Na stredných školách v kraji môžu žiaci vyštudovať v odboroch ako nikde inde na Slovensku

0 47

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) ponúkajú záujemcom o štúdium odbory, ktoré nie sú v rámci Slovenskej republiky dostupné na žiadnych iných školách. Vychovávajú a vzdelávajú sklárov, potravinárov i salašníkov.

V Trenčianskom kraji fungujú tri odborné školy, ktorých zriaďovateľom je TSK a v rámci Slovenska ponúkajú jedinečné študijné a učebné odbory. Ide o Strednú odbornú školu sklársku v Lednických Rovniach, Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Prievidzi a Strednú odbornú školu v Pruskom.

Región vychováva sklárov s univerzálnymi zručnosťami

SOŠ sklárska Lednické Rovne má v sieti zaradené študijné a učebné odbory, ktoré sa nevyučujú na žiadnej inej strednej škole. V rámci učebného odboru operátor sklárskej výroby ponúka SOŠ sklárska Lednické Rovne zameranie na výrobu dutého a lisovaného skla, obsluhu sklárskych automatov, úpravu a zošľachťovanie plochého skla, maľbu skla a keramiky, výrobu bižutérie a ozdobných predmetov a brúsenie skla. Záujemcovia o študijný odbor výtvarné spracúvanie skla sa môžu zamerať na brúsenie skla, hutnícke tvarovanie skla, maľovanie a leptanie skla, vzorkárstvo sklenej bižutérie či výrobu sklenej vitráže. V SOŠ sklárskej Lednické Rovne tiež aktuálne prebieha experimentálne overovanie troch študijných odborov, ktoré úzko súvisia s jej profiláciou: technik sklárskej výroby, sklársky dizajn a dizajn a tvarovanie skla.

Študenti, ktorí prejavia profesionálny záujem o odbor, môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu sklársky a keramický priemysel, alebo v dvojročnom pomaturitnom špecializačnom štúdiu v odbore výtvarné spracúvanie skla, či v trojročnom  pomaturitnom špecializačnom štúdiu v odbore sklársky dizajn. SOŠ sklárska Lednické Rovne je moderne vybavená škola, ktorá disponuje vlastnou hutou, dielňami, ateliérmi a výstavnými priestormi. Študenti si svoje zručnosti môžu overiť aj v praxi u partnerov školy. Medzi nich patria RONA, a. s., Lednické Rovne a VETROPACK Nemšová, s. r. o. Po absolvovaní štúdia sa môžu žiaci uplatniť napríklad aj ako vizuálni umelci dizajnu skla.

Je v záujme kraja, aby jediné a jedinečné študijné a učebné odbory SOŠ sklárskej Lednické Rovne zostali zachované pre budúcnosť, napriek súčasnému nízkemu záujmu žiakov o štúdium sklárskych odborov. Preto Trenčiansky samosprávny kraj vstúpil do rokovania s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci zaradenia študijných a učebných odborov SOŠ sklárskej Lednické Rovne do zoznamu študijných a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území SR,uviedla Daniela Hilčíková, vedúca odboru školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Na SOŠ Pruské je novým učebným odborom salašník, salašníčka. Tento odbor je zameraný na štúdium živočíšnej výroby, technológiu chovu oviec a kôz, výživu a kŕmenie oviec a kôz, spracovanie ovčích a kozích produktov a zoohygienu. Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so Stratégiou rozvoja stredného odborného školstva do roku 2020 podporuje zaraďovanie perspektívnych študijných odborov a učebných odborov do siete škôl a školských zariadení SR, a to predovšetkým na základe požiadaviek trhu práce a významných zamestnávateľov v kraji,doplnila Daniela Hilčíková

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.