Kauza pridelenia bytu opäť ožíva, pri rozhodovaní porušili zákon

7 27

Už štyri mesiace rezonuje v Púchove kauza pridelenia mestského nájomného bytu pracovníčke mestského úradu Miroslave Sliackej. Tá sa k bytu na Moravskej ulici dostala zo siedmej pozície v bytovom poradovníku. Pred ňou figurujúcej Andrei Lipkovej ponúkli pracovníci mestského úradu uvoľnený 2-izbový byt na Dvoroch. Tá sa po jeho prehliadke voči rozhodnutiu o pridelení bytu odvolala a prejavila záujem o podstatne väčší byt na Moravskej ulici, ktorý by vyhovoval potrebám jej rodiny, keďže okrem staršej dcéry má aj mladšieho zdravotne postihnutého syna. Primátor Rastislav Henek však jej odvolaniu nevyhovel a do pozície prvého čakateľa na byt sa tak posunula vyššie spomínaná mestská úradníčka. Ako sa ukázalo, tá do zoznamu uchádzačov o nájomné bývanie vôbec nemala byť zaradená, keďže pri predkladaní žiadosti zatajila, že vlastní 3-izbový byt na Námestí slobody, ktorý sa chystala predať.

Postup pracovníkov mestského úradu, ale aj primátora Rastislava Heneka poriadne rozhorčil členov bytovej komisie, ktorá mimoriadne zasadla, aby prijala uznesenie, v ktorom navrhla celý prípad ešte raz otvoriť a byt, ktorý bol pridelený Miroslave Sliackej, navrhla prideliť pani Lipkovej. O prípad sa začala zaujímať televízia Markíza, kde okrem primátora svoje názory vyslovili aj poslanci Cyril Crkoň s Rudolfom Marmanom. Obaja dokonca deklarovali, že rezignujú na svoje funkcie v bytovej komisii. V priebehu nasledujúcich týždňov tak naozaj obaja urobili, ale zatiaľčo Rudolf Marman na svojom rozhodnutí nepokračovať v činnosti bytovej komisie aj zotrval, Cyril Crkoň sa zastupiteľstvom opätovne nechal zvoliť do funkcie predsedu komisie.

Na púchovskej radnici dostávajú „preplesky“ nielen štátne zástavy, ale aj štátne zákony. Vyvodí niekto z chybného rozhodnutia osobnú zodpovednosť?

Stalo sa tak na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva, kde sa k celému prípadu rozvinula široká debata. Okrem poslancov sa do nej zapojili aj vedúca oddelenia dopravy a služieb Alena Vavrová, prednostka Eva Kvocerová i primátor Rastislav Henek, ktorý sa horlivú diskusiu pokúšal zastaviť. „Tento proces popíšeme, dáme do novín, lebo naozaj toto rezonuje v Púchove, takže dáme to v nezmenenej podobe tak ako to je, nebude sa to prepisovať, budú tam fakty, takže toto si ozrejmíme,“ sľuboval primátor Rastislav Henek prostredníctvom televíznych kamier Púchovčanom, že celú kauzu vysvetlí v Púchovských novinách.

Počas nasledujúcich dvoch mesiacov smerovali do schránok v púchovských domácnostiach dovedna štyri vydania Púchovských novín, ale ani v jednom nenájdete čo len zmienku o kauze pridelenia bytu mestskej úradníčke. Tá sa medzitým zabývala v byte na Moravskej ulici, čo samozrejme mohla urobiť len v prípade platnej nájomnej zmluvy. Lenže aj podľa stanoviska mestského právnika Antona Školeka je každá zmluva platná len v prípade, že bola v zmysle informačného zákona zverejnená. Mesto Púchov nájomné zmluvy s nájomníkmi mestských nájomných bytov zverejňuje, dokonca zverejňuje aj prípadné doplnky, ale jedinou doteraz nezverejnenou zmluvou je práve dohoda o užívaní bytu Miroslavou Sliackou. Na náhody už v tejto kauze naozaj nikto neverí.

Celý prípad sa v najbližších dňoch bude otvárať opäť. Andrea Lipková sa totiž po neúspešnom odvolaní sa voči prideleniu bytu obrátila na odbor opravných prostriedkov Okresného úradu v Trenčíne, ktorý preskúmal postup Mesta Púchov pri rozhodovaní. Ten po zoznámení sa so spisom rozhodnutie Mesta Púchov č. 4554/2017 zo dňa 24. apríla 2017 zrušil a vec mu vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

Pani Lipková vo svojom odvolaní uviedla, že ako matka dvoch detí žiadala najmä o veľký 2-izbový byt, ktorý sa uvoľnil v čase podania jej žiadosti. Tento byt bol však pridelený pani Sliackej, ktorá mala len jedno dieťa, bola až siedma v poradí a bola zamestnankyňou Mestského úradu Púchov. Vo svojom odvolaní upozornila na to, že byt pani Sliackej bol pridelený v rozpore so zásadami prideľovania mestských bytov v meste Púchov, predovšetkým s bodom 5.3.1. písm. a) a písm. e) zásad a nebol zistený skutočný stav veci, keďže pani Sliacka v čase zaradenia do zoznamu vlastnila byt, čo možno vidieť z čiastočného listu vlastníctva, a teda mala byť zo zoznamu vyradená.

Zároveň bolo nepravdivé jej čestné vyhlásenie. Pikantériou celého prípadu je, že kúpno-predajnú zmluvu, ktorou Miroslava Sliacka predala 3-izbový byt na Námestí slobody rodine Kucejovcov, vypracovala prednostka mestského úradu Eva Kvocerová. Stalo sa tak v auguste minulého roka, pričom o päť mesiacov neskôr získala Miroslava Sliacka novovytvorené miesto odborného rozpočtára na ekonomickom oddelení Mestského úradu v Púchove.

Okresný úrad v Trenčíne preskúmal odvolanie Andrey Lipkovej, napadnuté rozhodnutie prvostupňového odvolacieho orgánu, ktorým bolo Mesto Púchov, a celý spisový materiál podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku, zhodnotil vykonané dokazovanie, priebeh prvostupňového konania a dospel k záveru, že rozhodnutie Mesta Púchov bolo vydané v rozpore so zákonom.

Odvolací orgán vyčítal Mestu Púchov v prvom rade nedodržanie § 47 ods. 3 Správneho poriadku. Mesto totiž vo svojom rozhodnutí tvrdilo, že Andrea Lipková požiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt na Dvoroch, lenže z jej žiadosti takáto skutočnosť nevyplývala. Pri preskúmaní spisového materiálu odvolací orgán zistil, že sa v ňom nenachádzalo odporúčanie komisie dopravy, služieb a bytovej politiky, na ktoré Mesto Púchov pri rozhodnutí o odvolaní poukazovalo, čo je jedným z dôvodov nezákonnosti jeho rozhodnutia. A navyše až pri skúmaní spisového materiálu v Trenčíne sa zistilo, že Mesto Púchov na svojom rozhodnutí vyznačilo právoplatnosť a vykonateľnosť na deň 15. 5. 2017, pričom odvolanie mu bolo doručené 11. 5. 2017, t. j. v zákonom stanovenej lehote, čiže uvedené rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť a ani vykonateľnosť.

Toto všetko sú dôvody, pre ktoré sa prípad pridelenia, resp. nepridelenia bytu vracia späť na púchovskú radnicu, kde budú musieť vydať nové rozhodnutie. To všetko v zmysle stále platných Zásad prideľovania mestských bytov v meste Púchov. Tie sa síce mestskí úradníci spoločne s primátorom Rastislavom Henekom chystali v júni tohto roka napochytre zrušiť a nahradiť všeobecnezáväzným nariadením, ale na návrh poslanca Rudolfa Marmana bola táto iniciatíva zastavená až do konečného vyriešenia prípadu.

Rado Varga

Diskusia: 7
 1. skutok sa nestal hovorí

  aka hlava padne za toto? ci opat to bude take slovenske a skutok sa nestal?

  1. Rasťo hovorí

   Jasné, že sa nič nestane. Sliacka do bytu investovala vlastné finančné prostriedky, menila všetko. Musí si byť istá, že sa jej nič nestane.

   1. Maxon hovorí

    Ja by som si na mieste pani Sliackej az tak isty nebol. Lepsie povedane vobec by som si nebol isty. Skor by som sa zacal obzerat po novom byvani.

 2. DeKATTO hovorí

  Naozaj nie je zverejnená nájomná zmluva p. Sliackej!!! Iné zmluvy o nájomných bytoch pridelených pozdejšie zverejnené sú!!!! Aj dodatky k nájomným zmluvám!!!!
  Kto je zodpovedný za zverejnenie nájomných zmlúv? Exemplárne potrestať osobu/osoby, zodpovednú/é za zverejňovanie nájomných zmlúv!!!!
  Zase sa tu kamufluje a zakrýva pravda, ale Henek a jeho „pomocníci“ to volajú TRANSPARENTNÉ MESTO !!!!
  A v Púchovských novinách veru nebolo nič o Kauze pridelenia bytu p. Sliackej, tak dúfajme, že príde srdcervúce vysvetlenie, prečo jej zmluva zverejnená nie je.

 3. Roman hovorí

  Sliacka je Kvôcerovej chránenkyňa. Tej sa nič nestane. Evka to v pohode zakamufluje. V Púchove je teraz v móde : skutok sa nestal:)))))

 4. Skutok sa STAL! hovorí

  Zmluva p. Sliackej bola zverejnená 14.9.2017, ale podpísaná bola 19.5.2017. Kto je zodpovedný za jej ne-zverejnenie? Keďže zmluva je platná až jej zverejnením! Takže p. Sliacka bývala takmer 4 mesiace „na čierno“, nemusela platiť. Kto uhradí mestu škodu, keďže celá situácia hrá do kariet p. Lipkovej?

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.