Nekonečné čakanie na sľúbené kompostéry, radnica už tretíkrát odstúpila od zmluvy

0 16

Každá domácnosť bývajúca v rodinnom dome na území Púchova mala koncom minulého roka dostať do užívania záhradný kompostér. Mesto Púchov bolo úspešné v získaní eurofondu na financovanie viac ako 100 kompostérov v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia. Obstaranie kompostérov však sprevádzajú dlhodobé problémy a púchovskej radnici sa nepodarilo úspešne dotiahnuť do konca ani jednu z troch verejných súťaží. Pri prvých dvoch muselo Mesto Púchov odstúpiť od zmluvy kvôli vykonanej kontrole verejného obstarávania, pri tretej súťaži zas zlyhal dodávateľ z Vranova nad Topľou. Už dnes je teda zrejmé, že v lete pokosená tráva z púchovských záhrad sa v „európskych“ kompostéroch neobjaví.

Už štvrtý rok je v platnosti novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, ale nastavila aj nové pravidlá nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom. Podľa zákona je obec povinná zabezpečiť triedený zber takéhoto druhu odpadu, ako aj biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov.

V prípade individuálnej bytovej výstavby je obec povinná zabezpečiť pre každú domácnosť buď zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov a zároveň jej vyvezenie v minimálne dvojtýždňovom intervale alebo kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. V

V Púchove hodnú chvíľu trvalo, kým sa k organizovanému kompostovaniu na radnici odhodlali. Pred dvomi rokmi sa v rozpočte našlo prvých 10 tisíc eur na zakúpenie 170 kompostérov pre rodinné domy, ktoré našli uplatnenie v záhradách na uliciach J. Kráľa, Sládkovičova, Pod Lachovcom či Kuzmányho. Kompostéry boli dané obyvateľom do užívania na základe zmluve o bezplatnej výpožičke na dobu 10 rokov, ktorá je totožná s deklarovanou životnosťou kompostéra.

Dodávka 172 kompostérov mala byť v Púchove len pilotným projektom, keďže radnica prejavila záujem o získanie eurofondových financií v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia. Podobne ako ďalšie obce v našom okrese i regióne bola pri snahe o nenávratný finančný príspevok úspešná a na zabezpečenie ďalších viac ako 1700 kompostérov do zvyšných rodinných domov v Púchove sa podarilo získať takmer 200 tisíc eur. Mesto Púchov podpísalo s Ministerstvom životného prostredia zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v ktorej bola celková suma oprávnených výdavkov vyčíslená na 198 489,60 eur, pričom spoluúčasť mesta bola 9 924,48 eur.

Vlani koncom mája už vyhlásila púchovská radnica prostredníctvom elektronického kontraktačného systému verejnú súťaž na kúpu 1728 kusov záhradných kompostérov tak, aby už v júli mohli byť rozmiestnené v rodinných domoch. Do súťaže sa prihlásili štyri firmy a najvýhodnejšiu cenu ponúkla bratislavská spoločnosť Štúdio-21 plus s. r. o.. Tri týždne po podpise kúpnej zmluvy muselo Mesto Púchov od zmluvy odstúpiť. Dvodom boli zistené nedostatky týkajúce sa diskrimačne stanovených podmienok na plnenie predmetu zákazky pri kontrole verejného obstarávania Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Hľadanie dodávateľa na 1 728 záhradných kompostérov si teda musel púchovský mestský úrad zopakovať. Víťazom sa opäť stala bratislavská spoločnosť Štúdio-21 plus, s. r. o., ale podobnosť s neúspešnou prvou verejnou súťažou bola úplná. Aj od tejto zmluvy Mesto Púchov muselo odstúpiť. Dôvody odstúpenia boli totožné – kontrola verejného obstarávania zistila nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Nasledovala tretia súťaž, ktorej výsledok bol známy v septembri. Za 147 tisíc eur sa zaviazala dodať kompostéry firma Europe Media House, s. r. o. z Vranova nad Topľou v termíne do konca roka 2018. Krátko po novembrových voľbách prišla z radnice informácia pre všetkých potenciálnych užívateľov kompostérov, že začiatkom roka 2019 prebehne fáza prideľovania kompostérov obyvateľom rodinných domov. Verejná súťaž bola už opatrená kladnou správou z kontroly verejného obstarávania a zmluva s dodávateľom nadobudla účinnosť. Lenže aj do tretice bola púchovská samospráva nútená od zmluvy odstúpiť, tentoraz nie pre nedostatky v obstarávaní, ale pre problémy na strane dodávateľa.

Vaša spoločnosť ako dodávateľ porušila vzájomne dohodnuté podmienky podľa zmluvy a súčasne všeobecne zmluvné podmienky Obchodných podmienok elektronického trhoviska tým, že v stanovenej lehote do 31. decembra 2018 predmet zmluvy nedodala. K splneniu predmetu kúpnej zmluvy nedošlo ani napriek z vašej strany ďalším deklarovaným termínom plnenia dodávky a do dnešného dňa záhradné kompostéry vaša spoločnosť nedodala, čo považujeme za podstatné porušenie zmluvy,“ píše sa v zdvodnení výpovede zmluvy, ktorú 21. mája 2019 podpísala primátorka Katarína Heneková.

Mesto Púchov nie je jedinou samosprávou na Slovensku, kde vranovská firma Europe Media House, s. r. o. meškala s dodávkou sľúbených kompostérov. V priebehu mája museli k odstúpeniu od zmluvy pristúpiť napríklad v Palárikove či Sučanoch. Obec Sučany si dokonca nárokuje aj zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska a požaduje obligátnu dennú sadzbu 0,05 z celkovej ceny nedodaného tovaru. Či ich dokáže vymôcť od spoločnosti, ktorej ročné tržby v rokoch 2016 a 2017 boli nulové a rok predtým len na úrovni 10 tisíc eur, je veľmi otázne.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.