Mestské zastupiteľstvo sa blíži, v programe sú horúce témy

0 11

V stredu 4. decembra 2019, o 9.00 hod v hlavnej sále Divadla Púchov, sa uskutoční plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva. V pomerne rozsiahlom programe sú pripravené aj viaceré horúce témy, ktoré sa vo veľkej miere dotknú nielen občanov mesta.

Program mestského zastupiteľstva:

 1. Návrh – Koncepcia práce s mládežou v meste Púchov na roky 2020-2027
 2. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Púchov
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na prvý polrok 2020
 5. Správa z kontroly hospodárenia mestskej spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o.
 6. Návrh – Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2020
 7. Návrh – VZN č. 11/2019 o miestnych daniach pre mesto Púchov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov
 8. Návrh – VZN č. 12/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v meste Púchov
 9. Návrh – VZN č. 13/2019 o využívaní verejných priestranstiev na území mesta Púchov
 10. Návrh – VZN č. 14/2019 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov
 11. Návrh – VZN č. 15/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Púchov
 12. Návrh – VZN č. 16/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov pre rok 2020
 13. Návrh – VZN č. 17/2019 o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve mesta Púchov
 14. Návrh – Cenový výmer č. 1/2019 Mestskej autobusovej dopravy v meste Púchov
 15. Návrh – Zásady podpory mladých rodín v meste Púchov
 16. Návrh – Rozpočet Mesta Púchov na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022
 17. Návrh – Úprava rozpočtu Mesta Púchov – december 2019
 18. Návrh – Vyradenie majetku Mesta Púchov
 19. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl za školský rok v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2018/2019
 20. Návrh – Delegovanie členov do Obecnej školskej rady Púchov na funkčné obdobie r. 2019- 2023
 21. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov
 22. Dotácie
 23. Predaj, kúpa
 24. Nájom
 25. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ
 26. Rôzne
 27. Interpelácie
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.