Novoročný príhovor primátora mesta Púchov Rastislava Heneka

0 27

Vážení spoluobčania, milí Púchovčania, odchádzajúci rok 2015 poskytuje možnosť ohliadnuť sa za celoročnou prácou a úsilím, za prežitím príjemného i menej radostného v osobnom živote jednotlivca i pracovného kolektívu. Pri vítaní nového roku 2016 nastáva čas na osobné predsavzatia, pracovné programy, plány a perspektívu. Dovoľte mi aspoň v krátkosti zhodnotiť uplynulý rok a priblížiť vám ciele vedenia mesta v nadchádzajúcom období.

Môj prvý rok vo funkcii primátora bol pre mňa turbulentný. Začínal som pracovať s veľkým optimizmom a pozitívnym prístupom, ale aj veľkou pokorou v snahe čestne a otvorene viesť toto mesto. Uvedomujem si, že vykonávam funkciu verejnú a preto sa snažím konať v prospech verejnosti, v prospech Púchovčanov. Všetko sa však nedá zvládnuť zo dňa na deň, ani z roka na rok či za dva, avšak verím, že výsledky finančného hospodárenia za rok 2015 presvedčia, že mojím úmyslom je mestu pomáhať a zveľaďovať ho. Som veľmi rád, že sa nám v meste podarilo sprístupniť zasadnutia mestského zastupiteľstva širokej verejnosti, a to už od začiatku roku.

Záznamy z celého rokovania mestského zastupiteľstva sú vysielané nielen prostredníctvom Púchovskej televízie, ale sú dostupné aj cez internetové médiá. V roku 2016 sa budú konať mestské zastupiteľstvá v Župnom dome. Jeho priestory sa javia ako dostačujúce vzhľadom na doteraz prítomný počet občanov na rokovaniach. Občania totiž privítali možnosť sledovať nezostrihané záznamy mestského zastupiteľstva priamo v Púchovskej televízii a priamo v pohodlí domova uvidieť a posúdiť atmosféru týchto rokovaní. Uvoľ- nené mestské divadlo využije svoje priestory na vlastné kultúrno-spoločenské aktivity. V minulom roku prešli obnovou aj Púchovské noviny, ktoré už vychádzajú a budú vychádzať týždenne. Dokonca v priebehu roku ich plánujeme distribuovať zadarmo a v niekoľkonásobnom objeme ako bolo doteraz.

Pozitívne hodnotím aj opätovné otvorenie Župného domu pre verejnosť. V roku 2015 začali spolupracovať občianske združenia Mŕtva kosť, Puchovo dedičstvo a ďalší aktivisti. Výsledkom ich úsilia sú verejnosti prístupné krásne priestory, ktoré ocenia nielen záujemcovia o históriu nášho mesta, ale poslúžia aj ďalšej činnosti – kultúrnym, umeleckým programom či na diskusné stretnutia alebo prednášky.

Na sklonku roku 2015 došlo po niekoľkomesačnom rokovaní s bankami k veľmi prospešnej reštrukturalizácii úverov mesta, kedy sa podarilo zo strany vedenia mesta zabezpečiť veľmi výhodné podmienky, nakoľko dohodnutý úrok patrí medzi najlepšie úroky na Slovensku poskytnuté samosprávam. Úspora na úrokoch oproti v minulosti poskytnutým podmienkam je v prvom roku cca 50 tisíc eur a celková úspora predstavuje cca 300 tisíc eur, pričom dôjde k zníženiu ročných splátok istiny o približne 70 tisíc eur.

Z pohľadu investičných akcií môžem vyhodnotiť zrealizovanie nasledovných investičných akcií: verejné priestranstvo pred požiarnou zbrojnicou v Nosiciach, verejné priestranstvo pred kultúrnym domom Vieska-Bezdedov, rozšírenie chodníkov na cintoríne v Horných Kočkovciach, verejné priestranstvo pred cintorínom v Nosiciach, modernizácia detského ihriska v Marczibányiho záhrade, modernizácia verejného priestranstva na cintoríne v Púchove. K 30. 6. 2015 bola ukončená realizácia poslednej siedmej investičnej akcie – rekonštrukcia rozhlasu v meste Púchov – I. etapa, ktorá zahŕňala ozvučenie územia drôtovým rozhlasom v katastrálnom území Púchova, Horných Kočkoviec, Hoštinej, Ihrišťa, Nosíc a Viesky-Bezdedov. Akcie sa realizovali v celkovom objeme cca 232 tisíc eur. Ku všetkým prebehli finančné kontroly bez konštatovania nedostatkov a 80 percent finančných prostriedkov už máme pripísaných na účte mesta.

Ďalej boli zrealizované nasledovné akcie: rekonštrukcia kanalizácie pri Župnom dome, realizácia terasy v reštaurácii Domu kultúry, sanácia vlhkosti základnej umeleckej školy, rekonštrukcia domu smútku a spevnených plôch na cintoríne v Horných Kočkovciach, realizácie odstavných plôch pri cintorínoch v Hrabovke a Vieske Bezdedov a vododopravné konanie s realizáciou predĺženia vodovodu Záskalie. Počas roka prebiehala úzka spolupráca s dodávateľmi stavby.

Rekonštrukcia železničnej trate na rýchlosť 160 km/hod. pri hlavných stavbách, ktorými sú nová budova železničnej stanice, cestný most na žilinskom zhlaví a nadjazd s kruhovou križovatkou pri Dolných Kočkovciach. Zároveň sa snažilo mesto o súčinnosť s Považskou vodárenskou spoločnosťou pri realizácii prvej etapy projektu Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov, kde pri kladení kanalizácie a vodovodu vznikali kolízie hlavne v mestských častiach Vieska-Bezdedov a Nosice.

Okrem zabezpečenia legislatívnej činnosti k plánovaným akciám, ktorými sú viacúčelové ihrisko pri ZŠ Slovanská a zvýšenie kapacity materskej školy z dielní ZŠ Komenského, boli obstarané aj projektové dokumentácie na predĺženie vodovodov a kanalizácií podľa prijatých žiadostí, projektová dokumentácia vnútrobloku ulíc Ferka Urbánka a Royovej, dokončenie dopravnej infraštruktúry Dvory, technické riešenie dopravnej infraštruktúry Hollého (chodník, parkovanie, odbočovacie pruhy), rekonštrukcia strechy domu kultúry Ihrište, návrh odvodnenia Nových Nosíc a Vŕšku, odvodnenia Železničnej ulice a návrh rekonštrukcie miestnych komunikácií v Hrabovke. Zároveň došlo k zabezpečeniu aktualizácie projektovej dokumentácie na zateplenie a výmenu okien ZŠ Komenského, ZŠ Gorazdova a ZŠ Slovanská.

Čo sa týka mestskej zelene, zabezpečili sme výsadbu nových drevín a tiež prebehla realizácia výrubov v rámci jarnej a jesennej údržby. Výber drevín bol uskutočnený na základe miestnych obhliadok a podnetov vás občanov. Rokovaniami pri povoleniach výrubov pre realizáciu kanalizácie sa nám podarilo získať 42 tisíc eur a realizáciou rekonštrukcie železničnej trate ďalších 270 tisíc eur do rozpočtu mesta. Tieto peniaze budú opäť použité na výsadbu a údržbu zelene. Z Recyklačného fondu za separovaný zber sme v spolupráci s Podnikom technických služieb získali 14 527 eur.

Milí Púchovčania, som rád, že sme v roku 2015 zrealizovali opravy niektorých chodníkov v meste, čím sa zvýšila bezpečnosť chodcov v jednotlivých častiach mesta a tiež sa začali realizovať opravy detských ihrísk. V roku 2016 budeme v tejto činnosti pokračovať, a to najmä rekonštrukciou chodníkov a rozšírením parkovacích plôch, detské ihriská budú zasa dopĺňané o ďalšie hracie prvky.

V spolupráci so spoločnosťou ADP Púchov chceme zrealizovať obnovu autobusového parku, ďalej máme v pláne rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu prestupového autobusového terminálu pri železničnej stanici. Som veľmi rád, že sme vlani zabezpečili bezplatnú autobusovú dopravu pre seniorov nad 70 rokov, pričom našou snahou je dať takúto výhodu aj občanom so zdravotným postihnutím. V roku 2015 bol rozbehnutý projekt náramkov záchrany, ktorých cieľom je pomáhať samostatne žijúcim seniorom v kritických situáciách. Verím, že týmto projektom pomôžeme viacerým našim samostatne žijúcim seniorom v ich neľahkej životnej situácii.

Trúfam si povedať, že široká verejnosť vysoko kvituje úroveň, s ktorou Mesto Púchov organizuje tradičné vlastné jarmoky, či už Veľkonočný, Púchovský alebo Mikulášsky. Tieto sú bohaté nielen ponúkaným tovarom a službami, ale aj kultúrnymi a umeleckými predstaveniami. Po prvýkrát v histórii sme na Púchovskom jarmoku predstavili a verejne poďakovali najúspešnejším reprezentantom mesta. Skutočne mi bolo cťou oceniť 142 šikovných a nadaných Púchovčanov. Takýto slávnostný akt plánujeme zrealizovať aj v roku 2016, pretože máme záujem na tom, aby sa stal tradíciou.

Výnimočné výsledky školákov dosiahnuté v mnohých súťažiach vedo- mostného, umeleckého a športového charakteru boli ocenené slávnostným prijatím na konci školského roka, pričom moje pozvanie prijalo 57 žiakov púchovských základných škôl. V obradnej sieni Župného domu pri príležitosti Dňa študentstva som sa rád zoznámil s tridsiatimi najúspešnejšími študentmi stredných škôl, ktoré pôsobia na území mesta Púchov. A teší ma, že som mohol v mene Mesta Púchov v roku 2015 poskytnúť osemnástim úspešným študentom mestské štipendium v celkovej výške 4 680 eur.

Nemôžem nespomenúť úspešnú spoluprácu divadelných, folklórnych a tanečných súborov – Divadlo M, Ochotníček, Trpaslíci, Červené van- kúše, Bábkové divadlo 121, folklórny súbor Púchovček, Biela voda, Váh, Lachovček, Ľudová hudba Váh, Smajlík, ako aj Základnej umeleckej školy v Púchove, pretože výsledkom tejto spolupráce je reprezentácia mesta na vysokej úrovni. V neposlednom rade chcem vyzdvihnúť aj činnosť Centra voľného času. Jeho výsledky dosahujú vysokú medzinárodnú úroveň a verím, že v roku 2016 budeme pokračovať v úspešnej reprezentačnej činnosti, a to napríklad aj priamo na európskom šampionáte mažoretiek, ktorý sa bude konať u nás v Púchove v čase od 7. do 8. júla 2016.

Ako veľký prínos si osobne považujem aj všetky stretnutia v roku 2015 so seniormi v Centre sociálnych služieb Kolonka, v Centre sociálnych služieb Púchov a taktiež aj vo všetkých súkromných zariadeniach pôsobiacich v meste Púchov a už teraz sa teším na nové v roku 2016.

Človek vraj rastie a dozrieva v stretnutiach. Veľmi dobre si uvedomujem životné skúsenosti našich seniorov. V súčasnosti majú veľkú silu najmä pri výchove detí a mládeže. Rovnako sa vždy teším na pozvania Denného centra, Jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a zrakovo postihnutých, Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých či Ligy proti reumatizmu a ostatných.

Mám radosť z rozvoja športu v meste Púchov. Po výmene konateľa v mestskej spoločnosti MŠK došlo k rozbehu napríklad futbalového klubu. Veľmi úspešné sú aj ostatné športové kluby a združenia – plavci, hokejisti, volejbalisti, tenisti, stolní tenisti, bedmintonisti a ostatní ďalší, ktorým má mesto snahu pomáhať. Verím, že športové úspechy budú naďalej napredovať aj v nasledujúcom období.

Účtovne a finančne zhodnotiť rok 2015 je zatiaľ predčasné, keďže ešte nie sú zrejmé výsledky hospodárenia, ale vzhľadom na predbežné kalkulácie verím, že z účtovného hľadiska sa priblížime k sume, ktorá ako pozitívny obraz hospodárenia nebola doposiaľ v meste dosiahnutá.

Dovolím si poďakovať za spoluprácu v roku 2015 väčšine poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí svojou činnosťou pomáhajú pri napredovaní mesta a pri plnení našich cieľov, pričom prinášajú nové návrhy, podnety ako spríjemniť a zefektívniť život ľuďom v Púchove. Moje veľké ďakujem patrí aj zamestnancom Mestského úradu v Púchove, externým spolupracovníkom, konateľom, prokuristom a zamestnancom všetkých mestských spoločností a všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií, materských a základných škôl, základnej umeleckej školy, domu kultúry, centra voľného času za ich prácu a činnosť a verím, že v dobrej spolupráci budeme pokračovať ku prospechu nášho mesta aj v roku 2016.

Ďakujem vám, milí Púchovčania, za vašu dôveru a podporu. Za to, že nie ste ľahostajní k mestu, v ktorom žijete a pracujete a svojim občianskym postojom a angažovanosťou sa podieľate na zlepšení kvality života v našom meste. Zároveň vám všetkým želám veľa zdravia, veľa šťastia, veľa rodinnej pohody a správne vykročenie do nového roku 2016.

Rastislav Henek, primátor mesta Púchov

Gramatická úprava: redakcia PL

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.