Na mieste bývalej výmenníkovej stanice by mohol vyrásť menší bytový dom

0 32

Na sklonku mája sa členovia Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania stretli dvakrát. Najprv sa v piatok 26. mája v rámci výjazdového zasadnutia zastavili na viacerých miestach v centre mesta, aby sa zoznámili so zámermi žiadateľov o odkúpenie či zámenu pozemkov, aby potom v stredu 31. mája už v priestoroch Mestského úradu hovorili o aktuálnych investičných zámeroch.

Už niekoľko rokov sa hovorí o možnosti vybudovania menšieho bytového domu na Sedlišti, na mieste bývalej výmenníkovej stanice medzi budovou ZŠ Mládežnícka a maloobchodnou predajňou CBA Slovakia. Majiteľ nateraz nevyužívanej budovy Miroslav Káčer požiadal radnicu o zámenu menších pozemkov s cieľom vybudovania potrebných parkovacích miest. Členom komisie predstavil svoj zámer vybudovania štvorpodlažnej budovy so siedmimi bytovými jednotkami, ku ktorým plánuje zriadiť deväť parkovacích miest – z toho päť by bolo situovaných v suteréne bytového domu a zvyšné štyri na mestských pozemkoch.

Ako sa však ukázalo, výstavba bytového domu si vyžiada výrub dvoch ihličnanov, ktoré rastú v tesnej blízkosti prednej časti súčasnej budovy. Tú plánuje investor úplne zbúrať. Komisia odporučila zámer prehodnotiť a posunúť umiestnenie budovy tak, aby nedošlo k výrubu stromov. Zároveň odporučila investorovi rokovať s vlastníkom maloobchodnej predajne o možnom zábere nákladnej rampy, ktorá je dnes nevyužívaná a na ktorej by mohli vzniknúť parkovacie plochy.

Členovia komisie sa presunuli na Royovu ulicu k obytnému domu č. 770. Podnikateľ Ján Gabčo totiž požiadal o prenájom časti pozemku v priestore medzi touto malou bytovkou a Pizzeriou Valdagno na vybudovanie chodníka a zlepšenie prístupu pre zákazníkov do jeho obchodného centra. Komisia po obhliadke miesta prenájom neodporučila z dôvodu narušenia podmienok bývania a likvidácie vysadenej zelene. Z toho istého dôvodu komisia neodporučila vyhovieť žiadosti pána Pavlačku o odkúpenie pozemku vo vnútrobloku Royovej a Urbánkovej ulice v súvislosti so zámerom vybudovania obchodného priestoru v suteréne bytového domu.

Stopku dostala aj žiadosť pani Rezákovej o vydanie súhlasu na umiestnenie prevádzky práčovne a čistiarne v objekte č. 826 na Štefánikovej ulici. Prevádzkovanie práčovne v tejto lokalite komisia neodporučila z dôvodu narušenia podmienok bývania a tiež problematického zásobovania.

Martina Knížatová z oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia  stavebného úradu informovala o nákupe kompostérov a priebehu prieskumu záujmu o ne. Zo 172 ponukových listov sa nevrátilo približne 80 a bude sa pokračovať oslovením ďalších domácností. Na rokovaní komisie zároveň odznela informácia o vyhlásenej výzve Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde oprávnenými aktivitami je nákup záhradných kompostérov pre domácnosti. V rámci výzvy je možné získať nenávratný finančný príspevok od 80 tisíc do 200 tisíc eur. Minimálna spoluúčasť je 5 percent z oprávnených výdavkov projektu.

Projekt „Podpora kompostovania v Meste Púchov“ je už pripravený. Mesto plánuje zakúpiť 1260 kusov záhradných kompostérov o objeme do 600 litrov a 480 kusov záhradných kompostérov o objeme do 800 litrov. Celkové náklady projektu boli stanovené na základe finančných limitov a kvalitatívnych požiadaviek na záhradné kompostéry určené výzvou a pri navrhovanom počte predstavujú sumu 198 504 eur. Spolufinancovanie mesta teda predstavuje sumu 9 925,20 eur.

Podmienkou výzvy je, že kompostéry musia byť pridelené do domácností bezodplatne a vyprodukovaný kompost musí slúžiť len pre vlastné potreby a nemôže byť obchodovateľný. Poslanci by predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok mali schvaľovať na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je 31. júla 2017. Ďalšie hodnotiace kolo bude končiť 31. októbra 2017 a následné kola každé tri mesiace až do vyčerpania celkovej alokácie výzvy.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.