Petícia za lesopark na Lachovci

3 140

Púchovských mestských poslancov čakalo v pondelok okrem schvaľovania záverečného účtu či zmien vo všeobecných záväzných nariadeniach aj rozhodnutie o novej nájomnej zmluve na desať hektárov lesných pozemkov na Lachovci. Mestský úrad pripravil uznesenie o novej nájomnej zmluve so štátnym podnikom Lesy SR, priamo na zastupiteľstve však Michal Bizoň ako signatár petície za zmenu Lachovca z hospodárskeho lesa na lesopark presviedčal poslancov, aby uznesenie neschválili. Kompletný poslanecký zbor nakoniec prenájom schválil, avšak v piatok prišlo k zásadnému obratu, kedy primátorka Katarína Heneková oznámila, že predmetné uznesenie nepodpísala a nateraz teda nie je platné.

Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky sa o desaťhektárový les na Lachovci, ktorý je vo vlastníctve Mesta Púchov, stará už sedemnásť rokov na základe nájomnej zmluvy. Tá posledná vypršala 31. decembra 2018 a pravdepodobne hektické volebné obdobie spôsobilo, že k 1. januáru 2019 nebola nová nájomná zmluva podpísaná.

Pritom „lesáci“ ešte v novembri poslali na radnicu návrh nájomnej zmluvy s výrazne nižším ročným nájmom 200,20 eur, pričom zníženie nájmu z dovtedajších 1231 eur zdôvodňovali finančným príspevkom na opravu miestnej komunikácie do záhradkárskej osady Skala vo výške 15 tisíc eur a tiež zvýšenými nákladmi na výrub rizikových stromov ohrozujúcich oplotenie rodinných domov v lokalite Pod Lachovcom.

Tesne pred rozhodovaním poslaneckého zboru o novej nájomnej zmluve vystúpil Michal Bizoň, ktorý spoločne s Richadom Pekarom v posledných troch mesiacoch zbierali podpisy pod petíciu za zmenu hospodárskeho lesa na Lachovci na lesopark.

V meste Púchov dlhodobo chýba koncepcia zelene, aby ľudia vedeli, čo sa pripravuje a čo sa bude diať v tejto oblasti. Minulý rok sme zažili dosť veľké prekvapenie, ke Lesy SR ťažili v okolí amfiteátra na Ilonke. Myslím si, že to nebolo v súlade so správaním dobrého hospodárom, doteraz je tam neporiadok a podľa môjho názoru bola táto ťažba mimoriadne necitlivá. Keže Lachovec ako celok považujem za pľúca Púchova, pribúdajú nám v meste autá, máme stále vyššiu produkciu chemickej výroby, tak som sa rozhodol s priateľom Richardom Pekarom iniciovať petíciu a v jej duchu by som chcel požiadať mestské zastupiteľstvo a pani primátorku o realizáciu zmeny hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s oddychovou a rekreačnou funkciou pre verejnosť podľa zákona 326/2005,“ skonštatoval vo svojom vystúpení Michal Bizoň. Zároveň informoval mestské zastupiteľstvo i vedenie mestského úradu o tom, že sa mu podarilo vyzbierať 1 579 podpisov.

„Dnes by zastupiteľstvo nemalo prenajať tieto lesy. Myslím si, že stačí zamestnať v krátkej dobe človeka, ktorý zorganizuje prebierkovú ťažbu, to znamená urobí to, čo mali Lesy SR urobiť už minulý rok. Ak treba, venujem tomu svoj osobný voľný čas, pôjdem na Lachovec a budem sa baviť s dotyčným vybraným človekom, prejdeme si parcely a posúdime, čo treba urobiť. Chcel by som tiež upozorniť na skutočnosť, že viac ako 105 tisíc metrov štvorcových hopodárskeho lesa, kde sa môže ťažiť, chcete prenajať za 200 eur. To je suma, ktorá je nižšia ako mesačná platba za dvojizbový byt v Púchove. Možno sa tu budete chcieť baviť o tom, kde na toto všetko zobrať peniaze. Keď viete z prostriedkov pôvodne určených na vývoz komunál-neho odpadu presunúť 70 tisíc eur na technické zabezpečenie kultúrnych podujatí, to znamená stavanie stánkov, ťahanie eletriky, tak si myslím, že takúto čiastku môžete dať pokojne do lesa, pretože verejnosť chce, aby Lachovec zostal zachovaný.

Za komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostredia vyjadril stanovisko jej predseda Miroslav Kubičár: „My sme na komisii túto vec preberali, ale uzhodli sme sa na tom, že dnes nemáme založený právny vzťah k lesu, pretože pôvodná zmluva vypršala koncom minulého roka. Zdá sa nám správne v danom čase podpísať zmluvu, ktorá bude mať rozumnú výpovednú lehotu podľa doterajších zvyklostí. Myslím si, že zároveň by sme mali preveriť možnosti, ktoré Michal Bizoň navrhuje, lebo ja osobne si myslím, že ten návrh je sympatický, aby sme mali lesopark v meste, veď aj v minulosti sa s tým uvažovalo. Potrebujeme určité obdobie na to, aby sa zvážilo, aké náklady by s tým Mesto Púchov malo, aké sú právne náležitosti k takémuto projektu.

Podporu vzniku lesoparku vyjadril aj ďalší z poslancov Pavel Melišík: „Pripájam sa k tomu, že ten lesopark tam vzniknúť musí. Som tu síce 40 rokov, ale až do vlaňajška som si myslel, že to aj lesopark je. Bohužiaľ, zrazu sa v novinách objaví, že máme ťažobný les. To, čo tam zanechali štátne lesy, to si choďte pozrieť. A to ešte píšu, že nám dali 15 tisíc na opravu komunikácie. Takže nech je ten proces na zriadenie lesoparku akokoľvek zložitý, treba s ním začať.

V ďalšej diskusii už dostala najväčší priestor prednostka Mestského úradu v Púchove Iveta Brindzová. „Pracovníci mestského úradu, ale aj členovia komisie sa zaoberali problematikou týchto lesných pozemkov a samozrejme, že vieme o iniciatíve pána Bizoňa, aby tu vznikol lesopark. Aj z tohto dôvodu sme zisťovali, aké sú legislatívne postupnosti, aby sa také niečo mohlo zrealizovať. Je to pomerne komplikovaný a časovo náročný proces, pri ktorej ide o zmenu kategorizácie lesa. Vyžaduje sa správne konanie, projekt vyhotovený odborne spôsobilou osobou. Pri rozhodovaní o tom, či podpísať nájomnú zmluvu s Lesmi SR, bol dôležitý zákonný rámec, keďže zákon o lesoch ustanovuje každému vlastníkovi lesa sa oň starať, v tomto prípade navyše dodržiavať lesný hospodársky plán do roku 2023. Jednoducho túto správu lesa musí vykonávať odborne spôsobilá osoba. Mali sme dve možnosti: buď sa o to budeme starať my prostredníctvom odborného lesného hospodára, ale všetky náklady bude znášať mesto, alebo to dáme do obhospodarovania štátnym lesom,“ skonštatovala Iveta Brindzová, ktorá sa vyjadrila aj k výške nájmu.

Predtým to bolo 1 200 eur, teraz je to 200 eur. Treba zvážiť, či tých 1000 eur ročne je až taká významná položka vzhľadom na všetky povinnosti, ktoré sú spojené s obhospodarovaním lesa. Evidujeme dopyt po lesoparku, chceme nájomnú zmluvu uzavrieť takú, aby tam bola možnosť výpovede – pravdepodobne jednoročná bez udania dôvodu.

Na prednostkine slová chcel reagovať Michal Bizoň, lenže primátorka Katarína Heneková mu už v zmysle rokovacieho poriadku odmietla udeliť slovo.

Mestské zastupiteľstvo nie je prezentácia osobných ambícií, ale malo by sa tu iba rozhodovať a schvaľovať. My s poslancami sme si všetko prešli, takisto pracujú komisie a výbory miestnych častí, kde táto problematika bola podrobne analyzovaná,“ skonštatovala Katarína Heneková.

Vyjadrila sa aj k petícii organizovanej Michalom Bizoňom: „Keď sa niekoho opýtate, či tam chce mať lesopark, každý vám povie, že áno. Aj ja by som tak urobila. Ale už nepoviete to, čo s tým súvisí, koľko peňazí to bude stáť a kde na to vziať. Ideme teda zrušiť investičné akcie a namiesto toho budeme narábať s drevom? Nerobme z toho akciu, že sa nám ide zrútiť svet. Potrebujeme vyriešiť terajší právny stav, a teda, kto bude znášať škody, ktoré vzniknú z titulu, že momentálne les nespĺňa podmienky, ktoré má spĺňať.

Po vlaňajšej ťažbe dreva na Lachovci zostal v tejto lokalite veľký neporiadok.

Na dodržiavanie zákona apelovala aj prednostka Iveta Brindzová: „Nám zo zákona o lesoch vyplývajú povinnosti a to nemôže zostať v polohe, že sa o ten les nebude nikto starať. Tam je naplánovaná ťažba a či ju urobia Lesy SR alebo my, to je jedno, niekto ju urobiť musí. Ten les je stále hospodársky a tá ťažba tam reálne prebiehať bude. Aby ste neboli v mylnom presvedčení, treba povedať, že aj keď to bude les osobitného určenia, stále tam bude prebiehať nejaká ťažba a zásahy, samozrejme oveľa menej invazívne. My sme stále v právnom vákuu a nemáme žiadnu odborne spôsobilú osobu, ktorá sa nám o tento les stará. Keď bola veterná smršť začiatkom marca, spadli dva stromy na jeden z plotov pod Lachovcom a my sme prišli na to, že sa toho stromu ani dotknúť nemôžeme, pretože nemáme uzatvorenú zmluvu. Musím apelovať na poslancov, aby sa zodpovedne postavili k rozhodovaniu o tejto veci, pretože ak sa neschváli tento nájom a budeme stále v právnom vákuu a bude problém s tým lesom, tak ja potom neviem, kto bude za to zodpovedný.

K slovu sa dostala aj Martina Knížatová z oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu: „Upozorňujem, že ak to bude lesopark, tak mesto bude mať zodpovednosť za dreviny. Musíme zabezpečiť tzv. prevádzkovú bezpečnosť drevín, to znamená, že ak padne konár, zodpovednosť bude na nás. Boli sme sa informovať na krajskom úrade, kde sme zisťovali podrobnosti. Zhodou okolnosti nad budovou krajského úradu v Trenčíne je lesopark Brezina a tunajší úradníci nám potvrdili, že je to síce pekná vec, ale drahá a komplikovaná záležitosť. Ja tiež podporím lesopark, ale na toto treba veľa finančných prostriedkov. Ja napríklad nevidím reálne, že by Podnik technických služieb mohol spravovať lesopark.“

Bodku za diskusiou dal viceprimátor Lukáš Ranik, ktorý naznačil, že o osude Lachovca by mohli rozhodnúť občania v referende: „Konečne sme začali verejnú diskusiu o lesoparku. Ale treba ho pripravovať krok po kroku. Teraz treba vyriešiť aktuálny právny stav. Keď tam nedajbože niekoho zabije, kto bude zodpovedný – primátorka, poslanci? To nie je jednoduché, ale som rád, že sa o tom diskutuje. My sme dokonca na poslaneckom klube uvažovali o využití inštitútu miestneho referenda, kde by sme voľby využili aj na zisťovanie názoru Púchovčanov, či chcú lesopark. Myslím, že eurovoľby už nestihneme, ale o chvíľu máme parlamentné voľby a tam by sme takéto referendum mohli zorganizovať, nech sa vyjadria.

Hlasovanie dopadlo presne tak, ako sa poslanci dohodli na stretnutí s primátorkou Katarínou Henekovou na tzv. poslaneckom grémiu pred rokovaním mestského zastupiteľstva. Všetci osemnásti prítomní poslanci hlasovali najprv za schválenie tzv. osobitného zreteľa a teda za nevyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemkov a následne aj za novú päťročnú nájomnú zmluvu. V piatok však prišlo k razantnému obratu – primátorka Katarína Heneková sa rozhodla využiť svoje právo a nepodpísaním uznesenia pozastaviť jeho výkon.

Ako primátorka mesta som v zmysle paragrafu 13 odsek 6 zákona o obecnom zriadení využila svoje právo a pozastavila som výkon prijatých uznesení mestského zastupiteľstva č. 97 a 98 z tohto roku, ktoré sa týkajú prenájmu nehnuteľného majetku mesta v podobe lesných pozemkov v prospech spoločnosti Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Domnievam sa totiž, že tieto uznesenia sú pre mesto zjavne nevýhodné. A to nielen s poukázaním na výšku stanoveného nájmu, ale aj na ďalšie skutočnosti, ktoré po zasadnutí mestského zastupiteľstva vznikli. Hovorím o predbežnej právnej analýze, ktorú som obdržala od externého právnika mesta a o petícii občanov, ktorá bola doručená na mestský úrad na druhý deň po rokovaní zastupiteľstva. V nej občania žiadajú o zmenu kategorizácie tejto časti lesa na Lachovci z hospodárskeho lesa na lesopark. Musím v tejto súvislosti uviesť, že mesto dalo ihneď v nadväznosti na reakcie poslancov spracovať projekt hospodárenia v lese osobitného určenia, teda v na-šom prípade ako prímestského lesa s významnou rekreačnou funkciou. Súčasne mesto pripravuje ďalšie kroky, ktoré smerujú k tomu, aby bol právny stav v súvislosti s užívaním tohto lesa zabezpečený. Celú záležitosť som zároveň dnes prerokovala na krátkom mimoriadnom stretnutí s mestskými poslancami. Veľmi oceňujem, že toto moje rozhodnutie akceptovali a stotožnili sa s ním, za čo im ďakujem. V budúcnosti tak spoločne budeme hľadať iný spôsob obhospodarovania a užívania mestských lesov, verím, že lepší,“ vyjadrila sa k svojmu piatkovému rozhodnutiu Katarína Heneková.

Podľa zákona o obecnom zriadení stratí nepodpísané uznesenie platnosť v prípade, že sa poslancom nepodarí trojpätinovou väčšinou prelomiť primátorkine veto. Vzhľadom na vyššie uvedené vyjadrenia o akceptácii rozhodnutia poslancami však nemožno očakávať, že sa k novému hlasovaniu o prenájme poslanci vôbec vrátia.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 3
  1. Devet hovorí

    Sa mi páči ako veľmi zdôrazňujú, že prispeli na opravu cesty smerom k Puchovskej skale, za tú cenu sa mohla kľudne opraviť až hore k poslednej chatovej oblasti a nie len po úsek po ktorý je.

  2. Dada hovorí

    Ale ani k tej skale to nie je hotové a sľubovali predchodcovia primátorky, že spravia celú cestu. Ako sa hovorí, sľuby sa sľubujú…

  3. sloboda hovorí

    Prečo púchoska kultura je v strate a že vraj ptsm maju peniaze iba do septembra. Ako je totot možné?

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.