Novoročný príhovor primátora mesta Púchov Rastislava Heneka

1 31

Krásny sviatočný deň vám prajem všetkým, milí Púchovčania.

Rok 2016 je úspešne za nami a pred nami sú nové predsavzatia a plány. Dovoľte mi v tento slávnostný deň vás pozdraviť a v krátkosti vám pripomenúť niektoré udalosti roka a predstaviť vízie a ciele do roku 2017.

Z pohľadu činnosti Mesta Púchov sa nám podarilo v minulom roku splniť viacero sľubov a doposiaľ nenaplnených túžob. Spomeniem aspoň niektoré. Vzhľadom na rekordný prebytok v hospodárení mesta za rok 2015 vo výške takmer 1,5 milióna eur sa podarilo znížiť parkovné  v meste o polovicu, čo aspoň čiastočne pomôže znížiť výdavky jednotlivých domácností v našom meste. Pozitívne prospieva ekonomike mesta aj skutočnosť, že sa nám podarilo v minulom roku výrazne znížiť zadlženosť, pričom pozitívny finančný vývoj Púchova potvrdila aj agentúra INEKO. Boli sme vyhodnotené ako druhé mesto na Slovensku, ktoré dokázalo naj- viac znížiť dlh a najviac vylepšiť finančné zdravie, čo ma úprimne teší. Úspešnosť sme zaznamenali aj v transparentnosti, kde sme poskočili o 27 miest dopredu oproti roku 2014. Na sklonku roku 2016 bolo zavŕšené ukončenie rozsiahlej rekonštrukcie najstaršej základnej školy v meste – ZŠ Komenského, pričom financovanie tejto rekonštrukcie prebehlo výlučne z prostriedkov nášho mesta, bez akýchkoľvek dotácií a čerpaní nových úverov, čo považujem samozrejme za veľmi pozitívne a motivujúce do ďalšieho obdobia a plánovania ďalších re- konštrukcií. Rekonštrukciou prebehli aj dve telocvične na ZŠ Komenského a ZŠ Gorazdova, a to v časti výmeny palubovky a zariadenia telocvične, čo nepochybne pozitívne ocenili učitelia a deti, ktoré tieto školy navštevujú. ZŠ Mládežnícka a ZŠ Gorazdova boli obohatené o nové prístrešky na školskom dvore, ktoré pomôžu v horúcich dňoch pedagógom a deťom stráviť príjemné chvíľky v školskom klube, prípadne počas prestávok vo vyučovaní. Spustili sme do prevádzky aj novú materskú škôlku. V krásnych zrekonštruovaných priestoroch ju začalo navštevovať od 1. 9. tridsať nových detí. Pri deťoch ešte ostanem a spomeniem, že na mestskom zastupiteľstve bolo odsúhlasené, že plavecké kurzy pre predškolákov a deti tretích tried základných škôl budú zdarma, čo znova odľahčí peňaženky púchovských rodičov.

Od januára 2016 sme postupne začali s vydávaním cca 8 000 výtlačkov Púchovských novín, ktoré bezplatne distribuujeme do vašich domácností, čo ja osobne považujem za veľmi pozitívnu zmenu, nakoľko nielen všetci Púchovčania, ale i občania okolitých obcí majú jedinečnú možnosť zadarmo a vždy v aktuálnom čase sa dozvedieť dôležité informácie z činnosti mesta, mestských spoločností, mestských organizácií.

V jeseni ulicami nášho mesta začali jazdiť Včielky – nové autobusy, ktoré nám pripomínajú úspechy nielen našich včelárov, ale aj Centra voľného času, ktoré svojou činnosťou, napríklad v mažoretkovom športe Nelly robia česť celému Púchovu, keď svojimi výkonmi dosahujú stupne víťazov nielen na celoslovenskej a európskej úrovni, ale aj celosvetovej. A práve tieto úspechy Púchovčanov, ale nielen mažoretiek, boli aj v roku 2016 vyzdvihnuté a ocenené na našom Púchovskom jarmoku, kde sme ocenili rekordný počet skvelých Púchovčanov. Pre seniorov nad 65 rokov, ale aj študentov do 26 rokov sme v spolupráci s firmou ADP zabezpečili bezplatnú mestskú autobusovú dopravu, čo určite znovu zníži finančnú zaťaženosť niektorých púchovských rodín. Na mestskom úrade sme zriadili kanceláriu prvého kontaktu, kde milé zamestnankyne úradu ochotne pomôžu občanom zorientovať sa pri riešení ich problémov. Práve táto kancelária na mestskom úrade je prístupná občanom aj pri podávaní inzercie do Púchovských novín.

Podarilo sa spustiť aj prezentovaný projekt náramkov záchrany pre prvých záujemcov. Náramky záchrany by mali umožniť najmä osamelým osobám a seniorom pri náhlom zhoršení ich zdravotného stavu zavolať rýchlu pomoc. Ďalej Mesto Púchov poskytlo štipendium úspešným 21 študentom, ktoré im čiastočne pomôže zabezpečiť náklady spojené so štúdiom, ubytovaním, stravou, cestovným a nákladmi na učebné pomôcky v celkovej sume 4 200 eur. Tieto peniaze pochádzajú z príspevkov a boli vyzbierané aj od sponzorov. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo v roku 2016 s účinnosťou od 1. 1. 2017 viac ako stopercentné navýšenie dávok v hmotnej núdzi. Keďže našou snahou je znížiť náklady Púchovčanov na život v tomto meste, mali občania možnosť v jeseni využiť ponuku SPP a v priestoroch nášho divadla odkonzultovať možnosť zníženia nákladov na energie za jednotlivé domácnosti, prípadne aj uzavrieť výhodnejšiu zmluvu na dodávku plynu a elektrickej energie. Týmto sa pomohlo viac ako 400 domácnostiam.

Podarilo sa rozšíriť kamerový systém v meste, z projektu prevencie kriminality bolo inštalovaných nových osem kamier, a to vďaka mestskej polícii, ktorej sa podarilo získať štátnu dotáciu vo výške 16 tisíc eur. Tento projekt nepochybne prispeje k zvýšenej bezpečnosti obyvateľov v našom meste.

Samozrejme nezabúdame ani na naše mestské časti. Spomeniem as- poň niektoré investičné akcie, ktoré sa realizovali v týchto častiach, ako Nosice – parkovisko pri materskej škôlke i bývalej základnej škole, Záskalie – kompletná rekonštrukcia komunikácie a nový vodovod, Horné Kočkovce – vybudovanie odvodnenia s osadením vsakovacích objektov na Železničnej ulici, rekonštrukcia toaliet na ZŠ Slovanská, rekonštrukcia vjazdu do podjazdu. Kolonka – rekonštrukcia Ulice Ivana Kraska, Ihrište – úprava strechy kultúrneho domu, Hoštiná – úprava komunikácie a odvodnenie pri požiarnej zbrojnici, oprava strechy domu kultúry, Vieska – oprava okeníc na dome miestnej časti a mnoho iných drobných vecí.

Zmeny prebehli aj v mestských spoločnostiach, kde napríklad pod vedením nového konateľa mestského športového klubu Ing. Štefana Ondričku došlo k rekonštrukcii chodníka a brodítka na kúpalisku, rekonštrukcii toaliet a vymaľovaniu interiéru krytej plavárne, vymaľovaniu interiéru zimného štadióna, vybudovaniu druhej časti nového betónového oplotenia kúpaliska, zrealizovaniu absorbčného odsávania na zimnom štadióne, obnove dvoch umelých trávnatých plôch na multifunkčných ihriskách, ako aj k nákupu nového traktora, ktorý je veľmi potrebný pri údržbe celého areálu. V roku 2016 prešla po dlhých rokoch pod krídla MŠK aj športová hala s volejbalistami, ktorí pokračujú pod záštitou mesta v úspešnom reprezentovaní našich farieb. Darilo sa však aj našim futbalistom a hokejistom v ich súťažiach a verím, že v tejto úspešnej športovej činnosti budú pokračovať aj v roku 2017. Som veľmi rád, že znova po rokoch pod mestský športový klub patria tri silné kluby, a to je futbal, hokej a volejbal. Mesto však nezabúda ani na ostatné športy, ktoré podporuje formou dotácií.

Pevne v rukách má opraty aj konateľ technických služieb Ing. Miloš Svoboda, ktorý sa snaží promptne riešiť problémy v odpadovom hospodárstve, odstraňovať výtlky a opravovať komunikácie a verejné osvetlenie, pričom veľmi úzko spolupracuje s mestským úradom pri zabezpečovaní i veľkých už skôr uvádzaných rekonštrukčných akcií. Nedá mi nespomenúť, že túto spoločnosť vedie výborne, čo dokázal veľmi priaznivými ekonomickými výsledkami za rok 2016.

Konateľ mestského bytového podniku Ing. Viliam Karas to tiež nemal jednoduché v minulom roku, keď po pochybeniach zistených Najvyšším kontrolným úradom musel zistené nedostatky odstraňovať, pričom jeho najväčšou výzvou je zníženie v budúcom období nákladov na teplo, a to i napriek nevýhodným zmluvám, ktoré podpísalo bývalé vedenie. Je výborné a pozitívne, že nástupom nového vedenia sa zmenila aj filozofia pri stanovovaní hospodárskych cieľov firmy, kde zisk nie je najpodstatnejším parametrom, ale podstatným para- metrom je cena, najnižšia cena tepla pre občanov. Už v roku 2016 vrátila táto spoločnosť všetkým odberateľom, teda aj našim občanom, takmer 100 tisíc eur. A budeme v tom pokračovať aj v ďalšom období.

Úspešne pracoval v minulom roku aj dom kultúry, a to vo všetkých svojich umeleckých, tvorivých, výchovno-vzdelávacích i kultúrno-spoločenských činnostiach. Na decembrovom mestskom zastupiteľstve bolo odsúhlasené založenie novej mestskej spoločnosti s názvom Púchovská kultúra, s. r. o., ktorej úlohou je centralizácia a organizácia činností, ktoré zabezpečovali spoločnosti Medial a združenie Domu kultúry. Verím, že sa naplnia naše plány a úspešným fungovaním tejto spoločnosti, čo prinesie prospech celému mestu.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým mojim kolegom, spolupracovníkom z mestského úradu i mestskej polície, konateľom mestských spoločností, všetkým zamestnancom mestských spoločností a rozpočtových a príspevkových organizácií, materských a základných škôl, základnej umeleckej školy, domu kultúry, Centra voľného času, ako aj externým pracovníkom za ich doterajšiu a úspešnú spoluprácu, pričom verím, že aj v roku 2017 spoločne dosiahneme vytýčené ciele a budeme pokračovať vo zveľadení nášho krásneho mesta.

Veľké ďakujem patrí aj poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí svojou často obetavou činnosťou pomáhali pri plnení našich výziev, sľubov a plánov a svojimi návrhmi pomáhali zlepšiť život všetkým ľuďom v našom meste.

A aké sú moje vízie v roku 2017? Chcem naďalej pracovať pre ľudí tak, aby sa im žilo v našom meste spokojne. Určite chcem pokračovať v rekonštrukciách základných škôl – ZŠ Gorazdova, ZŠ Slovanská, a to v časti výmeny okien ako aj zateplenia budov. Chcem pomôcť aj materským školám zvýšiť komfort pre deti minimálne výmenou okien tam, kde to ešte nebolo realizované. Verím, že sa podarí dokončiť dopravnú infraštruktúru na Dvoroch a tiež zrekonštruovať Ulicu Hurbanovu v Horných Kočkovciach. Určite budeme pokračovať v zabezpečení výsadby zelene v meste, kde v minulom roku bola výrazným spôsobom uskutočnená práve jarná a jesenná výsadba. Plánujeme pokračovať v príprave rekonštrukcie Ilonky a oddychovej zóny pri Váhu, kde práve v roku 2017 sa budeme uchádzať o dotácie a granty na realizáciu týchto projektov. No a samozrejme nezabudnem ani na mestské časti, kde mám zosumarizované požiadavky občanov, ktoré sa postupne realizujú.

Milí spoluobčania, ďakujem vám za vašu dôveru, podporu a trpezlivosť. Verte mi, že nie je to jednoduché a často ani možné za niekoľko mesiacov zrealizovať vaše predstavy o lepšom a krajšom meste. Ja sa celým telom i srdcom snažím plniť vaše požiadavky, ktoré mi už osobne alebo prostredníctvom vašich zvolených poslancov predkladáte a verím, že postupne sa nám to podarí splniť. Dovoľte mi zaželať vám v novom roku hlavne veľa zdravia, veľa šťastia, veľa rodinnej pohody a v neposlednom rade pokoj v duši.

Rastislav Henek, primátor mesta Púchov

1 komentár
  1. Ďuro hovorí

    Prosím Vás, prečo ste požili takú peknú fotku primátora? Mali ste dať záber z príhovoru, ktorý zhotovil Galovič a odvysielala PúTV. Čierne kruhy okolo očí, vráskavé a spotené čelo. Nech všetci vidia akú kvalitu predáva Nášmu mestu fušér z mogoňova 🙂

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.