Kandidáti na miesto hlavného kontrolóra prišli zbytočne

0 29

V pondelok 24. apríla sa malo na rokovaní mestského zastupiteľstva rozhodnúť o mene nového hlavného kontrolóra. Kandidáti na tento dôležitý post sa však ani len nedostali k slovu a medzi púchovských poslancov zavítali úplne zbytočne. Voľba hlavného kontrolóra sa totiž nekonala. Dôvodom je žaloba o preskúmanie právoplatnosti februárového uznesenia o odvolaní hlavného kontrolóra, ktorú podal Miroslav Jurči na Krajskom súde v Trenčíne.

O pozíciu hlavného kontrolóra, ktorá je v Púchove voľná od 22. februára po odvolaní Miroslava Jurčiho z funkcie, prejavilo záujem osem uchádzačov. Splnenie podmienok a predloženie požadovaných dokladov preverovala päťčlenná komisia, ktorá skonštatovala, že všetci ôsmi podmienku ukončeného stredoškolského vzdelania, bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony spĺňajú, a tak boli všetci pozvaní na rokovanie mestského zastupiteľstva. Najbližšie to mali domáci – Marta Kavecká, Anton Martinko a Marián Mišún z Púchova, ďalej Iveta Loduhová zo Streženíc, Martin Dolinský z Dolných Kočkoviec, Mária Barcíková z Červeného Kameňa a dvojica Považskobystričanov – Ľubomír Chalupka a Juraj Zima.

Poslancom boli v predstihu doručené predstavy jednotlivých kandidátov o činnosti hlavného kontrolóra, väčšina z nich sa zamerala na citáciu zákona o obecnom zriadení, ktorý o úlohách hlavného kontrolóra pojednáva. Spopularizovať funkciu hlavného kontrolóra hlavne medzi mládežou plánuje jeden z kandidátov Marián Mišún.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra v meste Púchov sa pokúsim zefektívniť a spopularizovať prostredníctvom aktívnej spolupráce so širokou verejnosťou, využívaním sociálnych sietí, vrátane priameho pracovného zapojenia mládeže do protikorupčných aktivít. S ohľadom na reálnu priemernú mzdu pracujúcich Slovákov považujem plat hlavného kontrolóra za zbytočne nadhodnotený. V prípade získania pozície hlavného kontrolóra budem preto pripravený vzdať sa časti svojho platu v prospech financovania na meste nezávislej občianskej iniciatívy „Mládež proti korupcii“. Z platu hlavného kontrolóra chcem pravidelne mesačne podporovať aktivity dvoch mladých ľudí z Púchova, ktorých ako svojich spolupracovníkov a poradných asistentov zapojím do protikorupčnej činnosti,“ vysvetlil svoju iniciatívu vo svojej písomnej predstave Marián Mišún.

Ak už nastolil problematiku príjmu hlavného kontrolóra, patrí sa uviesť, že ten sa vypočítava v zmysle zákona o obecnom zriadení ako násobok priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a príslušného koeficientu podľa veľkosti obce, resp. mesta. Hlavnému kontrolórovi v Púchove by tak aktuálne prislúchal mesačný plat vo výške 1788 eur. Treba dodať, že poslanecký zbor môže kontrolórovi schváliť aj mesačnú odmenu až do výšky 30 percent.

So zaujímavou predstavou zlepšenia kontrolnej činnosti v meste prišla jedna z kandidátok Iveta Loduhová a sformulovala ho do tzv. desatora. V jednom z bodov upozorňovala, že aj pri práci hlavného kontrolóra je dôležitá prevencia. „Pozitívne odchýlky od stanovených cieľov a prijatých kritérií sú odmeňované a negatívne odchýlky sú sankcionované, preto je potrebné posilniť preventívnu úlohu kontroly rýchlym informovaním o negatívnych odchýlkach, v ideálnom prípade skôr než vzniknú. Dnešná doba sa vyznačuje neustálymi legislatívnymi zmenami, preto je potrebné ich nielen sledovať, ale na ne aj upozorňovať,“ popísala jednu zo svojich priorít Iveta Loduhová.

Favoritkou voľby hlavného kontrolóra však bola Marta Kavecká, ktorá v súčasnosti pôsobí ako ekonomická poradkyňa primátora Rastislava Heneka. Ten ju s ponukou pracovať na radnici oslovil pár mesiacov po tom, čo viedla kontrolnú skupinu Najvyššieho kontrolného úradu pri kontrolách v dvoch mestských obchodných spoločnostiach.

Z ôsmich kandidátov sa v pondelok 24. apríla nakoniec pred poslancov dostavili siedmi – zo zdravotných dôvodov chýbala Mária Barcíková. O nič však neprišla, kandidáti sa k ohláseným päťminútovým prezentáciam nedostali a voľba hlavného kontrolóra bola prerušená. Dôvodom je žaloba o preskúmanie zákonnosti uznesenia MsZ č. 3/2017, ktorým bol Miroslav Jurči zbavený funkcie. Tú podal samotný Miroslav Jurči 18. apríla 2017 na Krajskom súde v Trenčíne a pred rokovaním mestského zastupiteľstva o tom písomne upovedomil primátora Rastislava Heneka ako aj všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

Z tohto dôvodu primátor vyhlásil päťnásťminútovú prestávku, počas ktorej sa o ďalšom postupe radil s prednostkou Evou Kvocerovou, právnikom Antonom Školekom, vedúcim právno-organizačného oddelenia Radoslavom Machanom a predsedom poslaneckého klubu „Spolu pre Púchov“ Lukášom Ranikom.

Výsledkom bolo oznámenie o prerušení voľby hlavného kontrolóra, ktoré predniesol Anton Školek: „Pán Jurči podal žalobu v súlade s § 344 Správneho súdneho poriadku, v ktorom sa uvádza, že po začatí konania o preskúmanie uznesenia mestského zastupiteľstva o odvolaní z funkcie hlavného kontrolóra nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel konania pred správnym súdom. Môj názor teda je, že využil právo, ktoré umožňuje správny súdny poriadok, podal žalobu a preto podľa tejto platnej úpravy aj podľa môjho názoru nemôže prebehnúť voľba nového hlavného kontrolóra, lebo by to bolo v rozpore s § 344 Správneho súdneho poriadku a teoreticky by sa mohlo stať, že pri voľbe nového hlavného kontrolóra a prípadnom neúspechu v konaní, ktoré začalo na Krajskom súde v Trenčíne by sme mohli mať hlavných kontrolórov dvoch.

Poslanci sa stotožnili s odporúčaním právnika Antona Školeka a voľbu hlavného kontrolóra prerušili bez toho, že by si od ôsmich kandidátov vypočuli čo len jednu vetu. Primátor Rastislav Henek im poďakoval za účasť s tým, že to, čo sa stalo, nevedel ani on vopred predikovať.

Stalo sa to dnes ráno, stalo sa to ešte aj mimo môjho vedomia, nakoľko som od rána nebol na mestskom úrade, takže sa vám ospravedlňujem a budete prizvaní neskôr v takom istom zložení,“ lúčil sa s odchádzajúcimi kandidátmi na funkciu hlavného kontrolóra Rastislav Henek.

Stanovisko bývalého hlavného kontrolóra Miroslava Jurčiho

Oznámenie o podaní žaloby som urobil z dôvodu, aby nedošlo k porušeniu zákona zo strany mestského zastupiteľstva, a to prijatím uznesenia o voľbe nového hlavného kontrolóra, ktoré nemožno prijať po podaní žaloby v zmysle zákona. Uviedol som aj presný výklad zákonných ustanovení vrátane komentárov k nim, keďže na zasadnutí zastupiteľstva, kedy ma odvolali z funkcie hlavného kontrolóra, odzneli zo strany mestského právnika a následne poslancov Laka a Raníka nezmysly. Zároveň som uviedol na pravú mieru niektoré skutočnosti, ktoré odzneli na zastupiteľstve a nezakladali sa na pravde. Predmetné dni, ktoré predostrel JUDr. Školek ako absencie, som v skutočnosti žiadal o dovolenku, ktorá mi bola schválená bežne zaužívaným spôsobom, čo sa preukáže aj v súdnom konaní. Primátor tak zrejme úmyselne nepodpísal dovolenkový lístok, čím vytvoril obraz o absenciách, ktoré prezentovali ako dôvod odvolania. Zarážajúca je ešte aj právna argumentácia mestského právnika, ktorý to všetko prezentoval ako dostatočný dôvod na odvolanie. Jeho závery a analýzy vychádzali z rozhodnutí súdov, ktoré boli rozhodované na základe zákona, ktorý už skoro rok nie je v platnosti. Poslanec Lako mal snahu zmariť moje oznámenie, ktoré som osobne doručil poslancom MsZ na zasadnutie tým, že pozbieral niektoré vyhotovenia oznámenia určené poslancom, aby o tejto skutočnosti nemali vedomosť. Takéto obštrukčné konanie som trochu predpokladal a preto som to podal aj cez podateľňu Mestského úradu Púchov. Toto zrejme pomohlo k tomu, aby niektorí poslanci nemohli využiť svoje už tradičné zakrývacie a skresľovacie metódy.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.