Na zmierení s Makytou zarobil právnik Školek takmer 800 eur

0 97

Od konca júna tohto roku má pozemok pod pomocným futbalovým ihriskom, ktorý je vo vlastníctve akciovej spoločnosti Makyta, prenajatý mestská obchodná spoločnosť MŠK Púchov, s. r. o.. Ročný prenájom každého jedného štvorcového metra na viac ako 33-árovom pozemku bol ocenený jedným eurom s tým, že Makyta polovicu zisku z nájmu vracia späť do športu vo forme reklamnej podpory.

Nájomná zmluva bola podpísaná až po tom, čo Makyta od Mesta Púchov a spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. žiadala vydanie bezdôvodného obohatenia. Mestský právnik Anton Školek na zmierení s Makytou zarobil takmer 800 eur.

Pomocné futbalové ihrisko v púchovskom športovom areáli leží na dovedna štyroch pozemkoch. Jeden z nich vlastní aj akciová spoločnosť Makyta, ktorej predseda predstavenstva Marián Vidoman sa od roku 2013 pokúšal uzavrieť s MŠK Púchov, s. r. o. nájomný vzťah. Podarilo sa mu to až po tom, čo podal žalobu na Okresný súd v Považskej Bystrici. Na strane žalovaných bolo Mesto Púchov a spoločnosť MŠK Púchov, s. r. o. a v hre vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 18 709,60 eur.

Anton Školek ako právny zástupca oboch žalovaných subjektov od začiatku sporového konania nasadil defenzívnu taktiku. Pritom stačilo len pohľadať v agende spoločnosti MŠK Púchov písomné povolenie, zabezpečené ešte štatutárnym zástupcu klubu FK Púchov Andrejom Porázikom, na základe ktorého Makyta súhlasila s užívaním pozemku pod pomocným futbalovým ihriskom. “Existuje dostatok dôkazov, že MŠK Púchov pomocné futbalové ihrisko skutočne využíval, napriek tomu sa kvôli prieťahom z jeho strany, pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, nájomný vzťah neuzatvoril,” vyjadril sa už po ukončení sporu Anton Školek.

Zabudol však v tejto súvislosti dodať, že žaloba zo strany akciovej spoločnosti Makyta prišla až v roku 2015, teda v čase, kedy pôsobil v štruktúrach spoločnosti aj on – najprv od apríla do júna ako konateľ a neskôr ako právny zástupca spoločnosti.

On sám sa zatiaľ na verejnosti nepochválil, že za dva mesiace pôsobenia vo funkcii konateľa zinkasoval nielen riadny plat, ale na základe rozhodnutia spoločníka na rozlúčku s konateľstvom aj mimoriadnu odmenu 3 000 eur. V zdôvodnení vyplatenia odmeny primátorom Rastislavom Henekom figuruje aj taká absurdita ako príprava futbalového štadióna na novú sezónu, pričom tá stará ešte neskončila.

Späť však k súdnemu sporu, ktorý skončil dohodou o urovnaní. Spis bol koncom minulého roka na Okresnom súde v Považskej Bystrici pridelený sudkyni Silvii Kysuckej, ktorá 11. januára 2016 vyzvala žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku. Keďže Makyta požadovala v súdnom spore vyplatenie údajnej finančnej škody, musela pred otvorením súdneho konania zložiť na účet súdu poplatok predstavujúci 6 percent vymáhanej sumy. O týždeň nato už bol súdny poplatok vo výške 1 122,50 eur zaplatený a sudkyňa Silvia Kysucká vytýčila prvé pojednávanie na 25. február 2016.

Všetky strany sa však na súde stretli len na pár minút. Ešte pred začatím pojednávania vo veci samej právni zástupcovia oboch strán navrhli odročiť pojednávanie za účelom mimosúdneho rokovania ohľadne nájomného, resp. doplatenia bezdôvodného obohatenia.

Trvalo takmer štyri mesiace, kým mimosúdne rokovania dospeli do výslednej podoby. Dňa 22. júna 2016 podpísali Marián Vidoman za a. s. Makyta a nový konateľ MŠK Púchov, s. r. o. Štefan Ondrička zmluvu o nájme pozemku na dobu neurčitú. Okrem dohodnutého ročného nájmu vo výške 3 341 eur, z ktorého polovicu použije Makyta na objednanie reklamných služieb na športových zariadeniach nájomcu, sa v zmluve objavila aj klauzula o tom, že zmluvné strany sa dohodli na úhrade zameškaného nájomného za obdobie od 1. januára 2014 až do dňa podpisu zmluvy, a to v celkovej výške 8 157,63 eur.

Po podpise zmluvy Makyta, a. s. v úlohe žalobcu písomným podaním zo dňa 27. júna 2016 vzala žalobu v celom rozsahu späť z dôvodu, že medzi stranami sporu došlo k uzavretiu mimosúdnej dohody, pričom sa dohodli, že každá strana si sama hradí trovy konania, ktoré jej vznikli. Makyte sa podstatná časť súdneho poplatku vrátila – prišla len o jedno percento zo zaplatenej sumy, teda o čosi viac ako 11 eur.

Zato MŠK Púchov tohtoročná dohoda s Makytou stojí takmer 10 tisíc eur. K vyplateniu viac ako osemtisícového odškodného za uplynulé obdobie a k mesačným splátkam vyplývajúcim z nájomnej zmluvy totiž treba prirátať aj odmenu pre právnika Antona Školeka. Ten síce v spore zastupoval dva subjekty, od ktorých dostáva štedrý mesačný paušál v súhrnnej výške 2 210 eur, ale ani to mu nezabránilo, aby si osobitne vyúčtoval právne služby aj v spore s a. s. Makyta. Koncom júla jeho spoločnosť JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s. r. o. vystavila faktúru na sumu 787,56 eur.

Zaujímavý je rozpis jednotlivých právnych úkonov. Anton Školek si za prijatie a prevzatie veci vyúčtoval sumu 253,94 eur, rovnakú sumu za účasť na pojednávaní 25. februára 2016, ktoré, ako sme uviedli, trvalo ani nie päť minút a vlastne sa v samotnej veci ani nezačalo pojednávať, nuž a ďalších takmer 254 eur si vypýtal za rokovanie s protistranou, ktoré sa podľa jeho podkladov konalo 23. júna 2016, teda deň po podpise nájomnej zmluvy.

K tomu všetkému si ešte Anton Školek zaúčtoval režijný paušál. Potom sa nemožno čudovať, že na kúpu novej časomiery pre zimný štadión sa peniaze musia zháňať škrtaním dotácie pre hokejový klub.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.