Mestskí policajti hľadajú nových spolupracovníkov

7 78

Mesto Púchov vyhlásilo výberové konanie na dve voľné pracovné miesta – Príslušník Mestskej polície v Púchove. Ak vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, môžete svoju žiadosť odovzdať najneskôr do 2. marca 2017.

K náplni práce mestského policajta patrí napríklad ochrana obyvateľov mesta, dbanie na dodržiavanie poriadku a čistoty v uliciach, či ochrana majetku a životného prostredia v meste. Príslušník MSP taktiež zabezpečuje verejný poriadok v meste, objasňuje priestupky a odchytáva túlavých psov na území Mesta Púchov.

Príslušníci MsP môžu zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo po spáchaní trestného činu a obmedziť jej osobnú slobodu. Môžu zastavovať vozidlá, ale tiež ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky. Pri tom musia postupovať maximálne ústretovo a slušne.

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č.  564/1991 Z.z. o obecnej polícii  v znení neskorších zmien a doplnkov plný úväzok.

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
 • objasňuje priestupky,
 • plní úlohy na úseku prevencie plní ďalšie úlohy vyplývajúce so zákona o obecnej polícii

 • Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná  zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov je výhodou

 • Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy a to najmä:
  • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • všeobecne záväzné nariadenia mesta Púchov
 • Počítačové znalosti – používateľ:
  • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
  • Microsoft Word – užívateľská úroveň
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Zbrojný preukaz typu C je výhodou

prax v odbore je výhodou

 • starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie, preukázaná lekárskym potvrdením
 • komunikačné schopnosti
 • tímová práca, schopnosť spolupracovať
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • flexibilita
 • vysoká miera tolerancie voči stresu

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekársky posudok o duševnej a telesnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície a zbrojného pasu v prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, že Vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate vyššie uvedené požiadavky, doručte nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi tak, aby bola najneskôr dňa 02.03.2017 do 12,00 hod. zaevidovaná v podateľni Mestského úradu Púchov na adresu:

Mestský úrad Púchov
Štefánikova 821/21
020 01  Púchov

Zn.: „Výberové konanie Príslušník MsP Púchov“ Neotvárať

Mesto Púchov si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.

Diskusia: 7
 1. R.Black hovorí

  Hneď by som šiel 🙂

 2. Feri hovorí

  Dávať papuče na parkoviskách a v noci zaliezť tak aby si ta nikto nevšimol?

 3. Michal hovorí

  Príslušníci MP by sa mali viac pohybovať po meste peši. Potom by videli, aký máme Púchov os.atý od psov a mohli by na mieste zjednávať nápravu. To by však bola iná robota, ako sa voziť v aute a dávať papuče za zlé a nezaplatené parkovné.

 4. Lubo hovorí

  Vidieť púchovskeho mestského policajta isť peši je veľký zážitok. Služobným autom sa vyvážaju ešte aj na obedy prípadne do obchodu, najčastejšie na „Céčko“.

 5. denis hovorí

  Mišúna nezobrali?

  1. Puchovec hovorí

   Mišúna ešte nemohli prijať, zobrať. Posledný termín na podanie žiadosti do výberového konania je 2.3.2017 do 12:00.

 6. Nie je mi to jedno hovorí

  Dnes som videl mestských policajtov v akcii. Na Royovej kúsok od Adventu. Papuču davali na starú, hnilú Felíciu. Možno majiteľ, ktorý ani nebýva v PÚ a nevie ako to tu funguje, vybavoval pohreb. Hovorím možno. Možno mohli počkať na majiteľa, aby to vysvetlil, veď od strážnice to majú zhruba 200m, a to tam boli na aute, služobnom. Len dúfam, že dôkladne skontrolovali aj ostatných zhruba 20 áut.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.