Poslancov prekvapil výpadok elektriny, letný život na terasách predĺžili o hodinu

10 57

V poradí štvrté tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva sa natiahlo na deväť hodín nielen kvôli šestnásťbodovému programu, ale hlavne kvôli neplánovanému výpadku elektrickej energie. Krátko pred pätnástou hodinou zavládla v hlavnej sále mestského divadla tma a primátor Rastislav Henek bol nútený poslanecké rokovanie na dve hodiny prerušiť. Dovtedy sa poslanci stihli venovať viacerým úpravám mestskej legislatívy – schválili zmenu územného plánu, ale aj dlhoočakávané predĺženie otváracích hodín na terasách do 23.00 hod.. Nariadenie o prideľovaní bytov vo vlastníctve Mesta Púchov však odložili až na september, pričom tomuto rozhodnutiu predchádzala emotívna diskusia.

V úvode rokovania mala slovo predovšetkým Daniela Šicová z oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu, ktorá v prvom rade informovala o zmenách a doplnkoch k Územnému plánu Púchov, ktorý bol schválený v roku 2007. Riešenie zmien a doplnkov sa sústredilo na aktuálne potreby mesta, ktoré vyplynuli z časového odstupu od schválenia platného územného plánu spred desiatich rokov, pričom sú zohľadnené predovšetkým záujmy samosprávnych a štátoprávnych orgánov a organizácií a verejný záujem, ktorého nositeľom je obec. Okrem toho bolo potrebné zosúladiť územný plán s územno-plánovacou dokumentáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja, hlavne v časti pojednávajúcej o infraštruktúre železničnej dopravy.

Podstatná zmena v regulatívoch územného plánu nastala pri zeleni, ktorá bola rozčlenená podľa jednotlivých druhov na parkovú a ochrannú zeleň, zeleň cintorínov a záhradkársku osadu. Podľa slov Daniely Šicovej nepodali v stanovenej lehote k návrhu zmien a doplnkov územného plánu občania žiadne pripomienky a dotknuté orgány vydali 27 stanovísk. Poslanecký zbor bez diskusie predložený materiál prijal.

Daniela Šicová informovala aj o stave investičných akcií, ktoré radnica pre tento rok naplánovala. Tou najväčšou má byť rekonštrukcia Základnej školy Gorazdova, kde sa počíta s kompletným zateplením obvodového plášťa a výmenou okien. Počas letných prázdnin by sa malo pracovať aj v areáli ZŠ s MŠ Slovanská v Horných Kočkovciach, kde sa budú vymieňať okná a stavebnými úpravami prejdú aj spojovacie chodby medzi jednotlivými budovami. Stavbári sa už rozložili aj v areáli ZŠ Komenského – po vlaňajšom zateplení hlavnej budovy prichádzajú na rad budovy školského klubu a telocvične.

Z dvoch väčších „cestárskych“ investícií je už v plnom prúde dokončenie do-pravnej infraštruktúry na Dvoroch, ktorú realizuje bratislavská spoločnosť STRABAG a v najbližších dňoch sa očakáva začiatok prác na rekonštrukcii Hurbanovej ulici v Horných Kočkovciach, ktorú by mala realizovať bytčianska firma DOSA Slovakia.

Do mestskej legislatívy malo pribudnúť úplne nové nariadenie – VZN o prideľovaní bytov vo vlastníctve Mesta Púchov. Doteraz sa pri prideľovaní nájomných bytov riadil mestský úrad prijatými zásadami, ale zákon umožňuje aj prijatie všeobecne záväzného nariadenia. To pripravila a poslancom predložila vedúca oddelenia dopravy a služieb Alena Vavrová. Schválenia sa však nedočkala, keďže diskusia sa podľa očakávania zvrhla na emotívnu výmenu názorov ku kauze pridelenia nájomného bytu mestskej úradníčke Miroslave Sliackej.

Niektorí poslanci však mali výhrady aj k zneniu nariadenia, poslanec Ivan Sadloň napríklad namietal, že žiadateľ o byt musí okrem trojročného trvalého pobytu v Púchove spĺňať aj podmienku mať zamestnanie na území okresu Púchov. Jeho kolegyňa Irena Kováčiková zasa požadovala, aby okrem poradovníka na byty bola priebežne zverejňovaná aj celá evidencia žiadateľov o pridelenie bytu. Potom však prišiel s návrhom na stiahnutie návrhu VZN z rokovania poslanec Rudolf Marman. Dôvodil to tým, že Okresný úrad v Trenčíne začal správne konanie vo veci rozhodnutia primátora Rastislava Heneka, na základe ktorého nebol pridelený nájomný byt pani Lipkovej.

S kompromisným návrhom na úpravu otváracích hodín na letných terasách prišiel poslanec Peter Bílik. Jeho kolegovia ho podporili, a tak život na terasách bude o hodinu dlhší počas júla a augusta.

Podľa Rudolfa Marmana by až do definitívneho rozhodnutia úradu mala zostať mestská legislatíva nezmenená a preto navrhol celý materiál odložiť na september. Väčšina jeho kolegov sa s ním stotožnila a preto sa o nájomných bytoch bude na mestskom zastupiteľstve hovoriť aj po prázdninách.

Hovoriť sa pravdepodobne bude aj o predĺžení otváracích hodín na letných terasách. Ako priechodný sa ukázal byť kompromisný návrh poslanca Petra Bílika, ktorý s pôvodne navrhovanou prevádzkovou dobou od 8.00 do 23.00 hod. súhlasil, ale odporučil ju len pre mesiace júl a august. Zároveň skonštatoval, že pôjde o tzv. skúšku predĺženia otváracích hodín, pričom v jeseni sa poslanci k problematike vrátia a vyhodnotia, ako na predĺženie otváracích hodín reagovala verejnosť a hlavne občania bývajúci v centrálnej časti mesta, kde je letných terás naozaj hojne.

Poslanec Daniel Lako navrhoval, aby do schvaľovacieho procesu vstúpili aj obyvatelia tých bytových domov, kde sú prevádzky kaviarní a pohostinstiev umiestnené. Podľa neho by majitelia prevádzok museli disponovať súhlasným stanoviskom všetkých majiteľov bytov do tretieho nadzemného podlažia. Zatiaľčo Lakov návrh získal len minimálnu podporu, s Bílikovým návrhom sa stotožnila dostatočná väčšina poslancov, a tak už od 13. júla (po uplynutí 15-dňovej lehoty na vyvesenie platného VZN) budú môcť byť letné terasy sprístupnené až do 23.00 hod. bez ohľadu na to, v ktorej časti mesta sa nachádzajú.

Bez pripomienok prijali poslanci návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách. Po- treba prijatia nového všeobecne záväzného nariadenia vznikla na základe zmeny legislatívy upravujúcej podmienky výkonu volebného práva. Jednotlivé zákony upravujúce voľby do NRSR, do orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávy, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta boli zrušené a nahradené jediným volebným kódexom – zákonom č. 181/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva.

V novej úprave podmienok vylepovania volebných plagátov je navrhované umiestňovanie plagátov len na plochách na Hollého ulici, a teda už nie na piatich plochách pozdĺž plota pri športovom areáli. Tieto sú prenajaté spoločnosti BEEL, s.r.o. na základe zmluvy o prenájme medzi MŠK Púchov, s.r.o. a uvedenou spoločnosťou. V priebehu volebných kampaní si tak mesto muselo tieto plochy prenajímať od spoločnosti BEEL, s.r.o. za trhové nájomné odhliadnuc od skutočnosti, že tieto plochy patria MŠK Púchov, s.r.o. Zákon o volebnej kampani neupravuje minimálny rozsah plôch, ktoré je samospráva povinná vyčleniť, musí však byť dodržaná zásada rovnosti, ktorá je zabezpečená tým, že každému subjektu je pridelená ekvivalentná plocha.

Významná zmena nastane na základe rozhodnutia poslancov od 1. októbra 2017 pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov. Sociálna služba, na základe ktorej radnica sprostredkovala stravovanie pre osamelých seniorov a zdravotne postihnutých občanov, by mala byť prístupnejšia, keďže sa upravili limity výšky dôchodkov potenciálnych žiadateľov o zabezpečenie stravovania, ale podstatne sa zvýši aj finančný príspevok z mestského rozpočtu, aby dôchodcovia za každý obed zaplatili iba jedno euro. K schválenému nariadeniu sa vrátime v budúcom vydaní Púchovských listov.

Poslanecký zbor na svojom stredajšom zasadnutí schvaľoval aj spolufinancovanie dvoch projektov, ktoré sa budú uchádzať o dotačné prostriedky. Prvým je vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ Slovanská, kde je možné získať sumu 40 tisíc eur z dotačného programu Úradu vlády SR „Podpora rozvoja športu na rok 2017“. Púchovská radnica už raz tento projekt podala pred dvomi rokmi, ale vtedy sa v našom okrese podpory dočkali len ihriská v Beluši a Streženiciach. Mestský úrad bude predkladať aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“.

Pripravil projekt „Podpora kompostovania v Meste Púchov“, v rámci ktorého plánuje zakúpiť 1260 kusov záhradných kompostérov o objeme do 600 litrov a 480 kusov záhradných kompostérov o objeme do 800 litrov. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 198 504 eur. Spolufinancovanie mesta teda predstavuje sumu 9 925,20 eur. Podmienkou výzvy je, že kompostéry musia byť pridelené do domácností bezodplatne a vyprodukovaný kompost musí slúžiť len pre vlastné potreby a nemôže byť obchodovateľný. O tom, či sa Mestu Púchov podarí obstáť v konkurencii žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, sa bude rozhodovať v najbližších mesiacoch.

Pri úprave rozpočtu sa diskusia viedla predovšetkým o vyčlenení finančných prostriedkov na akciu „Čaj pre seniorov“, nad ktorou ešte v apríli prevzal záštitu primátor Rastislav Henek, ale pozabudol sa postarať o jej financovanie. Niektorí poslanci mali výhrady aj k uvoľneniu čiastky 45 tisíc eur pre MŠK Púchov, ktorá by mala byť použitá pre zabezpečenie hokejovej činnosti v druhej polovici tohto roka. MŠK Púchov totiž prihlásil to II. hokejovej ligy družstvo mužov.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 10
 1. andrej hovorí

  Radost byvat s malymi detmi pri tych vasich terasach ked cez prazdniny ozrata mladez vystraja priamo pod oknami!!!!

  1. Mesto hovorí

   Tak choď bývať na dedinu na Lazy napríklad tam bude isto ticho a tma 😀 … Tu si v meste predpokladá sa že to tu bude žiť aj v noci ….

 2. Občan hovorí

  Preto treba ísť bývať mimo centra mesta. V centre môžu bývať len tí, ktorým absolútne nevadí žiaden hluk. A na toto by mali myslieť aj tí, čo si idú zakladať rodinu.

 3. andrej hovorí

  Och vy dvaja, kto mal vediet ze taketo nieco postavia priamo pod oknom ?

  1. Mesto hovorí

   Neviem či si bol niekde za hranicami Púchova , ale poviem ti to tak že takéto veci sú v centrách miest bežné ??

   1. andrej hovorí

    och boze co si ty za cloveka, precestoval som toho urcite viac ako ty

    narazal som na to ze mi priamo pod oknom grcaju 16 rocne deti ale to tvoja hlava nedokaze pochopit

    1. Mesto hovorí

     Prstom po mape isto kaamo ???? ??Ale to sa neráta ??? Tak nenarážaj na nič a odraz sa na dedinu tam ti budú maximálne sliepky na záhrade srať ?? Ale tie idú spať zo slnkom takže ťa večer isto nebudú budiť ?? Keď si taký zcestovaný tak asi vieš že v centrách miest to väčšinou žije… Všetko má svoje plusy a mínusy …Keď sa ti to nepáči tak začni konať a odsťahuj sa na okraj mesta , na dedinu .. Tam nebudeš musieť riešiť „grcajúce deti“ …

     1. andrea hovorí

      sedlák isto býva mimo centra mesta. Ano, vo velkych mestach byva nocny zivot, ale v takych, kde uz davno v centrach nikto nebyva, priestory su bud obchody, krcmy, restauracie, hotely, penziony a ine priestory. V zaprdenom Púchove si ludia pobrali hypoteky, ktore budu splacat do dochodku s tym, zesa im bude dobre byvat, ze budu mat klud, ze ich deti budu mat svoje vlastne izby. Planovalo sa s obchodmi, nie z krcmami…aspon nie v takom mnozstve, ako ich je teraz. Nemozes si otvorit okno, lebo mas plny byt cigaretoveho smradu, hluku, pred vchodom castokrat zvratky….Predavaju sa priestory mesta, kde sa spravi zas nova krcma, predaju sa aj parkovacie miesta, potom ludia nemaju kde parkovat, lebo chamrad sedlacka sa do krcmy privezie autom a blokuje do neskorych hodin miesto tomu, kto tam byva, nehovoriac o tom, ze parkovaci listok ani kartu na sklom nikto z nich nema. Staci sa prejst po poziarnej ulici, vedla mestskeho uradu. Miesta pre invalidov obsadzuju pravidelne neinvalidi a nic sa nedeje. Primatorovi priamo pod nosom…..Toto som odbocila od temy, …rady, aby sa niekto odstahoval tam, kde bude mat pokoj…ty si z akej mimozemskej civilizacie? kvoli zopar primitivom, ktori posedavaju po krcmach do neskorej noci a robia bordel si niekto bude menit trvale bydlisko? tebe asi tatko kupil dom, dostavas vsetko na zlatom podnose, alebo si si nakradol tolko, ze mas na to, aby si si len tak odisiel a prestahoval sa? Ak nemas iny pohlad na to, tak drz panty a nepis tu mudre zvasty o stahovani na dedinu, lebo zrejme o realnom zivote vies velke hovno.

    2. Ivo hovorí

     ale to je bežné aj v Nemecku alebo UK. Ak bývaš v centre, to ťa nemôže prekvapovať.

    3. Marek hovorí

     Tak tie decká tam budú grcať, aj keď bude zatvorené. Keď sa nevypijú v krčme, vypijú si inde 🙂

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.