rybie konzervy a šaláty.Diéty sú skôr doménou žien. V období posledného roka podľa našich zistení držalo diétu vyše 22 % opýtaných žien, mužov bolo iba necelých 13 %.

Nehýbeme sa

Jednou z najslabších stránok životného štýlu Slovákov je pravidelný pohyb. Z prieskumu vyplynulo, že viac ako polovica respondentov (61,3 %), takmer 65 % žien a 58 % mužov, sa nevenuje pravidelne žiadnemu športu a s pribúdajúcom vekom záujem o pohyb ešte klesá.

Trápi najmä vysoký tlak a alergie

Z celkového súboru sa 56,4 % mužov a 58,3 % žien vyjadrilo, že trpí dlhodobou chorobou alebo zdravotným problémom pretrvávajúcim dlhšie ako šesť mesiacov. Ich podiel sa so stúpajúcim vekom štatisticky významne zvyšuje. Najviac sa vyskytuje: vysoký krvný tlak (27,4 %), alergia (19,9 %), nasleduje ischemická choroba srdca (9 %) a diabetes mellitus (8,5 %).

Proti chrípke sa neočkujeme

V odpovediach sa takmer 54 % opýtaných nikdy nedalo zaočkovať, iba 10 % bolo očkovaných pred menej ako rokom (očkuje sa cca 4%), 11 % očkovanie proti chrípke podstúpilo v období medzi jedným až dvoma rokmi a vyše štvrtina respondentov pred viac ako dvoma rokmi. Najmenej očkovaných bolo vo veku 25 – 64 rokov.

Preventívne prehliadky

Preventívnu gynekologickú prehliadku absolvovalo za posledných dvanásť mesiacov 57,8 % opýtaných žien. Disciplinovanejšie sú mladšie – vo veku od 25 do 64 rokov – ich prišlo takmer 75 %, oveľa menej (iba 42 %) bolo žien vo veku 65+. Preventívne mamografické vyšetrenie prsníkov podstúpila iba štvrtina respondentiek. Z našich zistení u opýtaných respondentov iba 18% mužov absolvovalo urologickú preventívnu prehliadku. Návštevu zubnej preventívnej prehliadky absolvovalo z opýtaných 68 % mužov a takmer 75% žien. Necelých 15 % mužov a 9 % žien nebolo na žiadnej preventívnej prehliadke.

Úrad verejného zdravotníctva SR realizuje pravidelné sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia obyvateľov Slovenskej republiky s cieľom zvyšovať informovanosť a zdravotné uvedomenie občanov, navodzovať postupnú zmenu postoja obyvateľov k vlastnému zdraviu, preventívne chrániť ich zdravotný stav, ako aj získavať informácie napríklad o stravovacích zvyklostiach občanov, o intenzite ich pohybovej aktivity a postupne dosahovať znižovanie výskytu rizikových faktorov ovplyvňujúcich zdravie.

Zdroj ÚVZ SR
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.