Niektorí dodávatelia požadujú od vlastníkov duplicitné úhrady za služby spojené s bývaním

0 52

Vlastníci bytov a nebytových priestorov pravidelne každý mesiac uhrádzajú mesačné zálohové
predpisy, ktoré slúžia na úhradu faktúr za plnenia a tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv.

Podľa ust. § 10 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej ako BytZ) vlastníci okrem služieb a prác, ktoré uhrádzajú priamo dodávateľovi, rovnako platia aj za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, a to najmä za osvetlenie spoločných častí domu, odvoz odpadov, čistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd.

Správca alebo predseda spoločenstva vlastníkov je následne povinný uhrádzať faktúry od rôznych dodávateľov, vrátane dodávateľov médií (napr. tepla, vody, elektriny a pod.). V tejto súvislosti sa však praxi objavuje mnoho prípadov, kedy dodávateľovi nie je uhradená faktúra napríklad za teplo, a ten jej úhradu následne vymáha od samotných vlastníkov, ktorí však za teplo platia pravidelne formou mesačných zálohových predpisov. Otázkou teda je, prečo by mali vlastníci, ktorí si plnia svoje záväzky platiť za teplo opäť?

Čo ak správca neuhradí dodávateľom faktúry?
Predstavme si teda situáciu, že vlastník pravidelne uhrádza mesačné zálohové predpisy a dodávateľská spoločnosť si neuhradenú faktúru napríklad za dodanie tepla nárokuje uhradiť opäť od vlastníkov, ktorí už za teplo raz zaplatili, a to formou mesačného zálohového predpisu.

Mnoho dodávateľských spoločností robí chybu, že neuhradenú faktúru vymáhajú od vlastníkov, no v tomto prípade je za jej neuhradenie zodpovedný správca alebo predseda spoločenstva. Prečo? Podľa ust. § 9 ods. 2 BytZ „právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku zaväzujú všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca a spoločenstvo zodpovedajú za záväzky vzniknuté pri výkone správy domu až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome. Ak tieto záväzky nie sú kryté zaplatenými úhradami za plnenia alebo úhradami preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, vlastník bytu a nebytového priestoru v dome zodpovedá za záväzky nad rámec zaplatených úhrad za plnenia alebo preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu“.

Z toho vyplýva, že pokiaľ vlastníci hradia mesačné zálohové predpisy, no správca napriek tomu z nejakého dôvodu neuhradil faktúru dodávateľovi, za záväzky plne zodpovedá správca alebo predseda spoločenstva a dodávateľská spoločnosť má fakturovanú sumu vymáhať práve od neho.

Žiaľ, v praxi sa čoraz častejšie stretávame s prípadmi, kedy sú vlastníci napriek plneniu svojich záväzkov konfrontovaní so situáciou, kedy sa od nich vyžaduje uhradiť za dodané služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru opäť. Preto je dôležité poznať nielen svoje povinnosti, ale aj práva a voči takejto situácii sa ohradiť.

V prípade podrobnejších informácií o danej problematike nás neváhajte kontaktovať buď na tel.
čísle 0911 230 012 alebo e-mailom na sovic@lepsiasprava.sk.

 

Zdroj ZLSBD
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.