Návrhy na čestných občanov môžete podávať do konca októbra

0 84

Osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o mesto Púchov, alebo významne prispeli k zveľadeniu ľudského poznania v oblasti kultúry, vedy, techniky a športu, môže Mestské zastupiteľstvo v Púchove udeliť titul Čestný občan mesta Púchov.

Na udelenie čestného občianstva môže byť navrhnutá každá bezúhonná osoba žijúca v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Návrhy na udelenie titulu Čestný občan mesta Púchov môže podať primátor mesta alebo poslanci mestského zastupiteľstva.

Obyvatelia mesta Púchov môžu takúto osobu navrhnúť prostredníctvom poslancov MsZ, alebo na základe písomnej požiadavky, ktorá obsahuje najmenej 100 podpisov občanov, ktorí majú právo voliť.

Návrhy na udelenie čestného občianstva posudzuje komisia zložená z poslancov MsZ a odborníkov, ktorú menuje primátor mesta. Následne mestské zastupiteľstvo môže udeliť alebo odňať čestné občianstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Nový čestný občan mesta na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dostane listinu opatrenú pečaťou mesta a taktiež sa jeho meno zapíše do Pamätnej knihy mesta Púchov.

Vaše návrhy môžete podávať do štvrtka 31. októbra 2019 priamo do podateľne metského úradu v Púchove, prípadne elektronickou poštou na adresu msu@puchov.sk.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.