Na púchovskej SOŠ obchodu a služieb zloží záverečnú skúšku 300 študentov

0 13

Memorandum o spolupráci s regionálnymi zamestnávateľmi, profesijnými komorami a TSK škola podpísala ešte v októbri v roku 2015. Na púchovskej SOŠ obchodu a služieb pristúpi k záverečným skúškam okolo 300 študentov, ktorí nájdu uplatnenie v praxi aj vďaka podpísanému memorandu.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) do dnešného dňa podpísal memorandum o spolupráci s 21 SOŠ s viac ako 300 zamestnávateľmi a 20 stavovskými a profesijnými organizáciami v kraji. Podpis memoránd naštartoval spoluprácu medzi zamestnávateľmi a školami, rozšíril a upevnil už existujúce vzťahy. Memorandum je zároveň symbolickou vstupenkou do systému duálneho vzdelávania.

Vzájomnú spoluprácu na základe podpísaného memoranda v oblasti odborného vzdelávania a prípravy žiakov na Strednej odbornej škole obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Púchove včera 7. februára 2017 na pracovnom stretnutí bilancovali zástupcovia školy, zamestnávateľov i Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

SOŠ OaS Púchov má podpísané Memorandum o spolupráci s 8 zamestnávateľmi a 4 profesijnými komorami. Škola však spolupracuje s mnohými ďalšími podnikateľmi, ktorí pomáhajú žiakov pripravovať na výkon povolania. Púchovská SOŠ OaS má rozpracovaných 18 školských vzdelávacích programov, ktoré v spolupráci so zamestnávateľmi pravidelne inovuje, medzi nimi napr. cukrára, kaderníka, vizážistu či hotelovú akadémiu.

Najväčší záujem žiakov škola eviduje o štúdium odborov ako kaderník či hotelová akadémia. Najväčší dopyt zo strany zamestnávateľov je po vyučených čašníkoch, kuchároch či mäsiaroch. Aj preto na stretnutí viackrát odznela nevyhnutnosť ďalšieho zosúladenia požiadaviek zamestnávateľov s ponukou študijných a učebných odborov, ktoré škola ponúka.

Ochotu samosprávneho kraja vychádzať v ústrety požiadavkám trhu práce tlmočila vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová. „TSK je na prvom mieste na Slovensku v zavádzaní systému duálneho vzdelávania, svoje prvenstvo obhájil aj v druhom roku existencie systému. Vzdelávanie v súlade s potrebami  zamestnávateľov v našom regióne je veľmi dôležité pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce. Zamestnávatelia si vďaka systému duálneho vzdelávania môžu vychovať vyhovujúcu pracovnú silu s požadovanými vedomosťami, pracovnými návykmi a zručnosťami. TSK veľmi rád vyjde v ústrety požiadavkám zamestnávateľov, ktoré v rámci možností premietne do Všeobecne záväzného nariadenia o počte tried prvého ročníka.

Ďalej dodala, že ďalším krokom  zo strany TSK, ktorý ma posilniť pozíciu stredného odborného školstva, je inovácia kariérneho poradenstva na základných a stredných školách.

Škola by v budúcnosti rada vstúpila do systému duálneho vzdelávania. Spoluprácu s firmami si riaditeľ školy Ivan Kasár pochvaľuje. „Nie je to len spolupráca na papieri, ale fungujúce partnerstvo, a to nielen s firmami, ktoré s nami podpísali memorandum, ale aj s ďalšími zamestnávateľmi. O našich absolventov je taký záujem, ktorý v istých prípadoch nedokážeme uspokojiť, povedal riaditeľ školy s tým, že od budúceho školského roka 2017/2018 škola otvára nový 4-ročný učebný odbor cukrár – kuchár. Pochvalné slová na spoluprácu so školou, vzdelávanie a prípravu žiakov na povolanie zazneli aj zo strany prítomných podnikateľov.

Pracovného stretnutia sa okrem zástupcov školy a TSK zúčastnili aj zástupcovia regionálnych zamestnávateľov, Trenčianskej regionálnej komory SOPK a úradu práce.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.