Kto uprace zničený Lachovec?

6 87

Nie v každom meste na Slovensku majú obyvatelia možnosť vybehnúť si len tak do lesa. Púchovčania takú možnosť majú – na Lachovec je to doslova na skok. Od Zdravia je to po asfaltovej ceste k amfiteátru a potom po prírodných serpentínach až k vrcholovej značke na Lachovci necelá polhodinka. „Žltý“ turistický chodník využívali nielen počas víkendov turisti-samotári, hubári, rodiny s deťmi, ale aj cyklisti. Už tretí mesiac im však vychádzka prináša skôr hnev ako radosť. Po novembrovej a decembrovej ťažbe dreva v okolí amfiteátra je hlavný turistický chodník v katastrofálnom stave a nič nenasvedčuje tomu, žeby sa mal v dohľadnej dobe upraviť.

Ešte v novembri Mestský úrad v Púchove na svojej internetovej stránke upozornil občanov mesta na plánovaný výrub stromov v mestských lesoch v lokalite Ilonka – Lachovec pracovníkmi Lesov SR. Malo ísť o výrub poškodených drevín a drevín vyznačených v zmysle programu obnovnej ťažby. Úrad žiadal návštevníkov lesa o zhovievavosť a obmedzený vstup do priestoru ohrozeného padajúcimi stromami.

Celý december sa Lachovcom ozýval zvuk motorových píl, ale z výsledku sú viacerí Púchovčania zhrození. Svoj názor si nenechali pre seba, ale na neporiadok po ťažbe upozornili aj vedenie mesta prostredníctvom známej aplikácie „Odkaz pre starostu“. Dňa 13. januára zverejnil Michal Vojtuš fotografiu zničeného turistického chodníka a pridal krátky komentár: „Amatérsky prevedená ťažba v mestských lesoch, zdevastovaný turistický chodník, všetko v mestských lesoch, v tesnej blízkosti lesa.

O pár dní sa pridal aj Richard so svojím postojom: „Zamestnanci vykonávajúci ťažbu dreva ničia asfaltovú cestu smerujúcu na Kocku. Predpokladám, že po ukončení ťažby túto cestu už nepoupratujú od vrstvy blata, ani ju nedajú do pôvodného stavu. Opäť sa bude opravovať (ak vôbec niekedy) z daní občanov mesta Púchov.

Turistický chodník je už niekoľko týždňov na viacerých miestach prekrížený spadnutými stromami, o ktorých odpratanie nikto nejaví záujem.

Z Mestského úradu v Púchove dorazila odpoveď v priebehu 48 hodín a vyplynulo z nej, že mestskí úradníci sa vzniknutou situáciou nemienia zaoberať.

Ťažbu v okolí amfiteátra realizujú Lesy Slovenskej republiky š. p. v zmysle platného Programu starostlivosti o les na roky 2014 – 2023 a na základe platnej nájomnej zmluvy o užívaní lesov,
uzatvorenej s Mestom Púchov. V prípade ďalších dotazov je potrebné kontaktovať Lesy SR, š. p.,“ uviedlo vo svojej reakcii oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu.

Alibistickú odpoveď úradníkov okomentoval Michal Vojtuš slovami: „Vďaka za info, ale nemyslíte, že by bolo vhodnejšie kontaktovať Lesy SR, š. p. ako oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu mesta Púchov a možno sa pokúsiť ich presvedčiť, aby dali veci do poriadku, pretože to, čo sa tam robí, nemá so starostlivosťou o les nič spoločného. Možno by to malo väčšiu váhu a vplyv na aspoň čiastočnú nápravu veci. Jedna sa predsa o oddychovú zónu a všetkých občanov Púchova. Nie je to môj osobný spor s nájomníkov mestských lesov!

Až po dvoch týždňoch sa k problému vyjadril aj štátny podnik Lesy SR – stanovisko poskytol hovorca Radko Srnka.

Výbeh od amfiteátra k žltému turistickému chodníku je po ťažbe lesákov v katastrofálnom stave.

Vami popisovaná „Ťažba v okolí amfiteátru na ulici Pod Lachovcom“ je realizovaná podľa platného plánu starostlivosti o les (platnosť r. 2014 – 2023). Predmetný porast (č. 33) je vo vlastníctve mesta Púchov a LESY SR sú jeho obhospodarovateľom na základe Dodatku č. 1/2014 k Nájomnej zmluve č. 5053/08/Nn/2002. Vzhľadom k tomu, že sa dielec nachádza v bezprostrednej blízkosti mesta, sme brali do úvahy najmä jeho krajinotvornú funkciu. To znamená, že sa po celej ploche porastu vyznačili prevažne poškodené jedince, fyziologicky staré, resp. preriedili sa hustejšie skupiny za účelom dosiahnutia prirodzeného zmladenia. Z našej strany bola ťažba vo fáze jej prípravy odkomunikovaná s MsÚ Púchov, počas realizácie boli na vstupoch do tejto zóny umiestnené informačné označenia, upozorňujúce na prácu v lese. Návštevníkov sme obmedzovali len v pracovných dňoch – v pracovnej dobe, víkendová rekreácia nebola vykonávaním prác obmedzená. Uvedomujeme si, že momentálny dojem v návštevníkovi evokuje pocit neporiadku, ubezpečujeme vás, že po skončení prác bude z našej strany vykonaná úprava plochy (uhádzanie haluziny) a v rámci možností realizované zemné práce mechanizmom Odštepné- ho závodu (OZ) Považská Bystrica.

Cez víkend sme boli zdokumentovať aktuálny stav na ceste od Zdravia až po vrcholovú značku na Lachovci a musíme skonštatovať, že turistický chodník dostal od lesných robotníkov poriadnu „po papuli“. Na vyťaženom území je naďalej veľký neporiadok, množstvo haluziny, chodník je úplne rozbahnený a asi na šiestich miestach prekrížený padnutými stromami, o ktoré zatiaľ nikto nejaví záujem. Uvidíme, čo sa bude diať v najbližších dňoch a či sa do jarného otvorenia turistickej sezóny podarí dať žltý turistický chodník na Lachovci do „zjazdného“ stavu.

Rado Varga

Diskusia: 6
 1. Zuzana hovorí

  Dajte si pozor na pojem Obnovná ťažba, najskôr prerežú akože choré stromy a presvetlia les, a potom o dva roky, keď začnú rašiť malé stromčeky, urobia holorub. Potom uvidíte, čo to je paseka v lese. Môžete sa ísť pozrieť do Zbore, tam bola vykonaná tiež obnovná ťažba. Je tam paseka z konárov zmiešaných s blatom a holé stráne.

 2. rocks hovorí

  Zákon č. 326/2005 Z. z.

  § 24
  Povinnosti a oprávnenia pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva
  (1) Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je povinný
  a) pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov; po ukončení činnosti vykonať opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie negatívnych dôsledkov poškodenia a na zabránenie ďalšieho poškodzovania, najmä vodnou eróziou,

  § 25
  Sprístupňovanie lesa a využívanie lesných ciest
  (2) Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené36) a zabezpečiť funkčnosť pozdÍžnych a priečnych odvodňovacích zariadení. Pri vzniku mimoriadnych situácií v lesoch sú povinní bezodkladne zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest najmä pre potreby zložiek integrovaného záchranného systému; na zabezpečenie tejto povinnosti možno použiť postup podľa osobitného predpisu.36a)
  (6) Osoby oprávnené využívať lesnú cestu sú povinné využívať lesnú cestu spôsobom, ktorým sa minimalizuje poškodenie lesnej cesty, stavieb a zariadení s ňou súvisiacich. Ak napriek tomu dôjde k jej poškodeniu, sú povinné o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vlastníka, správcu alebo združenie podľa § 51 ods. 2 a na vlastné náklady vykonať opatrenia na zabránenie ďalšieho poškodzovania a odstránenie škody; tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)

  Nedodržiavanie zákonov je v tejto oblasti slovenským folklórom, ale mesto sú občania a mesto záujem svojich občanov musí chrániť. Vážené mesto Púchov, ten mestský les je nás všetkých a mesto ho má len spravovať, ako dobrý hospodár. Vážené vedenie mesta, takže ten les nie je Váš, ale nás púchovčanov. Tak o čo ide?
  Prečo sa mesto správa nelogicky a servilne?
  LEBO ZASE ĎALŠIE KORYTO?

 3. Lachovec hovorí

  Žiaľ, nastúpil folklórny súbor Lesy SR,š.p. a je to vidno.

  1. Zuzana hovorí

   Za to môže naša skvelá vláda, tá schvaľuje program starosrlivosti o lesy na 10 rokov, Štátne lesy konajú s jej súhlasom a tak sa u nás rozkráda les úplne vpohodičke

   1. Lesník hovorí

    Štátne lesy nemajú zmysel pre poriadok a dodržiavanie zákonných noriem a predpisov – treba sa pozrieť aj inde na ich „prácu“.

 4. PU677 hovorí

  ZUzi a to Lesom, š.p. prikázal štát narobiť a rozrýpať celý Lachovec??

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.