Nový poslanecký zbor schválil rozpočet, bytovú kauzu však ani on nevyriešil

0 34

Len týždeň po ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva sa púchovský poslanecký zbor zišiel opäť. Takmer v kompletnom zložení, keď chýbal iba poslanec Roman Hvizdák, rozhodoval o najdôležitejšom strategickom dokumente mesta pre budúci kalendárny rok – rozpočte na rok 2019. Radnica plánuje hospodáriť s objemom prostriedkov vo výške 18 miliónov eur, pričom vo výdajovej časti rozpočtu nie sú zatiaľ naplánované žiadne investičné akcie. Tie by sa v ňom mali objaviť až v priebehu apríla, kedy bude známy hospodársky výsledok za končiaci rok 2018, pričom ušetrené financie by sa, podobne ako v minulých rokoch, mali použiť na investície.

V úvode rokovania mala slovo hlavná kontrolórka Marta Kavecká, ktorá poslancov informovala nielen o kontrole plnenia uznesení, ale aj o kontrole hospodárenia Základnej umeleckej školy v Púchove, ktorá jej vyplývala z kontrolného plánu. Poslancami si nechala schváliť aj plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2019, pričom bude pokračovať v kontrolách hospodárenia škôl a mestských spoločností.

Na rad prichádzajú ZŠ J. A. Komenského a spoločnosť Púchov servis, s. r. o.. Poslanci prijali nielen plán činnosti hlavnej kontrolórky, ale aj svoj legislatívny plán, z ktorého vyplýva, že budúci kalendárny rok by sa malo konať päť rokovaní mestského zastupiteľstva. Podobný plán s piatimi zasadnutiami mali vytýčený poslanci aj pre tento rok a pritom ich decembrové zasadnutie bolo už jedenástym v poradí.

Potom už prišiel na rad najdôležitejší bod programu – schválenie rozpočtu na rok 2019. Podrobnostiam sa budeme venovať nabudúce, a tak len stručne poznamenajme, že rozpočet bol skoncipovaný ako vyrovnaný, keďže plánovaný prebytok 877 eur možno považovať iba za reklamný ťah. Radnica bude v budúcom roku hospodáriť s objemom 18 miliónov eur, pričom v apríli sa očakáva jeho navýšenie o ušetrený balík financií z tohto roku. Vtedy by sa v rozpočte mali objaviť aj nejaké investičné akcie, keďže z pohľadu investícií je zatiaľ schválený rozpočet praktický nulový.

Poslednýkrát poslanci v rámci úpravy rozpočtu zasiahli aj do finančného hospodárenia pre rok 2018. Podobne ako vlani bol konateľ spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. Miloš Svoboda nútený požiadať o navýšenie dotácie, tentoraz o sumu 42 tisíc eur. Zaujímavosťou je, že financie na navýšenie dotácie sa našli v oblasti stravovania dôchodcov (7000 eur), dotácií pre neziskové organizácie (10 000 eur) a správy bytového a nebytového fondu (25 000 eur).

Cyril Crkoň bol už po druhý raz nútený stiahnuť z rokovania návrh dodatku k VZN o prideľovaní nájomných bytov.

Po viac ako dvoch mesiacoch sa do programu mestského zastupiteľstva opäť vrátil návrh dodatku k VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov. Ten bol pripravený už na septembrové rokovanie poslaneckého zboru, ale navrhovateľ Cyril Crkoň z pozície predsedu bytovej komisie návrh stiahol, keďže mestský úrad nedokázal v dostatočnej časovej lehote zareagovať na podané pripomienky zo strany verejnosti.

Aj keď sa následne k celej veci dovedna trikrát stretla bytová komisia a dodatok bol opäť predložený tentoraz novým poslancom, ani tí o ňom nakoniec nehlasovali. Po stanovisku mestského právnika Antona Školeka, ktorý poslancov upozornil, že v prípade kladného hlasovania podá podnet na okresnú prokuratúru, navrhol poslanec Cyril Crkoň predložený dodatok opäť stiahnuť z rokovaniu. Predchádzala tomu plamenná diskusia, ku ktorej sa vrátime v budúcom vydaní Púchovských listov.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.