Na mieste bývalej výmenníkovej stanice by mohol vyrásť menší bytový dom

Na sklonku mája sa členovia Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania stretli dvakrát. Najprv sa v piatok 26. mája v rámci výjazdového zasadnutia zastavili na viacerých miestach v centre mesta, aby sa zoznámili so zámermi žiadateľov o odkúpenie či zámenu pozemkov, aby potom v stredu 31. mája už v priestoroch Mestského úradu hovorili o aktuálnych investičných zámeroch.

Už niekoľko rokov sa hovorí o možnosti vybudovania menšieho bytového domu na Sedlišti, na mieste bývalej výmenníkovej stanice medzi budovou ZŠ Mládežnícka a maloobchodnou predajňou CBA Slovakia. Majiteľ nateraz nevyužívanej budovy Miroslav Káčer požiadal radnicu o zámenu menších pozemkov s cieľom vybudovania potrebných parkovacích miest. Členom komisie predstavil svoj zámer vybudovania štvorpodlažnej budovy so siedmimi bytovými jednotkami, ku ktorým plánuje zriadiť deväť parkovacích miest – z toho päť by bolo situovaných v suteréne bytového domu a zvyšné štyri na mestských pozemkoch.

Ako sa však ukázalo, výstavba bytového domu si vyžiada výrub dvoch ihličnanov, ktoré rastú v tesnej blízkosti prednej časti súčasnej budovy. Tú plánuje investor úplne zbúrať. Komisia odporučila zámer prehodnotiť a posunúť umiestnenie budovy tak, aby nedošlo k výrubu stromov. Zároveň odporučila investorovi rokovať s vlastníkom maloobchodnej predajne o možnom zábere nákladnej rampy, ktorá je dnes nevyužívaná a na ktorej by mohli vzniknúť parkovacie plochy.

Členovia komisie sa presunuli na Royovu ulicu k obytnému domu č. 770. Podnikateľ Ján Gabčo totiž požiadal o prenájom časti pozemku v priestore medzi touto malou bytovkou a Pizzeriou Valdagno na vybudovanie chodníka a zlepšenie prístupu pre zákazníkov do jeho obchodného centra. Komisia po obhliadke miesta prenájom neodporučila z dôvodu narušenia podmienok bývania a likvidácie vysadenej zelene. Z toho istého dôvodu komisia neodporučila vyhovieť žiadosti pána Pavlačku o odkúpenie pozemku vo vnútrobloku Royovej a Urbánkovej ulice v súvislosti so zámerom vybudovania obchodného priestoru v suteréne bytového domu.

Stopku dostala aj žiadosť pani Rezákovej o vydanie súhlasu na umiestnenie prevádzky práčovne a čistiarne v objekte č. 826 na Štefánikovej ulici. Prevádzkovanie práčovne v tejto lokalite komisia neodporučila z dôvodu narušenia podmienok bývania a tiež problematického zásobovania.

Martina Knížatová z oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia  stavebného úradu informovala o nákupe kompostérov a priebehu prieskumu záujmu o ne. Zo 172 ponukových listov sa nevrátilo približne 80 a bude sa pokračovať oslovením ďalších domácností. Na rokovaní komisie zároveň odznela informácia o vyhlásenej výzve Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde oprávnenými aktivitami je nákup záhradných kompostérov pre domácnosti. V rámci výzvy je možné získať nenávratný finančný príspevok od 80 tisíc do 200 tisíc eur. Minimálna spoluúčasť je 5 percent z oprávnených výdavkov projektu.

Projekt „Podpora kompostovania v Meste Púchov“ je už pripravený. Mesto plánuje zakúpiť 1260 kusov záhradných kompostérov o objeme do 600 litrov a 480 kusov záhradných kompostérov o objeme do 800 litrov. Celkové náklady projektu boli stanovené na základe finančných limitov a kvalitatívnych požiadaviek na záhradné kompostéry určené výzvou a pri navrhovanom počte predstavujú sumu 198 504 eur. Spolufinancovanie mesta teda predstavuje sumu 9 925,20 eur.

Podmienkou výzvy je, že kompostéry musia byť pridelené do domácností bezodplatne a vyprodukovaný kompost musí slúžiť len pre vlastné potreby a nemôže byť obchodovateľný. Poslanci by predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok mali schvaľovať na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je 31. júla 2017. Ďalšie hodnotiace kolo bude končiť 31. októbra 2017 a následné kola každé tri mesiace až do vyčerpania celkovej alokácie výzvy.

Rado Varga

Púchovské listy

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.